ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

  • А. П. Полив'янчук O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-9966-1938
  • О. І. Каслін National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  • О. О. Скурідіна Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Аннотация

Проаналізовано проблему зростання тривалості і вартості екологічного діагностування дизельних силових установок в результаті введення до складу нормованих показників масового викиду твердих частинок з відпрацьованими газами. У відповідності до вимог стандарту ISO 8178 запропоновано спосіб прискореного виміру цього показника та обґрунтовано доцільність його використання на прикладі екологічних випробувань магістрального тепловозу 2ТЕ116.

 

Ключові слова: дизель, екологічність, відпрацьовані гази, тверді частинки, мікротунель, прискорений вимір, швидкодія.

Литература

Література

ISO 8178-1: 2017. (2017) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 1: Test – bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions, 150.

ISO 8178-2: 2008. (2008) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 2: Test – Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site, 19.

ISO 8178-4: 2017. (2017) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part4: Test cycles for different engine applications, 237 .

Smart Sampler PC SPC 472. (1993) PC program for SPC 472 control. AVL, List GmbH Graz,76.

Lianga, Z., Tiana, J., Rezaeia, S., Zhanga, Y. (2015) Investigation of SVOC nanoparticle emission from light duty diesel engine using GC×GC-ToF-MS. School of Mechanical Engineering, University of Birmingham, 31.

Hirakouchi, N., Fukano, I., Shoji, T. (1989) Measurement of Diesel Exhaust Emissions with MiniDilution Tunnel. SAE Technical Paper Series, 89018, 11.

Поливянчук, А.П. Повышение точности гравиметриче-ского метода измерений удельного выброса твердых частиц с отработавшими газами дизеля. [Текст] / А.П. Поливянчук // Двигатели внутреннего сгорания. - 2010. №2. - С. 110-113.

Поливянчук, А.П. Оценка неопределенности результа-тов измерений выбросов твердых частиц в ходе экологи-ческих испытаний дизелів. [Текст] / А.П. Поливянчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2012. - №5 (176), Ч.2. - С. 121-128.

Полив’янчук, А. П. Дослідження ефективності викори-стання вимірювального комплексу з мікротунелем МКТ-2 при проведенні екологічного діагностування тепловозів. [Текст] / А.П. Полив’янчук, Т.С. Харитонова, О.О. Чу-мак // Вісник Східноукраїнського національного універси-тету ім. В.Даля. - 2007. - № 8(114). - С. 119-124.

Полив’янчук, А.П. Оцінка індивідуального внеску осно-вних забруднюючих речовин у сумарну токсичність відп-рацьованих газів тепловозів [Текст] / А.П. Полив’янчук , С.О. Львов, С.В. Зубов // Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал Локомотивінформ. - 2010. - №5. - С. 61-62.

References

ISO 8178-1: 2017. (2017) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 1: Test – bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions, 150.

ISO 8178-2: 2008. (2008) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 2: Test – Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site, 19.

ISO 8178-4: 2017. (2017) Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part4: Test cycles for different engine applications, 237 .

Smart Sampler PC SPC 472. (1993) PC program for SPC 472 control. AVL, List GmbH Graz,76.

Lianga, Z., Tiana, J., Rezaeia, S., Zhanga, Y. (2015) Investigation of SVOC nanoparticle emission from light duty diesel engine using GC×GC-ToF-MS. School of Mechanical Engineering, University of Birmingham, 31.

Hirakouchi, N., Fukano, I., Shoji, T. (1989) Measurement of Diesel Exhaust Emissions with MiniDilution Tunnel. SAE Technical Paper Series, 89018, 11.

Polivyanchuk, A. (2010). Improving the accuracy of the gravimetric method for measuring the specific emission of solid particles with exhaust gases of a diesel engine. Internal combustion engines, 2, 110-113.

Polivyanchuk, A. (2012). Estimation of the uncertainty of the results of measurements of particulate emissions during the environmental tests of diesel engines. Visnyk of the East Ukrainian National University memory V. Dal, 5(176), Р.2., 121-128.

Polivyanchuk, A., Haritonova, T., Chumak, O. (2007). Investigation of the effectiveness of using a measuring complex with microtubule MKT-2 during the ecological diagnostics of diesel locomotives. Visnyk of the East Ukrainian National University memory V. Dal, 8(114), 119-124.

Polivyanchuk, A., Lvov, S., Zubov, S. (2010). Assessment of the individual contribution of the main pollutants to the total toxicity of the exhaust gases of diesel locomotives. In-ternational information scientific and technical journal Lokomotivinform, 5, 61-62.

Опубликован
2018-07-27