ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ У СПОРУДАХ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

  • Ф. В. Стольберг O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Ю. І. Вергелес O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-4915-1489
  • Я. О. Герасименко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • К. М. Задорожний O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Т. В. Дмитренко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-9981-8528
  • О. В. Хандогіна O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-1100-5267

Аннотация

У статті розглянуто сучасний стан водовідведення в Україні. Визначено необхідність впровадження фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод у сільській місцевості в Україні. Розглянуто перспективи впровадження фітотехнологій для очищення стічних вод. Виявлено понад 300 населених пунктів з потребою у будівництві або капітальній реконструкції очисних споруд, де можуть бути застосовані фітотехнології як альтернатива традиційним методам і технологіям очищення стічних вод.

 

Ключові слова:  водні ресурси, водовідведення, очищення стічних вод, сільська місцевість, фітотехнології, якість води

Литература

Література

Дмитрієва, О. О. Нормативно-правові та інформаційні аспекти впровадження екологічно безпечного водовідве-дення в населених пунктах України [Електронний ресурс]/ О. О. Дмитрієва, В. О. Калашников, І. В. Колдоба, О. Л. Тертичний // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 2013. Вип. 35. С. 137-155. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2013_35_16.

Національна доповідь про стан навколишнього природ-ного середовища в Україні у 2013 році. [Текст] – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д. С., 2015. – 289 с.

Дмитренко, Т.В. Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України [Текст] / Т. В. Дмитренко, Ю. І. Вергелес // Комунальне господарс-тво міст. – 2016. № 132. – С. 93-97.

Дмитрієва, О. О. Науково-методичні засади забезпе-чення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.06 / Дмитрієва Олена Олексіївна; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2008. – 38 с.

Штогрин, Г. C. Аналіз сучасного стану водовідведення та водозабезпечення сільських територій в умовах євроі-нтеграційних процесів [Текст] / Г. C. Штогрин // Еконо-міка і суспільство. – 2016. № 2. С. 470-475.

Лисницька, К. М. Сучасний стан та проблеми водопо-стачання в невеликих населених пунктах України [Елект-ронний ресурс] / К. М. Лисницька, І. О. Попович, В. М. Першаков // Проблеми розвитку міського середови-ща. 2016. Вип. 2. С. 49-57. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_2_9

Іванько, О. М. Сучасні методи знезараження стічних вод (огляд літератури) [Електронний ресурс]/ О. М. Іва-нько, Л. І. Бідненко // Проблеми військової охорони здоро-в'я. 2012. Вип. 33. С. 137-150. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvozd_2012_33_20.

Zalewski, M., & Wagner-Lotkowska, I., eds. (2004). Integrated Watershed Management: Ecohydrology & Phytotechnology Manual .Osaka, UNEP - The United Nations Environment Programme, International Environmental Technology Centre, 246.

Thorslund, J., Jarsjo, J., Jaramillo, F., Jawitz, J. W., Manzoni, S., Basu, N. B., & Destouni, G. (2017). Wetlands as large-scale nature-based solutions: Status and challenges for research, engineering and management. Ecological Engineering, 108, 489–497. Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.07.012

Zhi, W., & Ji, G. (2012). Constructed wetlands, 1991–2011: A review of research development, current trends, and future directions. Science of The Total Environment, 441, 19–27. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.064

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація [Текст]. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування [Чинний від 2014-01-01]. – Вид. офіц. – Київ, Міністер-ство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. – 207 с.

References

Dmitrieva, O., Kalashnikov, V., Koldoba, I., Tertychnyi, O. (2013) Legal and information aspects of implementation of environmentally safe sewage treatment in the settlements of Ukraine. Problemy okhorony navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyshcha ta ekologichnoyi bezpeky, 35, 137-155. Re-trieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2013_35_16 (in Ukrainian)

National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2014 (2016). Ministry of the Environment & Nature Re-sources of Ukraine. Kyiv, D.S. Grin’ Publ., 350. (in Ukrainian)

Dmytrenko, T., Vergeles, Yu. (2016) Small rivers ecological degradation in Ukraine: State of the art. Komunal’ne hos-podarstvo mist, 132, 93-97. (in Ukrainian)

Dmitrieva, O. (2008) Scientific and methodological grounds for securing sustainable water resources use during urbaniza-tion: DSc Thesis: 08.00.06; NAS of Ukraine, Council on the Studying Productive Forces of Ukraine, 38. (in Ukrainian)

Shtogryn, G. (2016) Analysis of current state of sewage treatment and water supply in rural areas under European integration processes. Ekonomika ta suspil’stvo, 2, 470-475. (in Ukrainian)

Lisnyts’ka, K. Popovych, I., Pershakov, V. (2016) State of art of the water supply in small rural settlement of Ukraine. Problemy rozvytku mis’kogo seredovyshcha, 2, 49-57. Re-trieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_2_9 (in Ukrainian)

Ivan’ko, O., Bidnenko, L. (2012) Modern techniques of wastewater treatment and sanitation (A review). Problemy viys’kovoyi okhorony zdorov’ya, 33, 137-150. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvozd_2012_33_20. (in Ukrainian)

Zalewski, M., & Wagner-Lotkowska, I., eds. (2004). Integrated Watershed Management: Ecohydrology & Phytotechnology Manual .Osaka, UNEP - The United Nations Environment Programme, International Environmental Technology Centre, 246.

Thorslund, J., Jarsjo, J., Jaramillo, F., Jawitz, J. W., Manzoni, S., Basu, N. B., & Destouni, G. (2017). Wetlands as large-scale nature-based solutions: Status and challenges for research, engineering and management. Ecological Engineering, 108, 489–497. Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.07.012

Zhi, W., & Ji, G. (2012). Constructed wetlands, 1991–2011: A review of research development, current trends, and future directions. Science of The Total Environment, 441, 19–27. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.064

DBN В.2.5-75:2013 (2013). Sewage treatment. Outer networks and facilities. Design manual. [Actual of 2014-01-01]. – Official edition. – Kyiv, Ministry of regional develop-ment, housing and municipal economy of Ukraine, 207 p. (in Ukrainian)

Опубликован
2018-03-30