РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Аннотация

У статті наведені статистичні дані, які характеризують зростання чисельності та низький рівень професійної зайнятості осіб із інвалідністю в Україні. Проаналізовано законодавчі акти України стосовно соціального захисту та медико-соціальної експертизи осіб із інвалідністю, які визначають роль професійно-трудової реабілітації особи із особливими потребами у  сприянні працевлаштуванню працівника із інвалідністю, а також забезпеченні безпеки його  перебування на робочому місці.

 

Ключові слова: особа із інвалідністю, працевлаштування, безпека, професійна реабілітація, трудова реабілітація, охорона праці.

Литература

Література

World report on disability 2011 (n.d.).WHO Library Cata-loguing-in-Publication Data.World Health Organization.

Retrieved from: http://www.who.int

Офіційний сайт Державної служби статистики Укра-їни [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 16.02.2018). – Назва з екрана.

Bara, M.A. (2015) Employment Of Persons With Disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 979- 983.

Mori,Y. & Sakamoto, N. (2017) Economic consequences of employment quota system for disabled people: Evidence from a regression discontinuity designin Japan. J. Japanese Int. Economies 000,1-14.

Polak-Sopinska,A., Wisniewski, Z.,Jedraszek-Wisniewska, M. (2015) HR staff awareness of disability employment as input to the design of anassessment tool of disability management capacity in large enterprises in Poland. 6th International Conferenceon Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, 3, 4836-4843.

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_065 (дата звер-нення 15.02.2018). – Назва з екрана.

Конвенція про права осіб з інвалідністю [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звер-нення 19.02.2018). – Назва з екрана.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»[Електронний ресурс]: станом на 20 січ. 2018 р. / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернен-ня21.02.2018). – Назва з екрана.

Закон України «Про охорону праці»[Електронний ре-сурс]: станом на 20 січ. 2018 р. / Верховна Рада України – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12(дата звернен-ня21.02.2018). – Назва з екрана.

Положення про медико-соціальну експертизу [Елект-ронний ресурс]: станом на 15 бер. 2018 р. / Кабінет Міні-стрів України– Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/page (дата звернення21.03.2018). – Назва з екрана.

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»[Електронний ресурс]: станом на 20 січ. 2018 р. / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 (дата звернен-ня 21.03.2018). – Назва з екрана.

Питання медико-соціальної експертизи [Електронний ресурс]: станом на 15 бер. 2018 р. / Кабінет Міністрів України – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/page (дата звернення21.03.2018). – Назва з екрана.

Khvorost, M., Danova, К. (2017) Issues of occupational safety in the concept of professional integration of persons with special needs. International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical science”, Conference Proceedings, Radom, Republic of Poland, December 27-28, 217-220.

References

World report on disability 2011 (n.d.). WHO Library Cata-loguing-in-Publication Data.World Health Organization.

Retrieved from: http://www.who.int

State Statistics Service in Ukraine (2018). Employment and Unemployment. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/

Bara, M.A. (2015) Employment Of Persons With Disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 979- 983.

Mori, Y. & Sakamoto, N. (2017) Economic consequences of employment quota system for disabled people: Evidence from a regression discontinuity design in Japan. J. Japanese Int. Economies 000,1-14.

Polak-Sopinska, A., Wisniewski, Z., Jedraszek-Wisniewska,M. (2015) HR staff awareness of disability employment as input to the design of anassessment tool of disability management capacity in large enterprises in Poland. 6th International Conferenceon Applied Human Factorsand Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, 3, 4836-4843.

International Labor Organization (2003). Convention on the Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities. Kyiv: Information of Verkhovna Rada (VVR), 2003, 25, 175. Retrieved from :

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_065

United Nations Organization (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Kyiv: Information of Verkhovna Rada (VVR), 2010, 9, 77. Retrieved from

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Verkhovna Rada of Ukraine (1991). The Law of Ukraine "On Fundamentals of Social Safety of Disabled in Ukraine". Kyiv: Information of Verkhovna Rada (VVR), 1991, 21, 252. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Verkhovna Rada of Ukraine (1992). The Law of Ukraine «On Occupational Safety». Kyiv: Information of Verkhovna Rada (VVR), 1992, 49, 668. Retrieved from

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Cabinet of Ministers of Ukraine (2009). Regulations on medical and social examination. Kyiv: Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/page

Verkhovna Rada of Ukraine (2005). The Law of Ukraine "On Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine". Kyiv: Information of Verkhovna Rada (VVR), 2006, 2-3, 36. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15

Cabinet of Ministers of Ukraine (2009). Questions of medical and social examinations. Kyiv: Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/page

Khvorost, M., Danova, К. (2017) Issues of occupational safety in the concept of professional integration of persons with special needs. International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical science”, Conference Proceedings, Radom, Republic of Poland, December 27-28, 217-220.

Опубликован
2018-07-27