МОНІТОРИНГ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

Аннотация

 Моніторинг земель прогнозує розвиток і попереджує явища деградації ґрунтів. Геоінформаційні системи забезпечують проведення моніторингу зі створенням бази даних. Для прогнозування  розвитку деградації  проведено аналіз і розроблено тривимірну модель. Космічні знімки виявляють земельні масиви, які потребують здійснення протиерозійної організації території. Сучасне дистанційне зондування Землі дозволяє спрогнозувати розвиток руйнацію  ґрунту на перспективу і оптимізувати землекористування.    

 

Ключові слова: геоінформаційні системи, дистанційне зондування Землі, моніторинг, деградація, картографування, еродованість,  крутість схилів.

Литература

Література

Казаченко, Л.М. ГІС – технології при виявленні деградаціїйних процесів ґрунтового покриву лісостепової частини Харківської області [Текст] / Л.М. Козаченко, Д.А .Казаченко // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2015. - вип. 156. - С. 231-237.

Красовський, Г.Я. Інформаційні системи тематичної обробки геодданих в завданнях моніторингу довкілля і природних ресурсів на регіональному рівні [Текст] / Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук // Матеріали наради «Можливості супутникових технологій і сприянні вирішення проблем Харківщини». – 2009. – С.65-68.

Булигін, С.Ю. Прогноз ерозії ґрунтів для цілей проектування протиерозійно упорядкованих агроланд-шафтів. Методичні вказівки [Текст] / С.Ю. Булигін. – К.: НАУ. – 2004. – 44 с.

Кривов, В.М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів [Текст] / В.М. Кривов. - Наук. видання К.: Урожай, 2006. – 304 с.

Казаченко, Д.А. Тривимірні моделі прогнозування деградаційних процесів ґрунтового покриву в Харківській області [Текст]/ Д. А. Казаченко // Інженерна геодезія, науково-технічний збірник. – 2014. – вип. 61. - С. 92-98.

Бузіна, І.О. Актуальні питання геоінформаційного картографування земельних ресурсів [Текст] / І.О. Бузіна, Ю.О.Литвиненко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацької складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В.Докучаєва – 2017. – С. 14-16.

References

Kazatchenko, L.M., Kazachenko, D.A. (2015) GIS - technologies in detecting soil degradation processes of the forest-steppe part of Kharkiv region. Bulletin KhNTUsG Petr Vasilenko, 156, 231-237.

Krasovsky, G., Trofimchuk, O. (2009). Information systems of thematic processing of geodata in the tasks of monitoring of the environment and natural resources at the regional level. Materials of the meeting "Possibilities of Satellite Technologies and Facilitating Problems in Addressing Kharkiv Region", 65-68.

Bulygin, S. (2004). Forecast of soil erosion for the purpose of designing anti-erosion-adjusted agroland-shafts. Methodical instructions, 44.

Krivov V. (2006). Ecologically safe land use of the forest-steppe of Ukraine. Soil protection problem, 304.

Kazachenko, D. (2014). Three-dimensional models of prediction of soil degradation processes in the Kharkiv region. Engineering geodesy, scientific and technical collection, 61, 92-98.

Buzina, I., Litvinenko, Yu. (2017). Topical issues of geoinformation mapping of land resources. Materials of the final scientific conference of the teaching staff, post-graduate students and applicants of KhNAV them. V.V. Dokuchaev. 14-16.

Опубликован
2018-03-30