ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Аннотация

Проводиться аналіз систем стільникового зв’язку, як фактора, що впливає на оцінку нерухомості за допомогою геоінформаційних технологій. Отримана модель дає змогу проводити аналіз міської території для дослідження інвестиційної привабливості міських територій.

 

Ключові слова: геоінформаційні системи, системи стільникового зв’язку, аналіз, візуалізація.

Литература

Література

Цветков, В. Я. Географические информационные сис-темы и технологии [Текст]/ В. Я.Цветков // Финансы и статистика.– 1998.–288с.

Де Мерс, М. Географические информационные систе-мы. Основы [Текст] / М. Де Мерс – М.: ДАТА+,1999. – 492c.

Шипулін, В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем [Текст]: навч. посібник / В. Д. Шипулін. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с.

Світличний, О. О. Основи геоінформатики [Текст]: навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький, - Суми: ВТД «Університетська книга». - 2006.–295с. Биб-лиогр. : с. 290—295. — ISBN 966-680-234-1.

Данилишин, Б. М. Екологічна складова політики ста-лого розвитку [Текст]: монографія / Б.М. Данилишин.- НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил Украї-ни. — Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. — 256с.

Палеха, Ю.М. Економіко-географічні аспекти форму-вання вартості територій населених пунктів. Наукове видання [Текст] / Ю.М. Палеха – Київ : Профі, 2006. – 324 с.

Данилишин, Б. Земельні відносини як чинник розвитку [Текст] / Б. Данилишин. // Урядовий кур’єр. - 2006. – № 91. – 6 с.

Understand and improve mobile signal (n.d.). Retrieved from https://opensignal.com/

ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила за-хисту населення від впливу електромагнітних випромі-нювань. Чинний від 18.12.2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20061213_828.html

ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Чинний від 2002-03-19. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dnaop.com/html/29810/doc-ДБН_360-92__/.

References

Tsvetkov, V. Y (1998). Geographic Information Systems and Technologies, 288.

De Mers, M. (1999). Geographic Information Systems. Fundamentals, 492.

Shipulin, V.D. (2010). The basic principle of geoinformation systems Textbook, 313.

Svitlichny, O.O., Plotnitsky, S.V. (2006) The fundamentals of geoinformatics. Textbook, 295.

Danylyshyn, B. M. (2008). Ekolohichna skladova polityky staloho rozvytku. Donetsk: Yuho-Vostok, Ltd., 256 p.

Palekha, J. M. (2006). Economic and geographic aspects of the form-tion of the cost of settlements. Scientific publication, Kyiv: Profi, 324.

Danylyshyn, B. (2006). Land relations as a factor of devel-opment. Government courier, 9, 6.

Understand and improve mobile signal (n.d.). Retrieved from https://opensignal.com/

State sanitary norms and rules for protecting the public from the effects of electromagnetic radiation (n.d.). SDS 239-96. [Acting on 2006-12-18]. Retrieved from http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20061213_828.html

Urban planning. The planning and construction of urban and rural settlements (n.d.). DBN 360-92. [Acting on 2002-03-19]. Retrieved from

http://dnaop.com/html/29810/doc-ДБН_360-92__/.

Опубликован
2018-03-30