РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЗАХИСТУ МАЛИХ РІЧОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

  • Ю. І. Вергелес O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-4915-1489
  • Я. О. Герасименко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • К. М. Задорожний O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Я. О. Орлова O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • О. В. Хандогіна O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-1100-5267

Аннотация

У статті розглянуто екологічні фактори, які впливають на можливість впровадження фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод населених пунктів. Запропоновано екологічне районування території України з метою диференціації територій з різними умовами для спорудження та експлуатації біоплато. Виділено 10 екологічних районів за критеріями геоморфологічної будови території та кліматичних умов (середня температура найхолоднішого місяця, річна сума опадів, коефіцієнт зволоження).

 

Ключові слова:  басейн річки, водні ресурси, геоморфологічні умови, кліматичні умови, районування, фітотехнології, якість води

Литература

Література

Дмитренко, Т. В. Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України [Текст] / Т. В Дмитренко, Ю. І. Вергелес // Комунальне господарство міст. 2016. Вип. 132.- С.93-97.

Завацький, С. В. Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності [Текст] / С. В. Завацький, Л. С Котельчук., А. Л. Котельчук // Чернігівський науковий часопис. – Серія 2. Техніка і природа. – 2012. – № 1(3). – С. 57-63.

Хун-юй, Ц. Біоплато для очистки сточных вод. [Текст] / Ц. Хун-юй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – Вип. 4. 2005. – С. 114-124.

Jenssen, D., Mæhlum, T., and Krogstad, T. (1993). Potential Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Northern Environments, Water Science & Technology, 28(10), 149-157.

Stein, O.R., and Hook, P.B. (2005). Temperature, plants, and oxygen: how does season affect constructed wetland performance? Journal of Environmental Science and Health, 40(6-7), 1331-1342.

Kadlec, R.H., and Reddy, K.R (2001). Temperature effects in treatment wetlands. Water Environment Research 73(5), 543-557.

Красовський, Г. Я. Районування територій за рівнем антропогенного навантаження з залученням технологій дистанційного зондування Землі з космосу і геоінформаційних систем. [Текст] / Г. Я. Красовський, В. О. Охарєв // Екологічна безпека та природокористування. – 2010. – С.5-48.

Геоморфологія: терміни й поняття (коментар) [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. С. Павловська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 284 с.

References

Dmytrenko, T., Vergeles, Yu.(2016) Small rivers ecological degradation in Ukraine: State of the art. Komunal’ne hospodarstvo mist, 132, 93-97. (in Ukrainian)

Zavats’kyi, S., Kotel’chuk, S., Kotel’chuk, A. (2012) Bio-engineering facilities of small capacity for wastewater treatment. Chernihivs’kyi naukovyi visnyk. Series 2. Tekhnika i pryroda,1(3),57-63 (in Ukrainian)

Hung-Yui, Q. (2005) ‘Bioplato’ facilities for wastewater treatment. Problemy vodopostachannya, vodovidvedennya ta hidravliky, 4, 114-124. (in Russian)

Jenssen, D., Mæhlum, T., and Krogstad, T. (1993). Potential Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Northern Environments, Water Science & Technology, 28(10), 149-157.

Stein, O.R., and Hook, P.B. (2005). Temperature, plants, and oxygen: how does season affect constructed wetland performance? Journal of Environmental Science and Health, 40(6-7), 1331-1342.

Kadlec, R.H., and Reddy, K.R (2001). Temperature effects in treatment wetlands. Water Environment Research 73(5), 543-557.

Krasovs;kyi, G., Okharev, V. (2010) Territory zoning according to the anthropogenic loads by means of remote sensing technologies. Ekologichna bezpeka na pryrodokorystuvannya, 5-48. (in Ukrainian)

Pavlovs’ka, T. (2009) Geomorphology; Terms and concepts (Comments): A student’s textbbok] / T. S. Pavlovs’ka; Prof. I. P. Koval’chuk, ed. – Luts’k, Lesya Ukrayinka National Univeristy of Volyn’, 284. (in Ukrainian)

Опубликован
2018-03-30