ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Аннотация

Проводиться аналіз та вибір підходів дослідження екологічного стану районів Харківської області засобами геоінформаційних технологій. Наведено результати використання сучасних ГІС - технологій для створення цифрових картографічних моделей зон атмосферного, радіаційного, ґрунтового та інших типів забруднень територій з метою визначення їх екологічної якості на прикладі Харківської області. Втілено ГІС - орієнтований системний підхід до відображення та аналізу стану забруднення територій під час побудови тематичних карт.

 

Ключові слова: геоінформаційна система; урбанізовані території; атмосферне, акустичне, електромагнітне забруднення території; забруднення води, ґрунту.

Литература

Література

Макаровський, Є.Л. Екологічний атлас Харківської області [Текст] / Є.Л. Макаровський, О.В. Соловйов, О.В. Клiмов, О.Ю. Ієвлева та iн. - Х.: РА «ІРІС», 2006. - 74 с.

Каменева, І. П. Комплексний аналіз екологічної безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій [Текст] / І. П. Каменева, А. В. Яцишин, Д. О. Полішко, О. О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. — № 5. — С. 41–46.

Лащенко, О. Екологічний стан українських міст: [Електронний ресурс] / О. Лащенко, М. Набока. — 2010. — Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/ ontent/article/ 2081472. html.

Евдокимов, А.А. Комплексная оценка экологического состояния малых рек Харьковской области [Текст] / А.А. Евдокимов, О.М. Кирюхин, О.В. Рыбалова, О.В. Поддашкин // Міжнародний практичний семінар “Інтеграція до Європейського союзу через екологічні форуми громадських ініціатив” — Харків: 2005. - С. 34 – 47

Данилишин, Б. М. Екологічна складова політики ста-лого розвитку [Текст]: монографія / Б.М. Данилишин.- НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил Украї-ни. — Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. — 256с.

Цветков, В. Я. Географические информационные системы и технологи [Текст]/ В. Я.Цветков .– М.: Финансы и статистика.– 1998.–288с.

ДеМерс, М. Географические информационные системы. Основы [Текст] / М. Де Мерс – М.: ДАТА+,1999. – 492c.

Шипулін, В.Д. Основні принципи геоінформаційних сис-тем [Текст]: навч. посібник / В. Д. Шипулін. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с.

Світличний, О. О. Основи геоінформатики [Текст] навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.–295с. Библи-огр. : с. 290—295. — ISBN 966-680-234-1.

Экологический рейтинг: Харьков по загрязненности на девятом месте [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: https://allkharkov.ua/news/state/ekologicheskii-reiting-harkov-po-zagriaznennosti-na-deviatom-meste.html. 2017-07-24 07:55:00

Євдокімов, А.А. Створення та аналіз просторової моделі радіаційного забруднення міста засобами геоінформаційної системи [Текст] / А.А. Євдокімов, О.С. Любивий, О.Ю. Ієвлєва // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформційних систем,- Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. -С. 145-146

References

Makarovsky, Y.L., Solovyov ,O.V., Klimov, O.V. & Ivelevа, O. Y. (2006) Ecological atlas of the Kharkiv region. RAIS "IRIS", 74.

Kameneva, I.P., Yatsyshyn, A.V., Polyshko, D.O. & Popov, A.O. (2008) Complex analysis of ecological safety of the city on the basis of modern GIS technologies. Ecology of the environment and safety life activities, 5, 41-46.

Laschenko, O., Naboka, M. (2010) The ecological condition of Ukrainian cities Retrieved from

http://www.radiosvoboda.org/ ontent / article / 2081472. html.

Evdokimov, A.A., Kiryukhin, O.M., Rybalova, O.V.& Pod-dashkin, O.V. (2005) Integrated Assessment of the Ecological Condition of Small Rivers in the Kharkiv Region. International Workshop "Integration into the European Union through Ecological Forums of Public Initiatives" - Kharkiv, 34-47.

Danylyshyn, B. M. (2008). Ekolohichna skladova polityky staloho rozvytku. Donetsk: Yuho-Vostok, Ltd., 256.

Tsvetkov, V. Y (1998). Geographic Information Systems and Technologies, 288.

DeMers, M. (1999). Geographic Information Systems. Fundamentals, 492.

Shipulin, V.D. (2010) The basic principle of geoinformation systems Textbook, 313.

Svitlichny, O.O., Plotnitsky, S.V. (2006) The fundamentals of geoinformatics. Textbook, 295.

Ecological rating: Kharkiv on pollution in the ninth place (2017) Retrieved from

https://allkharkov.ua/news/state/ekologicheskii-reiting-harkov-po-zagriaznennosti-na-deviatom-meste.html

Evdokimov, A.A., Lyubyvy, O.S., Yevlevа, O.Y. (2016) Creation and analysis of the spatial model of radiation abandonment of the city by means of the geographic information system. Materials of the scientific and practical conference devoted to the fiftieth anniversary of the Department of Land Administration and Geoinformation Systems, 145-146.

Опубликован
2018-07-27