ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУБНОЇ АРМАТУРИ ТРАНСПОРТНИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ КРИТЕРІЄМ

Аннотация

У статті розглянуті питання, пов'язані зі ступенем придатності транспортних трубопровідних систем при використанні їх за призначенням і можливості їх технічного обслуговування. Виявлено причини зниження надійності і довговічності конструктивних елементів таких систем, а також основні енергетичні показники трубопровідного транспорту енергоносіїв. Показано, що оптимальною характеристикою транспортних трубопровідних систем слід вважати витрату енергії, віднесену до переміщення одиниці маси (об’єму) на одиницю довжини.

 

Ключові слова: трубна арматура, трубопроводи, ефективність, надійність, довговічність, фактор, деформація, знос.

Литература

Література

Бородавкин, П. П. Подземные магистральные трубопроводы [Текст] / П. П. Бородавкин. – Москва: Недра, 1982. – 384 с.

Бунчук, В. А. Транспорт и хранение нефти, нефтепро-дуктов и газа [Текст] / В. А. Бунчук. – М: Недра, 1977. – 366 с.

Вайншток, С. М. Трубопроводный транспорт нефти [Текст]: учеб. для вузов: в 2 т. / С. М. Вайншток, В. В. Новоселов, А. Д. Прохоров и др. – Москва : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. – Т. 2. – 621 с.

Беляева, В. Я. Нефтегазовое строительство [Текст]: учебное пособие / В. Я. Беляева и др. – Москва: Омега-Л, 2005. – 774 с.

Гуревич, Д. Ф. Справочник конструктора трубопровод-ной арматуры [Текст] / Д. Ф. Гуревич. – Ленинград: Ма-шиностроение. Ленинградское отделение, 1988. – 518 с.

Евдокимов, А. Г. Потокораспределение в инженерных сетях [Текст] / А. Г. Евдокимов, В. В. Дубровский, А. Д. Тевяшев. – Москва: Машиностроение, 1992. – 672 с.

Ящеріцин, П І. Працездатність вузлів тертя машин [Текст] / П.І. Ящеріцин, Ю.В. Скоринін. - Мінськ: Наука і техніка, 1994. – 288 с.

Капцов, І. І. Технологія ремонту газового обладнання і трубопровідних систем [Текст]: монографія / І. І. Капцов, В. Г. Котух, Ю. В. Пахомов. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 231 с.

Капцов, И. И. Сокращение потерь газа на магистраль-ных газопроводах [Текст] / И. И. Капцов. – Москва: недра, 1988. – 160 с.

Коннонова, Г. В. Оборудование транспорта и хранение нефти и газа [Текст] / Г. В. Кононова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 128 с.

Ільченко, Б. С. Теоретичні основи і методи розрахунку функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів [Текст]: монографія / Б.С. Ільченко, Б. І. Ізмал-ков – Харків: Колегіум, 2006. – 250 с.

References

Borodavkin, P.Р. (1982) Underground pipelines – M.: Nedra, 384.

Bunchuk, V.A. (1977) Transport and storage of oil, oil prod-ucts and gas – M.: Nedra, 366.

Vainshtok, S.M., Novoselov, V.V., Prokhorov, A.D. (2004) Pipeline transportation of oil: textbook for universities: in 2 tons – M.: OOO Nedra-Business Center, 2, 621.

Belyaeva, V.Ya. (2005) Oil and gas construction: textbook – M.: Omega-L, 774.

Gurevich, D.F. (1988) Handbook of the designer of pipeline fittings – Leningrad: Mechanical engineering. Leningrad branch, 518.

Evdokimov, A.G., Dubrovsky, V.V., Tevyashev, A.D. (1992) Flow distribution in engineering networks – M.: Me-chanical Engineering, 672.

Yasheritsin, P.I. & Skorinin, Yu.V. (1994) Pratsedzatnst vuzlіv ter'tya machines – Minsk : Science and Technology, 288.

Kaptsov, I.І., Kotukh, V.G., Pakhomov, Yu.V. (2016) The technology for the repair of gas facilities and piping systems: monograph – Kharkiv: Kharkiv National University of Urban Economy named after O.M. Beketov, 231.

Kaptsov, I.I. (1988) Reduction of gas losses on main gas pipelines – M.: bowels, 160.

Konnonova, G.V. (2006) Transport equipment and storage of oil and gas – Rostov-on-Don : Phoenix, 128.

Illchenko, B. S. & Ismalkov, B.I. (2006) Theoretical basis for the development of the functional and technical mill of gas-transferring aggregates: monograph – Kharkov: Kollegium, 250.

Опубликован
2018-07-27