СУЧАСНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ

  • С. Г. Нестеренко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0001-5124-9728
  • Ю. Б. Радзінська O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-1661-7975
  • Є. Є. Сєдихов O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • І. Є. Тімофеєв O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Д. О. Тумаш O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • В. В. Шалагін O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Метою статті є розвиток питання дослідження земельних ресурсів України, пошуку шляхів вдосконалення сучасних підходів до вирішення землевпорядних рішень. Визначення методів раціонального використання земельного фонду України. Дослідження процесів, що відбуваються в земельній сфері країни, які вимагають розробки нових концептуальних підходів до здійснення процесів управління земельними ресурсами на основі сучасного свідомого аналізу проблем землеустрою та кадастру.

 

Ключові слова: землевпорядні рішення, земельні ресурси, земельний фонд, землевпорядкування, земельний кадастр, ділянка, територіальний устрій.

Литература

Література

Горлачук, В.В. Розвиток землекористування в Україні [Текст] / В. В. Горлачук – К.: Довіра, 1999 р.

Третяк, А.М. Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств [Текст]: навч. посібник / А.М. Третяк, В.М. Другак, Р.А. Третяк, Л.А. Гунько – К.: Аграрна наука, 2007. – 120 с.

Костецька, Я. М. Методичні вказівки з курсу “Методи і прилади високоточних інженерно-геодезичних вимірю-вань” [Текст]/ Я. М. Костецька – Львів Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2009 рік. – 76 с.

Кривов, В. М. Деякі питання грунтоводоохоронного забезпечення земельної реформи [Текст]/ В. М. Кривов // Землевпорядний вісник. – К., 2001. – №1 С. 14 – 16

Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів [Текст]: навч. посібник / С. С. Левківсь-кий. – К.: Либідь, 2011. – 280 с.

References

Gorbachuk, V. V. (1999). Development of land use in Ukraine. Trust.

Tretiak, A. M., Drogak, V. M., Tretyak, G. A., Gunko, L. A. (2007). Land use planning: an ecological and landscape land management of agricultural enterprises: textbook. The allow-ance. Agricultural science, 120.

Kostecki, Y. M. (2009). “Methodical instructions for the course “Methods and instruments of precision engineering and geodetic measure-ruvani”. The Publishing house of the Lviv State University “Lviv Politechnica”, 76.

Krivov, V. M. (2001). Some questions gruntovedenie ensure land reform. The land management Bulletin, 1, 14 – 16.

Levkovskiy, S. S. (2011). Rational use and protection of water resources: proc. the allowance. Lybid, 280.

Опубликован
2018-03-30