ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВУЗЛА СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ АГРЕСИВНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Аннотация

Проведені моніторингові дослідження якості підземних вод у 85  населених пунктах восьми областей України показали, що у 63  випадках вони характеризуються різним ступенем агресивності по відношенню до металу та бетону. Діючі станції знезалізнення не розраховані на проведення стабілізаційної обробки води, яка при транспортуванні до споживачів піддається повторному забрудненню продуктами корозії. Досліджена технологія та обладнання дозволяють проводити стабілізаційну обробку води та нарощування захисного шару із карбонатів на внутрішній поверхні металевих трубопроводів. В результаті виробничих випробувань отримані оптимальні дози реагентів.

 

Ключові слова: агресивні підземні води, стабілізаційна обробка, індекс Ланжельє

 

Литература

Література

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2003 році [Текст] / М. М. Гіроль, С. Б. Проценко, В. С. Кравченко та ін., під заг. ред. М. М. Гіроля. – Рівне: ВАТ Рівненська друкарня, 2005. – 143 с.

Квартенко, О.М. Аналіз ступеня агресивності підземних вод Рівненської області. [Текст] / О.М. Квартенко, Р.В. Сафонов // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – 2015.т - Випуск1(69). Технічні науки. - Рівне 2015. С. 58-66.

Орлов, В. О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням. [Текст] / В. О. Орлов. – Рівне: НУВГП, 2008. – 158с.

Langelier, W. (1936). The Analytical Control of Anticorrosion Water Treatmen. Journal of American Water Works Association, 28, 1500–1521.

Stiff, Jr., Davis, L. (1952). A Method For Predicting The Tendency of Oil Field Water to Deposit Calcium Carbonate, Pet. Trans. AIME 1952, 213.

Клячко, В.А. Очистка природных вод [Текст] / В.А. Клячко, И. Э. Апельцин // Издательство по строительству.:М. 1971, с. 579

Stumm, W. and Morgan, J. (1981). Aquatic Chemistry. New York, NY: John Wiley & Sons.

Wojtowicz, J. (1995). “Swimming Pool Water Balance – Part 1: Effect of Cyanuric Acid and Other Interferences on Carbonate Alkalinity Measurement.” Journal of the Swimming Pool and Spa Industry, 1, 6–12.

Кульский, Л.А. Технология очистки природных вод [Текст] / Л.А. Кульский, П.П. Строкач. - Головное изд-во издательского объединения "Виша школа", 1986, с.185.

Журба, М.Г. Водоснабжение. Улучшение качества воды. [Текст]: учебник для вузов. Том 2/ Журба М.Г., Говорова Ж.М.- М.: Издательство АСВ. – 2008. – С.544.

Алексеев, Л. С. Совершенствование методов стабилизационной водообработки для регламентирования качества и расхода воды в агропромышленном комплексе [Текст]: дисс. д-ра технических наук. - М.: 2006, с. 330.

References

Gyrol, M., Protsenko, S., Kravchenko V. (2005). The National Report on the Quality of Drinking Water and the State of Drinking Water Supply in Ukraine in 2003, 143.

Kvartenko, O.M., Safonov, R.V. (2015). Analysis of the degree of aggressiveness of groundwater of the Rivne region. Bulletin of NUWEE. Collection of scientific works, 69, 58-66.

Orlov, V.O. (2008). Deironing of groundwater by simplified aeration and filtration, 158.

Langelier, W. (1936). The Analytical Control of Anticorrosion Water Treatmen. Journal of American Water Works Association, 28, 1500–1521.

Stiff, Jr., Davis, L. (1952). A Method For Predicting The Tendency of Oil Field Water to Deposit Calcium Carbonate, Pet. Trans. AIME 1952, 213.

Klyachko, V., Apeltsin I. (1971). Purification of natural waters. Publishing house, 579.

Stumm, W. and Morgan, J. (1981). Aquatic Chemistry. New York, NY: John Wiley & Sons.

Wojtowicz, J. (1995). “Swimming Pool Water Balance – Part 1: Effect of Cyanuric Acid and Other Interferences on Carbonate Alkalinity Measurement.” Journal of the Swimming Pool and Spa Industry, 1, 6–12.

Kulsky, L., Strokach, P. (1986). Technology of natural water purification. Head Publishing House of the Publishing Association "Visha School", 185.

Zhurba, M., Govorova, Zh. (2008). Water supply. Improvement of water quality. Textbook for high schools. 2, 544.

Alekseev, L. (2006). Improving the methods of stabilizing water treatment for regulating the quality and flow of water in the agro-industrial complex, Diss. Doctor of Technical Sciences. M, p. 330.

Опубликован
2018-03-30