УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ

  • М. В. Хворост O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
  • В. Х. Далека O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
  • Р. В. Воронов O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Аннотация

Розглянуто питання удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу метрополітену, яка повинна забезпечувати достатній рівень надійності, що зумовлене рядом причини, які пов’язані з оновленням рухомого складу, економічними умовами, впровадження нових міжнародних стандартів.

 

Ключові слова: надійність, технічне обслуговування, ремонт, електричний транспорт, метрополітен, стандарт, ризик.

Литература

Література

Далека, В.Х. Технічна експлуатація міського електричного транспорту [Текст] / В.Х. Далека, В.Б. Будниченко, Е.І. Карпушин, В.І. Коваленко // Навчальний посібник для студентів. – 2007. – 285 с.

Закурдай, С.О. Удосконалена система технічної експлуатації тролейбусів [Текст] / С.О. Закурдай // Автореферат до дисертації. – Харків, 2013. – 21с.

Матусевич, О.О. Удосконалення методології системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій [Текст] / О.О. Матусевич // Монографія. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 295 с.

Матусевич, О.О. Методи підвищення надійності функціонування системи тягового електропостачання електричного транспорту на основі експертної інформації [Текст] / О.О. Матусевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2009. - № 26. - С. 63-66.

Міжнародний стандарт IEC 60300-3-11:2009 «Dependability in technics. Reliability centred maintenance» [Текст]: МЭК 60300-3-11:2009 «Управление надежностью. Техническое обслуживание, ориентированное на безотказность».

Боднар, Б.Є. Системи управління якістю за стандартом ISO 9000 [Текст] / Б.Є. Боднар,

О.О. Матусевич // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. - № 40. - С. 37-39.

Техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.metrology.com.ua/riskmenedzhment/opisanie-metodov-otsenki-riskov/tekhnicheskoe-obsluzhivanie.

Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua.

Желібо, Є.П. Безпека життєдіяльності [Текст] /

Є.П. Желібо // Навчальний посібник. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», 2001. – 356 с.

Чулков, Н.А. Надежность технических систем и техногенный риск [Текст] / Н.А. Чулков, А.Н. Деренок // Учебное пособие. - Томского политехнического университета, 2012 – 150 с.

ГОСТ Р 55234.3—2013 - Процедуры проверки и технического обслуживания оборудования на основе риска [Текст]. - Москва, Стандартинформ, 2014. – 56 с.

References

Daleka, F., Budnichenko V., Karpushin E., Kovalenko V. (2007). Technical operation of urban electric transport. Study guide for students, 285.

Sakurday, S. (2013). Improved system of technical operation of trolleybuses. The abstract to the thesis, 21.

Matusevich, O. (2015). Improvement of the methodology of the maintenance and repair of traction substations. Monograph V. Lazaryan National University of Railway Transport in Dnipropetrovsk, 295.

Matusevich, O. (2009). Methods of increasing the reliability of the functioning of the traction power system of electric transport on the basis of expert information. Scientific journal of V. Lazaryan National University of Railway Transport in Dnipropetrovsk, 26, 63-66.

International standard IEC 60300-3-11:2009 «Dependability in technics. Reliability centred maintenance» (MEK МЭК 60300-3-11:2009 “Managing reliability. Maintenance focused on reliability”).

Bodnar, B. (2012). Quality management systems according to the ISO 9000 standard. Scientific journal of

V. Lazaryan National University of Railway Transport in Dnipropetrovsk, 40, 37-39.

Maintenance aimed at ensuring the reliability (n.d.). Retrieved from http://www.metrology.com.ua/risk-menedzhment/opisanie-metodov-otsenki-riskov/tekhnicheskoe-obsluzhivanie.

Academic Explanatory Dictionary (n.d.). Retrieved from

http://sum.in.ua.

Zhelibo, Е.P. (2001). Safety of life. Study guide for students of National Technical University of Ukraine “I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 356

Chulkov, A. (2012). Reliability of technical systems and technogenic risk. Study guide for students of Tomsk Polytechnic University, 150.

GOST R 55234.3—2013 - Procedures for inspection and maintenance of equipment based on risk, 56.

Опубликован
2018-03-30