ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Аннотация

В роботі представлені концептуальні різниця та подібність між вітчизняним і зарубіжним досвідом формування стратегій розвитку транспортних систем. Запропоновано основні стратегічні напрямки розвитку транспортної системи України, що сприятимуть створенню ефективної конкурентоспроможної транспортної системи. Розглянуті основні принципи реформування транспортної інфраструктури в країнах Європи. 

Ключові слова: транспортна система, стратегія розвитку, транспорт, безпека дорожнього руху, екологічність.

Литература

Література

Про схвалення Транспортної стратегії України

на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-р.

Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80.

ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://ukryama.com/files/DSTU3587-97UA.pdf.

White Paper (2001). European transport policy for 2010. Commission of the European Communities, Brussel, 12.09.2001, COM / 2001/ 370.

Макаренко, М.В. Транспортний сектор економіки: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / М.В. Макаренко, Ю.М. Цвєтов // Економіст, 2007. – № 6. – С. 24-27.

Цвєтов, М. Ю. Концепція реформування транспортного сектора України [Текст] / Ю. М. Цвєтов, Ю. М. Федюшин, М. Ю. Цвєтов та ін. – К.: ІКТП-Центр, 1999. – 67 с.

Цвєтов, М. Ю. Трансформація економіки та транспорт України [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко та ін. – К.: ДЕТУТ, 2012. – с. 49-56.

Цвєтов, М. Ю. Транспортний сектор економіки України та залізничний транспорт [Текст]/ Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренкота ін. – К.: КУЕТТ, 2006. – 428 с.

Концепція Державної програми розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/сontrol/uk/cardnpd?docid=62059018.

Mobility and transport. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf /list_en.pd.

Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту наказу Державної авіаційної служби України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/9283.pdf.

Оцінка УКРРІЧФЛОТ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://urf.ua/ua.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі україни у післякризовий період. [Електронний ресурс]. -Режим доступу:

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Transport-9eadb.pdf.

Щелкунов, В.И. Проблемы функционирования международных транспортных коридоров в Украине [Текст] / В.И. Щелкунов, А.Н. Мамаев // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. − К.: КНЕУ, 2002. − Вип.1(8). − С.542-544.

Refrences

Approval of the Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2020 (n.d.). Retrieved from:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-y.

On approval of the Strategy for increasing the level of road safety in Ukraine up to 2020 (n.d.). Retrieved from:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80.

DSTU 3587-97 (n.d.). Road safety. Roads, streets and railroad crossings. Requirements for operational status. Retrieved from:

https: //ukryama.com/files/DSTU3587-97UA.pdf.

White Paper (2001). European transport policy for 2010. Commission of the European Communities, Brussel, 12.09.2001, COM / 2001/ 370.

Makarenko, M.V., & Tsvetov, Yu.M. (2007). Transport Sector of Economy: Trends and Problems of Development. Journal of Economist, 6, 24-27.

Tsvetov, M.Yu., Tsvetov, Yu. M., & Fedyushin, Yu. M. (1999). Concept of reforming the transport sector of Ukraine. ICTP-Center, 67.

Tsvetov, M. Yu., & Makarenko, M.V. (2012). Transformation of economy and transport of Ukraine. DЕТUТ, 49-56.

Tsvetov, M. Yu., & Makarenko, M.V. (2006) Transport Sector of Ukrainian Economy and Railway Transport. KUETT, 428.

The Concept of the State Program for Development of the International Airport "Boryspil" for the period till 2020 (n.d.). Retrieved from:

http://www.kmu.gov.ua/sontrol/uk/cardnpd?docid=62059018.

Mobility and transport (n.d.). Retrieved from:

http: //ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_en.pd.

Reference on the compliance of Ukraine's obligations in the field of European integration and the law of the European Union (EU acquis) with the draft Order of the State Aviation Service of Ukraine (n.d.). Retrieved from:

http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/9283.pdf.

Evaluation of UKRFICFLOT (n.d.). Retrieved from:

http://urf.ua/ua.

Strategic directions of development of the transport industry of Ukraine in the post-crisis period (n.d.). Retrieved from:

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Transport-9eadb.pdf.

Shchelkunov, V. I., & Mamayev, A. N. (2002). Problems of functioning of international transport corridors in Ukraine. Journal of Strategy of KNEU. Economic Development of Ukraine, 1 (8), 542-544.

Опубликован
2018-07-27