ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНО ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПОРШНЕВИХ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ НА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ

Аннотация

Сьогодні особливу роль у вирішенні питань газопостачання країни грають компресорні станції (КС), які встановлюються на магістральних газопроводах і промислах газових або газоконденсатних родовищ. Основне завдання КС - забезпечення проектної продуктивності і максимального тиску по всій довжині і на вході в магістральні газопроводи на постійному рівні при безперервному зниженні в процесі відбору природного газу пластового тиску в родовищі. У статті визначено енергетично оптимальні режими роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях.

 

Ключові слова: газопостачання,  компресорні станції,  газоконденсатні родовища, поршневі газоперекачувальні агрегати.

Литература

Література

Вольский, Э. Л. Режимы работы магистрального газопровода [Текст] / Э.Л. Вольский, И.М. Константинова — М.: Недра,. 1970. — 168 с.

Бородавкин, П.П. Подземные магистральные трубопроводы (проектирование и строительство). [Текст] / П.П. Бородавкин – М.: Недра, 1982, 384 с.

Ковалко, М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного газу. [Текст] / М.П. Ковалко – Київ: Українські енциклопедичні знання. – 2001. – 288 с.

Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Программированное введение в планирование эксперимента. [Текст] / Ю.П. Адлер, Е.В. Марков, Ю.В. Грановский и др. – М., 1971. -186 с.

Трубопровідний транспорт газу [Текст] /М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків та ін. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

Режими газотранспортних систем [Текст] / Є.І. Яковлев, О.С. Казак, В.Б. Михалків та ін. – Львів: Світ, 1992. – 170 с.

Щербаков, С.Г. Проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа. [Текст] / С.Г. Щербаков – М.: Наука, 1982. - 206 с.

Спорудження магістральних трубопроводів[Текст]: підручник / Я.В. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 563 с.

Обслуговування і ремонт газопроводів [Текст] / В.Я.. Грудз, Д.Ф. Тимків, В.Б. Михалків, В.В, Костів – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 712 с.

References

Volsky, E., Konstantinova, I. (1970) Modes of operation of the main gas pipeline, 168.

Borodavkin, P. (1982) Underground trunk pipelines (design and construction), 384.

Kovalko, M. (2001) Metodi ta zasobi pidvishchennie efektivnosti funktsionnuvannya sistem pipeprovidnogo gazu, 288.

Adler, Yu., Markov E., … Granovsky, Yu. (1971) Planning an experiment when searching for optimal conditions. Programmed introduction to the planning of the experiment, 186.

Kovalko, M., Grudz, V., … Mikhalkiv, V. (2002) Truboprovidny transport of gas, 600.

Yakovlev, Ye., Kazak, O., … Mikhalkiv, V. (1992) Modes of gas transmission systems, 170.

Shcherbakov, S. (1982) Problems of pipeline transport of oil and gas, 206.

Doroshenko, Ya. (2010) Sporrudzhennia magistralnih pipelines, 563.

Grudz, V., Timkiv, D., Mikhalkov, V., Kostyv, V. (2009) Service and repair of gas pipelines, 712.

Опубликован
2018-03-30