ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Аннотация

Представлено математичну модель автоматизованої системи управління опаленням будівлі, основними функціями якої є підтримка комфортного мікроклімату в приміщеннях при мінімізації економічних витрат з урахуванням економічно вигідних лімітів на споживання енергоресурсів.

 

Ключові слова: енергозбереження, математична модель, система опалення, система вентиляції

Литература

Література

Постанова КМУ. Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування № 409 від 6 серпня 2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/.

Алексахин, А.А. Оценка энергосберегающего потенциала функционирующих жилых зданий [Текст]/ А.А. Алексахин, А.В. Бобловский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2012. – No 1 – С. 10–14.

Ellis, R. (2009). Who pays for green? The economics of sustainable buildings. EMEA Research, 19.

Garnier, D. (2010) Green Buildings and the finance sector. An Overview of Financial Institution Involvement in Green Buildings in North America, 42.

Jones, James R., Bozorgi, A. (2010) A Procedure for Linking Projected Energy Performance Uncertainty with Investment Decision-Making. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, 14-27.

Nelson, Andrew J. (2009) How Green a Recession? – Sustainability Prospects in the US Real Estate Industry. RREEF Research, 70, 17.

Eichholtz, P., Kok, N., Quigley, John M. (2009). Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings. Center for the study of Energy Markets, 41.

Головатенко, С.В. Моделювання системи управління тепловими режимами будівлі [Текст] / С.В. Головатенко, М.В. Новожилова // Науковий вісник будівництва. – 2015. – Вип. 80 – С.229-232.

Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий [Текст] / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач // М.:АВОК-ПРЕСС, 2002.– 194 с.

Weitzmann, P. (2004) Modelling building integrated heating and cooling systems. Denmarks tekniske universitet, 314.

Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні [Текст]: (КТМ 204 України 244-94).

References

Pro vstanovlennja derzhavnih socіal'nih standartіv u sferі zhitlovo-komunal'nogo obslugovuvannja № 409 vіd 6 serpnja (2014). Postanova KMU. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/.

Aleksahin, A., Boblovskij, A. (2012). Ocenka jenergosberegajushhego potenciala funkcionirujushhih zhilyh zdanij. Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit, 1, 10–14.

Ellis, R. (2009). Who pays for green? The economics of sustainable buildings. EMEA Research, 19.

Garnier, D. (2010) Green Buildings and the finance sector. An Overview of Financial Institution Involvement in Green Buildings in North America, 42.

Jones, James R., Bozorgi, A. (2010) A Procedure for Linking Projected Energy Performance Uncertainty with Investment Decision-Making. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, 14-27.

Nelson, Andrew J. (2009) How Green a Recession? – Sustainability Prospects in the US Real Estate Industry. RREEF Research, 70, 17.

Eichholtz, P., Kok, N., Quigley, John M. (2009). Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings. Center for the study of Energy Markets, 41.

Golovatenko, S., Novozhilova, M. (2015) Modeljuvannja sistemi upravlіnnja teplovimi rezhimami budіvlі. Naukovij vіsnik budіvnictva, 80, 229-232.

Tabunshhikov, Ju., Brodach, M. (2002). Matematicheskoe modelirovanie i optimizacija teplovoj jeffektivnosti zdanij. AVOK-PRESS, 194.

Weitzmann, P. (2004) Modelling building integrated heating and cooling systems. Denmarks tekniske universitet, 314.

Normi ta vkazіvki po normuvannju vitrat paliva ta teplovoї energії na opalennja zhitlovih ta gromads'kih sporud, a takozh na gospodars'ko-pobutovі potrebi v Ukraїnі (KTM 204 Ukraїni 244-94).

Опубликован
2018-03-30