ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРОБЛЕНИХ 3D МОДЕЛЕЙ

Аннотация

Обґрунтована доцільність проведення експериментальних досліджень з використанням розроблених 3D моделей елементів конструкції механізму газорозподілу транспортних дизелів. Представлено фрагмент геометричної 3D модель приводу випускних клапанів і виділені відповідні елементи конструкції. В якості найбільш податливого елементу обрано штангу механізму газорозподілу і приведено результати дослідження її спрощеної геометричної моделі. Наведено розроблена уточнена 3D модель штанги, що найбільш відповідає реальні конструкції і проведено її дослідження. Обґрунтована доцільність використання уточнених геометричних моделей як тих що найбільш відповідають експериментальним даним. Наведені рекомендації щодо використання розроблених моделей.

 

Ключові слова: дизель, механізм газорозподілу, геометрична модель.

Литература

Література

Державна програма оновлення рухомого складу на 2017-2021 роки. [Текст] Затверджена на засіданні ПАТ Укрзалізниці від 29 листопада 2016 р.

Братченко, О.В. Блочно-ієрархічне описання конструкції сучасних тепловозів [Текст] / О.В. Братченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2010 – Вип. 119. – С. 136-141.

Тіщенко, В.С. Новий підхід до розрахункових досліджень механізмів локомотивної енергетичної установки з V-подібним дизелем. [Текст] / В.С. Тіщенко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 86. – С. 122 – 128.

Тепловозные дизели Д49 [Текст] / Е.А. Никитин, В.М. Ширяев и др. – М.: Транспорт, 1982. – 255 с.

Мороз, В.І. Особливості побудови геометричних моделей елементів модулів підсистеми розподільного вала тепловозного дизеля Д49. [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 160. – С. 128 – 134.

Мороз, В.І. Геометрична модель механізму приводу клапанів тепловозного дизеля Д49. [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 30 – 38.

Астахова, К.В. Удосконалення технології проектування і ремонту розподільних валів енергетичних установок тепловозів [Текст]: автореф. дис. … канд.. тех.. наук: 05.22.07. / К.В. Астахова. - Дніпропетровськ, 2012. - 20с.

Тику, Ш. Эффективная работа : SolidWorks 2004. [Текст] / Ш. Тику — СПб.: Питер, 2005. — 768 с.

Володин, А.И. Локомотивные двигатели внутреннего сгорания. [Текст] / А.И. Володин. - М.: Транспорт, 1990. – 256 с.

Володин, Л.И. Локомотивные энергетические установки [Текст]: учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л.И. Володин, В.З. Зюбанов, В.Д.Кузьмич и др.; под ред. А.И. Володина. - М.; ИПК «Желдориздат», 2002. —718 с.

Собенин, Л.А. Устройство и ремонт тепловозов [Текст]: учебник для нач. проф. образования / Л.А.Собенин, В.И.Бахолдин, О.В.Зинченко, А. А. Воробьев. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.

References

State program for the renewal of rolling stock for 2017-2021. (2016) Approved at the meeting of PJSC Ukrzaliznytsia of November 29.

Bratchenko, A.V. (2010) Block-hierarchical description of the construction of modern diesel locomotives. Collection of scientific works of the Ukrainian State Academy of Railway Transport, 119, 136-141.

Tishchenko, V.S. (2010) A new approach to the computational studies of the mechanisms of a locomotive power plant with a V-shaped diesel engine. Sb. sciences. Works, 86, 122 - 128.

Nikitin, E.A., Shiryaev, V.M. and others (1982) Diesel locomotives D49. M.: Transport, 255.

Moroz, VI, Bratchenko, AV, Tishchenko, VS (2016) Features of construction of geometrical models of elements of modules of a subsystem of a camshaft of diesel diesel engine Д49. Sat. sciences. Works, 160, 128 - 134.

Moroz, VI, Bratchenko, AV, Tishchenko, VS (2016) Geometrical model of the drive mechanism of diesel locomotive diesel valves D49. Sat. sciences. Works, 166, 30 - 38.

Astakhova, K.V. (2012) Improving the technology of designing and repairing the distribution shafts of diesel locomotive power plants: Author's abstract. dis. ... Candidate. Tech .Sciences: 05.22.07. Dnepropetrovsk, 20.

Tiku, Sh. (2005) Effective work: SolidWorks 2004. St. Petersburg: Peter, 768.

Volodin, A.I. (1990) Locomotive internal combustion engines. M.: Transport, 256.

Volodin, L.I., Zyubanov, V.Z., Kuzmich, VD and others (2002) Locomotive power plants: textbook for high schools. transp. M.; IPK "Zheldorizdat", 718.

Sobenin, L.A., Bakholdin, V. I., Zinchenko, OV, Vorobiev, A. A. (2004) The device and repair of diesel locomotives: a textbook for the beginning. prof. education. M.: Publishing Center "Academy", 416.

Опубликован
2018-07-27