РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЗАХИСТУ МАЛИХ РІЧОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

Ю. І. Вергелес, Я. О. Герасименко, К. М. Задорожний, Я. О. Орлова, О. В. Хандогіна

Аннотация


У статті розглянуто екологічні фактори, які впливають на можливість впровадження фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод населених пунктів. Запропоновано екологічне районування території України з метою диференціації територій з різними умовами для спорудження та експлуатації біоплато. Виділено 10 екологічних районів за критеріями геоморфологічної будови території та кліматичних умов (середня температура найхолоднішого місяця, річна сума опадів, коефіцієнт зволоження).

 

Ключові слова:  басейн річки, водні ресурси, геоморфологічні умови, кліматичні умови, районування, фітотехнології, якість води


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Література

Дмитренко, Т. В. Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України [Текст] / Т. В Дмитренко, Ю. І. Вергелес // Комунальне господарство міст. 2016. Вип. 132.- С.93-97.

Завацький, С. В. Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності [Текст] / С. В. Завацький, Л. С Котельчук., А. Л. Котельчук // Чернігівський науковий часопис. – Серія 2. Техніка і природа. – 2012. – № 1(3). – С. 57-63.

Хун-юй, Ц. Біоплато для очистки сточных вод. [Текст] / Ц. Хун-юй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – Вип. 4. 2005. – С. 114-124.

Jenssen, D., Mæhlum, T., and Krogstad, T. (1993). Potential Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Northern Environments, Water Science & Technology, 28(10), 149-157.

Stein, O.R., and Hook, P.B. (2005). Temperature, plants, and oxygen: how does season affect constructed wetland performance? Journal of Environmental Science and Health, 40(6-7), 1331-1342.

Kadlec, R.H., and Reddy, K.R (2001). Temperature effects in treatment wetlands. Water Environment Research 73(5), 543-557.

Красовський, Г. Я. Районування територій за рівнем антропогенного навантаження з залученням технологій дистанційного зондування Землі з космосу і геоінформаційних систем. [Текст] / Г. Я. Красовський, В. О. Охарєв // Екологічна безпека та природокористування. – 2010. – С.5-48.

Геоморфологія: терміни й поняття (коментар) [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. С. Павловська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 284 с.

References

Dmytrenko, T., Vergeles, Yu.(2016) Small rivers ecological degradation in Ukraine: State of the art. Komunal’ne hospodarstvo mist, 132, 93-97. (in Ukrainian)

Zavats’kyi, S., Kotel’chuk, S., Kotel’chuk, A. (2012) Bio-engineering facilities of small capacity for wastewater treatment. Chernihivs’kyi naukovyi visnyk. Series 2. Tekhnika i pryroda,1(3),57-63 (in Ukrainian)

Hung-Yui, Q. (2005) ‘Bioplato’ facilities for wastewater treatment. Problemy vodopostachannya, vodovidvedennya ta hidravliky, 4, 114-124. (in Russian)

Jenssen, D., Mæhlum, T., and Krogstad, T. (1993). Potential Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Northern Environments, Water Science & Technology, 28(10), 149-157.

Stein, O.R., and Hook, P.B. (2005). Temperature, plants, and oxygen: how does season affect constructed wetland performance? Journal of Environmental Science and Health, 40(6-7), 1331-1342.

Kadlec, R.H., and Reddy, K.R (2001). Temperature effects in treatment wetlands. Water Environment Research 73(5), 543-557.

Krasovs;kyi, G., Okharev, V. (2010) Territory zoning according to the anthropogenic loads by means of remote sensing technologies. Ekologichna bezpeka na pryrodokorystuvannya, 5-48. (in Ukrainian)

Pavlovs’ka, T. (2009) Geomorphology; Terms and concepts (Comments): A student’s textbbok] / T. S. Pavlovs’ka; Prof. I. P. Koval’chuk, ed. – Luts’k, Lesya Ukrayinka National Univeristy of Volyn’, 284. (in Ukrainian)


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


ISSN (print) 2522-1809; ISSN (online) 2522-1817