КОНТРОЛЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Аннотация

Проведено аналіз можливих помилок та їх вплив на результати вимірювання при визначенні висоти будівлі за допомогою теодоліту. Викладені послідовність виконання робіт та питання, на які слід звернути окрему увагу. Встановлено залежність величини похибки від відстані розташування нівелірної рейки до вимірюваної будівлі.

 

Ключові слова: геодезична практика, теодоліт, висота будівлі, рейка нівелірна, вимірювання.

Литература

Література

Зуска, А.В. Інженерна геодезія [Текст]: навч. посіб. / А.В. Зуска.– Дніпро: НГУ, 2016. – 209 с.

Глущенко, В.М. Методичні вказівки до навчальної геодезичної практики з дисципліни «Інженерна геодезія та аерогеодезія» для студентів спеціальностей 7.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми» та 7.092106 «Мости і транспортні тунелі» [Текст]/ В. М. Глущенко. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 81 с.

Hofmann – Wellenhof, B., Morit, Н. (2005). Physical Geodesy. Wien New York, 403.

Galda, M., Kujawski, E., Przewlocki, S. (2000). Geodezja I miernictwo budowlane. Warszawa. Wroclaw, 389 - 400.

Osada, E. (2001). Geodezja. Wroclav: Oficiyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskej. 202 – 221.

Richard, H. Rapp. (1991). Geometric geodesy. Part 1. The Ohio State Universit, 106 - 123.

Borre, Kai. (2006). Mathematical Foundation of Geodesy. Selected papers of Torben Krarup. Springer. 189 – 197.

Инженерная геодезія. Геодезические разбивочные работы, исполнительные схемки и наблюдения за деформациями сооружений [Текст]: учебное пособие. / Е. Б. Михаленко, Н. Д. Беляев, В. В. Вилькевич, Ф. Н. Духовской, Н. Н. Загрядская, А. А. Смирнов, - Санкт-Петербург, 2007, - 89 c.

Большаков, В.Д. Справочник геодезиста (в двух книгах) Книга 2. [Текст] / В. Д. Большаков, Г. П. Левчук - Москва, 1974, 990 – 1007.

Федотов, Г.А. Инженерная геодезия [Текст]: учебное пособие. 2-е изд. / Г. А. Федотов - М.: Высшая школа. 2004. 286 – 292 с.

Referenses

Zuska, A.V. (2016). The engineering geodesy. Tutorial. Dnipro: NGU, 6-8.

Glushenko, V.M. (2002). Guidelines for educational geodetic practice in discipline “Engineering geodesy and aerogeodesy” for students of specialties 7.092105 “Automobile roads and airfields” and 7.092106 “Bridges and transport tunnels” HNADU. 4-81.

Hofmann – Wellenhof, B., Morit, Н. (2005). Physical Geodesy. Wien New York, 403.

Galda, M., Kujawski, E., Przewlocki, S. (2000). Geodezja I miernictwo budowlane. Warszawa. Wroclaw, 389 - 400.

Osada, E. (2001). Geodezja. Wroclav: Oficiyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskej. 202 – 221.

Richard, H. Rapp. (1991). Geometric geodesy. Part 1. The Ohio State Universit, 106 - 123.

Borre, Kai. (2006). Mathematical Foundation of Geodesy. Selected papers of Torben Krarup. Springer. 189 – 197.

Mihalenko, E. B., Belyaev, N. D., Vilkevich, V. V., Dukhovskoy, F. N, Zagryadskaya, N. N., Smirnov, A. A. (2007). The engineering geodesy. Geodetic layout works, executive sketches and observations of deformations of structures. Tutorial. 65 - 88.

Bolshakov, V. D., Levchuk, G.P. (1974). Land surveyor's guide (in two books). Book 2. Moscow, 990 – 1007.

Fedotov, G. A. (2004). The engineering geodesy. Tutorial. Second edition. Vysshaya shkola, 286 – 292.

Опубликован
2018-03-30