ОБСТЕЖЕННЯ, КОНСЕРВАЦІЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ПОВЕРХНІ КАМЕНЮ В ОБЛИЧКУВАННІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Аннотация

Стаття присвячена проблемам реставрації каменю в пам’ятках архітектури. Проаналізовано головні реставраційні методики, які використовуються спеціалістами корпорації «Укрреставрація» на пам’ятках України. Основна проблема  збереження архітектурної спадщини – це проблема консервації і захисту конструкцій. Основний принцип реставраторів в усьому світі – це захист пам’яток від подальшого руйнування, мінімальне втручання в першооснову пам’ятки, аби зберегти її для майбутніх поколінь

.

Ключові слова: природний камінь, проблеми, пам’ятки архітектури.

Литература

Література

Давид, Л.А. Некоторые вопросы теории реставрации памятников архитектуры [Текст] / Л.А. Давид // Теория и практика реставрационных работ. – Сб. 3. – М., 1972. – С. 16-20.

З iсторiї української реставрацiї. [Текст] / Додаток до щорiчника “Архiтектурна спадщина України” за ред. д-ра мистецтвознавства В. I. Тимофiєнка. – К. : НДIТIАМ, 1996. – 276 с.

Кантакьюзино, Ш. Реставрация зданий [Текст]: пер. с англ. А. Г. Раппапорта; под ред. О. И. Пруцына. / Ш. Кантакьюзино, С. Брандт – М. ,1984. – 264 с.

Консервацiя i реставрацiя пам’яток архiтектури. Методичний посiбник [Текст]: пiд ред. М.I. Орленка /гол. ред./ та iн. – К.-Л.: Укрреставрація, 1996. - 586 с.

Реставрационные нормативы: Защита музейных экспонатов от биоразрушений. Методические рекомендации [Текст]. – М.: Росреставрация, 1990.-25 с.

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини [Текст] - Київ, Мінрегіонбуд, 2005.

Головна сторінка розділу «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14, 26.06.2017.

Інженерна підготовка виробництва. Методичний посiбник [Текст]: пiд ред. М.I. Орленка /гол. ред./ та iн. – К.: Укрреставрація, 2008.

Корпорація «Укрреставрація». На межі тисячоліть. [Текст] / М.І. Орленко – К.: Укрреставрація, 2001.

References

David, L. (1972) Some questions of theory of restoration of monuments of architecture. Theory and practice of restoration works, 3, 16-20.

Timofienka I. (1996). From history of Ukrainian restoration. Appendix to annual the “Architectural inheritance of Ukraine”, 276.

Kantak'yuzino, Sh. (1984) Restavraciya buildings, 264.

Orlenko, M. (1996). Canning and restoration of sights of architecture. Methodical manual, 586.

Restoration norms: Protecting of museum-pieces from biodestructions (1990). Methodical recommendations, 25.

DBN V.3.2-1-2004 (2005). Restoration, conservation and workovers on pam''yatkakh of cultural legacy.

The main page of the section "Legislation of Ukraine" (2017). Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14, 26.06.2017.

Orlenko, M. (2008). Engineering preproduction. Methodical manual.

Orlenko, M. (2001). Corporation of «Ukrrestavraciya». On verge of millenniums.

Опубликован
2018-03-30