ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНОГО БРИКЕТА

  • О. В. Дьяконов Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
  • В. І. Д'яконов O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • О. Ю. Нікітченко O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • В. С. Волошин O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Запропонований спосіб брикетування,  який відрізняється від існуючих розігрівом одночасно всього масиву матеріалу «зсередини» і вимкненні процесу нагрівання при його формуванні. Такий підхід дозволяє поширити кількість модифікованого матеріалу брикетів, підвищити його калорійність та одержати нові властивості, в тому числі і підвищення міцності. Автоматизація запропонованої технології дозволяє забезпечити високий коефіцієнт завантаження устаткування та  зниження собівартості продукції.

 

Ключові слова: паливні  брикети,  рослинні та деревні відходи, гнучка технологія.


Литература

Література

Анфиногентов, В. И. Математическое моделирование СВЧ нагрева диэлектриков [Текст] / В.И. Анфиногентов – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. - 140 с.

Архангельский, Ю. С. Сверхвысокочастотные нагрева-тельные установки для интттенсификации технологиче-ских процессов. [Текст] / Ю.С. Архангельский – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1983.

Бурмистрова, О. Н. Макроскопическое и микроскопическое строение древесины [Текст] / О.Н. Бурмистрова – Ухта: УГТУ, 2013.

Дьяконов, О. В. Забезпечення безпеки життєдіяльності в період глобального потепління на Слобожанщині [Текст] / О.В. Дьяконов, В.І. Д’яконов // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. — Серія : Технічні науки та архітектура — Харків : ХНУМГ. — 2011. — Вип. 99. — С. 113-117.

Д'яконов, В. І. Ресурсний потенціал та перспективи використання енергії біомаси для газифікованих двигунів [Текст] / В. І. Д'яконов, О. В. Богомолов, В. П. Богомолова, О. В. Д'яконов та ін. // Вісн. ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Серія : Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв — Харків : ХНТУСГ ім.П. Василенка, 2011. — Вип. 119. — С.62-67.

Лоик, Д.А. Исследование и разработка СВЧ устройств термообработки материалов в режиме бегущей волны. Автореферат диссертации [Текст] / Д.А. Лоик. - Москва, 2009 год. - 36 с.

Назаров, И.В. Измерение распределения температурного поля по сечению материалов в поле бегущей СВЧ волны [Текст] / И.В. Назаров, М.В. Нефедов, В.Н. Нефедов, Т.А. Потапова, А.В. Мамонтов // Метрология, №3, 2006, стр.9-20.

Пат. 104089Україна, МПК С10L 5/44. Паливний брикет / О.В. Дьяконов, В.І. Д’яконов, О.С. Полянський, М.В. Хворост, П.А. Білим. // Заявник і патентовласник Харківський нац. ун-т міського господарства імені О.М. Бекетова,— №201506879; заявл. 10.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. с.2 .

Пат. 117937Україна, МПК С10L 5/40. Гнучка технологічна лінія для виготовлення паливних брикетів/ О.В. Дьяконов, В.І. Д’яконов, О.С. Полянський, В.М. Горобець, О.І. Коваленко// Заявник і патентовласник Харківський нац. ун-т міського господарства імені О.М. Бекетова,— №201701568; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13. с.6

References

Anfinogentov, V.I. (2006) Mathematical modeling of micro-wave heating of dielectrics. - Kazan: Kazan Publishing House. state. tech. University, 140.

Arkhangelsky, Yu.S. (1983) Ultra-high-frequency heating installations for the process of inttentisation of processes. - Saratov: Publishing House of Saratov University.

Burmistro, O.N. (2013) Macroscopic and microscopic structure of wood - Ukhta: UGTU.

Dyakonov, O. & Dyakonov, V. (2011) Provision of safety of life during the period of global warming in Slobozhanshchyna. Municipal economy of cities: sci. Tech. save.Series: Technical Sciences and Architecture, 99,113-117.

Dyakonov, V., Bogomolov, O., Bogomolov, V., Dyakonov, O. and others (2011) Resource potential and prospects for biomass energy use for gasified engines. Visn. KhNTUSG im. P. Vasilenko. Series: Modern areas of technology and mechanization of processes of processing and food industries, 119, 62-67.

Loik, D.A. (2009) Research and development of microwave devices of heat treatment of materials in running wave mode. The dissertation Author's abstract of Moscow, 36.

Nazarov, I., Nefedov, M., Nefedov, V., Potapova, T., Mam-moths, A. (2006) Measurement of the distribution of the temperature field by the cross section of materials in the field of a traveling microwave wave. Metrology, 3, 9-20.

Dyakonov, OV, Dyakonov, V.I., Polyansky, O.S., Hvorost, MV, Bilim, P.A. (2016) Stalemate. 104089Ukraine, IPC S10L 5/44. Fuel cake. Applicant and patent holder Kharkiv National University. University of Urals named after O.M. Beketova - №2010506879; stated. July 10, 2015; has published Jan 12, 2016, Bul. No. 1. s.2.

Dyakonov, O. V., Dyakonov, V. I., Polyansky, OS, Vorobets, V.M. Kovalenko, O. I. (2017) Pat. 117937Ukraine, IPC S10L 5/40. Flexible technological line for the production of fuel briquettes. Applicant and patent holder Kharkiv National University. University of Urals named after O.M. Beketova - №201701568; stated. Feb 20, 2017; has published Jul 10, 2017, Bul. No. 13. с.6

Опубликован
2018-07-27