ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛАТНИХ І ПІЛЬГОВИХ ПАСАЖИРІВ

  • П. Ф. Горбачов Kharkiv National Automobile Highway University
  • О. В. Макарічев Kharkiv National Automobile Highway University
  • Є. В. Любий Kharkiv National Automobile Highway University

Аннотация

В рамках даного дослідження авторами запропоновано методику проведення обстеження пасажиропотоків для виявлення кількості платних і пільгових пасажирів, відмінність якої полягає у використанні спеціальної процедури формування вибірки. Запропонований авторами підхід щодо підтвердження точності визначення коефіцієнтів співвідношення платних і пільгових пасажирів дозволяє встановити довірчий інтервал потрапляння розрахункового значення коефіцієнту з ймовірністю 0,95.

 

Ключові слова: громадський транспорт, коефіцієнт співвідношення, інтервальна оцінка точності.

Литература

Література

Проведення аналізу та оптимізації транспортних систем міста Краматорськ [Текст]: Звіт про НДР (кінцевий) / Відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; № держ. реєстрації 0116U006995. – Харків, 2016. – 221 с.

Дружинин, Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях [Текст] / Н.К. Дружинин. - М.: Статистика, 1970. – 104 с.

Венецкий, И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе [Текст] / И.Г. Венецкий, В.И. Венецкая. - М. : Статистика, 1975. - 264 с.

Минько, А.А. Статистический анализ в MS Exel [Текст] / А.А. Минько. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 448 с.

Справочник по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / под ред. В.С. Королюка. – К.: Наукова думка, 1978. – 580 с.

Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей [Текст] / Б.В. Гнеденко. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит., 1988. – 447 с.

Ширяев, А.Н. Вероятность [Текст] / А.Н. Ширяев. – М.: Наука, 1980. – 574 с.

Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения [Текст] / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М. : Наука, 1988. – 480 с.

Севастьянов, Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики [Текст] / Б.А. Севастьянов. – М.: Наука, 1982.–256 с.

References

Analysis and optimization of the transport systems of the Kramatorsk City (2016): Report on research work (final). Department of Transport, Communications and Energy of Kramatorsk City Council, Kharkiv National Automobile and Highway University; State number registration 0116U006995. Kharkiv, 221.

Druzhinin, N.K. (1970). Selective method and its application in socio-economic studies, 104.

Venetsky, I.G., Venetskaja, V.I. (1975). Basic mathematical-statistical concepts and formulas in economic analysis, 264.

Minko, A.A. (2004). Statistical analysis in MS Exel, 448.

A Handbook on Probability Theory and Mathematical Statistics (1978) / ed. V.S., Coroluk, 580.

Gnedenko, B.V. (1988). Course of probability theory. Ed.

-th, revised. and additional, 447.

Shiryaev, A.N. (1980). Probability, 574.

Venttsel, E.S., Ovcharov, L.A. (1988). Theory of Probability and its Engineering Applications, 480.

Sevastyanov, B.A. (1982). Course of the theory of probability and mathematical statistics, 256.

Опубликован
2018-07-27