ПРИНЦИПИ ФОРМОУТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Аннотация

В статті розглянуто потреби студентів, викладачів та адміністративних працівників, що є основними суб’єктами господарювання університетських будівель. Відповідно до даних потреб визначені та описані принципи формоутворення будівель вищих навчальних закладів. Підведені підсумки та зроблені висновки, що стосуються важливості впровадження цих принципів для розвитку архітектури вищої школи в нашій державі.

 

Ключові слова: формоутворення, вищий навчальний заклад, університет, принципи, рівні потреб, архітектурний образ, унікальність, універсальність.

Литература

Література

Ковальський, Л.М. Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття [Текст] / Л. М. Ковальський, Г. Л. Ковальська.— К. : Основа, 2011. — 253 с.

Черкес, Б. Національний університет «Львівська політехніка»: архітектурний атлас. [Текст] / Б. Черкес, С. Лінда, Ю. Богданова.— Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 404 с.

Марьев, П. П. Принципы формирования учебных корпусов общетехнических факультетов политехнических институтов с гибкой планировкой [Текст]: автореф. дис. канд. арх. / П. П. Марьев. — М., 1986. — 21 с.

Цытович, Г. Н. Учебные корпуса политехнических институтов [Текст]: обзор / Г. Н. Цытович.— М. : Ротапринт ЦНТИ, 1974. — 40 с.

Стасюк, О. С. Формування архітектурного середовища вищих навчальних закладів другої половини XIX – першої половини XIX століття (на прикладі Львова) [Текст]: автореф. дис. канд. арх. / О. С. Стасюк. — Л., 2003. — 27 с.

Ковальчук, К. К. Еволюція функціонально-просторової організації масових типів будівель громадського призначення [Текст]: автореф. дис. канд. арх. / К. К. Ковальчук. — К., 2015. — 20 с.

Zwierz, М. ed. (2002). Architecture of University buildings. Projects from the Museum of Architecture in Wroclaw. Wroclaw: Museum of Architecture, 90.

Dober, R. P. (1996). Campus Architecture: Building in the Groves of Academe. Stadford: McGraw-Hill, 258.

Kapecki, Т. (2015). About the architecture of higher education institutions in Poland in the beginning of the 21st century. Krakow: PK, 203.

Bender, T. (1988). The University and the City: From Medieval Origins to the Present. New York and Oxford: Oxford University Press, 316.

Geuna, A. (1996). European universities: An interpretive history. Limburg: University of Limburg, 56.

Cobban, A. B. (1975). The Medieval Universities: Their Development and Organization. London : Methuen & Company, Ltd, 223.

Тиц, А. А. Основы архитектурной композиции и проектирования [Текст] / А. А. Тиц.— К.: Вища школа, 1976. — 256 с.

Студентство [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Студентство — 25.11.2017 р. — Загол. з екрану;

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, № 1556-VII із змінами, внесеними згідно із Законами № 2122-VIII від 11.07.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 — 25.11.2017 р. — Загол. з екрану;

Маслоу, А. Г. Мотивация и личность [Motivation and Personality]. Пер. с англ. [Текст] / А. Г. Маслоу.— СПб. : Евразия, 1999. — 478 с.

References

Koval's'kyy, L., Koval's'ka, H. (2011). Architecture of higher educational institutions. Universities of the 3rd Millennium. Osnova, 253.

Cherkes, B., Linda, S. & Bohdanova, Yu. (2016). Lviv Polytechnic National University: architectural atlas, 404.

Mar'ev, P. (1986). Principles of formation of educational buildings of general technical faculties of polytechnical institutes with flexible planning: abstract cand. arch., Moscow, 21.

Tsyitovich, G. (1974). Educational buildings of polytechnic institutes: review. Rotaprint TsNTI, 40.

Stasyuk, O. (2003). Formation of the architectural environment of higher educational institutions of the second half of the XIX - first half of the XIX century (on the example of Lviv): abstract cand. arch., Lviv, 27.

Koval'chuk, K. (2015). Evolution of functional-spatial organization of mass types of public buildings: abstract cand. arch., Kiev, 20.

Zwierz, М. ed. (2002). Architecture of University buildings. Projects from the Museum of Architecture in Wroclaw. Wroclaw: Museum of Architecture, 90.

Dober, R. P. (1996). Campus Architecture: Building in the Groves of Academe. Stadford: McGraw-Hill, 258.

Kapecki, Т. (2015). About the architecture of higher education institutions in Poland in the beginning of the 21st century. Krakow: PK, 203.

Bender, T. (1988). The University and the City: From Medieval Origins to the Present. New York and Oxford: Oxford University Press, 316.

Geuna, A. (1996). European universities: An interpretive history. Limburg: University of Limburg, 56.

Cobban, A. (1975). The Medieval Universities: Their Development and Organization. London : Methuen & Company, Ltd, 223.

Tits, A. (1976). Basics of architectural composition and design. К.: Vyshcha shkola, 256 p.

Student (n.d.) Retrieved from

https://uk.wikipedia.org/wiki/Студентство.—25.11.2017.

The Law of Ukraine "On Higher Education" of 01.07.2014, № 1556-VII, as amended, in accordance with the Laws № 2122-VIII of 11.07.2017. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 — 25.11.2017.

Maslou, A. (1999). Motivation and Personality. Translated from English. SPb.: Evraziya, 478.

Опубликован
2018-03-30