SMART АРХІТЕКТОР – РОЗШИРЕННЯ ЯДРА ПРОФЕСІЇ

Аннотация

Більшість містобудівних помилок, що здійснюються в даний час і тих, які будуть здійснені в майбутньому пов'язані з розривом уявлень у проектувальників про місто, як єдину динамічну систему. Кожна зміна міського середовища, викликана необхідністю адаптації міста до зовнішніх і внутрішніх умов, що змінюються, породжує безліч конфліктів між життєвими інтересами елементів його системи. Оптимізація процесів життєдіяльності міста та знаходження компромісів при виникаючих протиріччях дозволяє знизити наслідки криз що переживає наша цивілізація. Як результат спроб вирішення таких завдань виникла і успішно розвивається концепція «SMART City». Логічним розвитком даної концепції є поява нової спеціалізації «архітектор SMART просторів».

 

Ключові слова: соціум, економіка, сталий розвиток, розумне місто

 

Литература

Література

Показатели устойчивого развития: структура и методология [Текст]: пер. с англ. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. - 359 с.

Миркин, Б. М. Устойчивое развитие [Текст]: учеб. пособие / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова — Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2009. — 148 с.

Большой энциклопедический словарь [Текст]: гл. ред. -А. М. Прохоров. — 1-е изд. — М.: Большая российская энциклопедия, 1991.

Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности [Текст] / Стивен Р. Кови. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 374 с.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288—2008. Системная инжене-ри. Процессы жизненного цикла систем [Текст]. — 2008.

Матюхина, Ю.А. Великие империи мира [Текст]/ Ю.А. Матюхина, Т.Б. Царева - М.: РИПОЛ классик, 2011 г. - 448 с.

Dumont, Marie-Jeanne (1991) Le logement social à Paris: 1850-1930. Bureau de la recherche architecturale du Ministère de l'équipement et du logement, 14-15.

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» [Текст] // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2017. - № 33. – 359 с.

Державна підтримка енергозбереження [Електрон-ний ресурс] // Держенергоефективності України 25.11.2017. Режим доступу:

http://saee.gov.ua/uk/consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya.

Chen, M., Mao, Sh., Zhang, Yi., Leung, V. (2014) Big Data. Related Technologies, Challenges, and Future Prospects. Spinger,100.

Черняк, Л. Большие Данные — новая теория и прак-тика [Текст] // Открытые системы. СУБД. — 2011. — № 10.

Manyika, J et al. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.

References

Pokazateli ustoychivogo razvitiya: struktura i metodologiya (2000). IPOS SO RAN, 359.

Mirkin, B., Naumova, L. (2009) Ustoychivoye razvitiye. RITS Bash GU, 148.

Prokhorov, A. (1991) Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar'. Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya.

Kovi, S. (2012). The 7 Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. Al'pina Pablisher, 374.

System engineering. Processes of the life cycle of systems (2008). GOST R ISO / IEC 15288-2008.

Matyukhina, Yu., Tsareva, T. (2011). Velikiye imperii mira. RIPOL klassik, 448.

Dumont, Marie-Jeanne (1991) Le logement social à Paris: 1850-1930. Bureau de la recherche architecturale du Ministère de l'équipement et du logement, 14-15.

Zakon Ukrayiny «Pro enerhetychne efektyvnistʹ budivelʹ» (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 33, 359.

Derzhavna pidtrymka enerhozberezhennya (2017). Derzhenerhoefektivnosti Ukrayiny 25.11.2017. Retrieved from http://saee.gov.ua/uk/consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya.

Chen, M., Mao, Sh., Zhang, Yi., Leung, V. (2014) Big Data. Related Technologies, Challenges, and Future Prospects. Spinger,100.

Chernyak, L. (2011). Bol'shiye Dannyye — novaya teoriya i praktika. Otkrytyye sistemy. SUBD, 10.

Manyika, J et al. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.

Опубликован
2018-03-30