ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Мінмін Вень Heilongjiang Bayi Agricultural University
  • А. В. Рудомаха O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Стаття присвячена вирішенню важливого науково-практичного завдання щодо розробки теоретико-методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості земель міст, що створює оцінну основу для розвитку об’єднаних територіальних громад.

Для забезпечення розвитку територіальних громад доведена необхідність зростання інвестиційної привабливості земель. Для оцінки інвестиційної привабливості запропоновано використовувати інтегральний підхід, який базується на аналітичних, методах експертних оцінок та аналізу ієрархій, що дозволяє визначити інтегральний критерій інвестиційної привабливості земель для прийняття обґрунтованих рішень щодо їх формування, розподілу та використання.

 

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, інвестиційна привабливість земель, оцінка інвестиційної привабливості земель, інтегральна оцінка.

Литература

Література

Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України за № 157-VIII від 05.02.2015 р. [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page2.

Ватченко, О. Б. Теоретичне обґрунтування регіональ-ної політики [Текст] / О. Б. Ватченко // Регіональна еко-номіка. – 2011. – № 3. – С. 27-34.

Голиков, А. П. Сучасний стан і перспективи регіональ-ної політики в Україні [Текст] / А. П. Голиков, Ю. Г. Прав // Формування механізму регіонального управління в Укра-ні: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 29 листоп. 2001 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – С. 22-24.

Дегтярьова, І. Теорії регіонального розвитку та їх ево-люція як основа сучасного регіонального управління [Еле-ктронний ресурс] / І. Дегтярьова/ - Режим доступу http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-20.pdf.

Салов, О. А. Местное самоуправление: историческая справка и современность [Текст]/ О. А. Салов, Г. И. Ко-ролева-Конопляная. – М., 2003. – С. 14.

Gorman, M. (2003). Community development in Europe. In Christensen K. & Levinson D. (ed). Encyclopedia of commu-nity: From the village to the virtual world. – London: Sage, 96-110.

Дехтяренко, Ю. Ф. Регулювання земельних відносин в місті [Текст] /Ю.Ф. Дехтяренко , О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова - К.: Основи, 1997. - 144 с.

Мамонов, К.А. Створення просторових даних для грошової оцінки земель та нерухомого майна [Текст]: монографія / К.А. Мамонов, В.Д. Шипулін, Ю.Б. Радзінська - Харків: ХУПС, 2014.- с. 54-58, 166–183.

Мартин, А.Г. Сучасна класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням [Электронный ресурс]./ А.Г. Мартин – Режим доступу: http://zsu.org.ua/.

Палеха, Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів [Текст]: наукове видання / Ю.М. Палеха – Київ: Профі, 2006.- 324 с.

Радзінська, Ю. Б. Теоретичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості земель міст [Текст] / Ю.Б. Радзінська // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. - 2017. - Вип. 137. - С. 25–30.

Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст]: учебный курс / И.А. Бланк – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Басалай, С.И. Бухгалтерский учет как инструмент повышения инвестиционной привлекательности агропромышленных корпораций в условиях переходной экономики [Электронный ресурс]/ С.И. Басалай, Л.И. Хоружий. – Режим доступа: http://knigi1.dissers.ru/books/ library2/2782-4.php.

Дрич, А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України [Текст] / А. Дрич // Вісник НБУ. – 2010 – № 4. – С. 40-41.

Крейнина, М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле [Текст] / М.Н. Крейнина. – М.: Дело и Сервис; МВ-Центр, 1994. – 456 с.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій [Електронний ресурс]: наказ Агентства з питань запобігання банкрутству від 23.11.1998 р. № 22. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0214-98.

Федоров, Р. Як залучати прямі іноземні інвестиції [Текст]: практ. посіб. для українських міст та районів / Р. Федоров, О. Осовець. – К.: ПРООН, 2013. – 128 с.

Гнаткович, О. Д. Напрями залучення інвестицій у землі сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О.Д. Гнаткович – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2011_2_2/153-156.pdf.

Рій, І. Оцінка інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення районів Львівської області [Електронний ресурс] / І. Рій – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&.

Науменко, І. В. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської області [Текст] / І.В. Науменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – С. 42-47.

Скрипник, Ю. В. Рейтингово-аналітична оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / Ю.В. Скрипник // Економіка і суспільство. – 2016. - Випуск № 3. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/82.pdf

References

The law of Ukraine «On voluntary association of territorial communities» №. 157-VIII (2015) Retrieved from:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page2.

Vatchenko, O. B. (2011). Theoretical Grounds for Regional Policy. Regional Economics, 3, 27-34.

Golikov, A. P. (2001). Current situation and perspectives of the regional policy in Ukraine. Formation of the mechanism of regional governance in Ukraine: material sciences.- pr. conf. View of the KRI UADU "Master", 22-24.

Degtyaryova, I. (n.d.) Theory of the regional development and the development of the yak basis of the day-to-day regional management. Retrieved from:

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/ 2010-4-20.pdf.

Salov, O. A. & Korolev-Konoplyanaya, G. I. (2003). Local self-government: historical reference and modernity, 14.

Gorman, M. (2003). Community development in Europe. In Christensen K. & Levinson D. (ed). Encyclopedia of commu-nity: From the village to the virtual world. – London: Sage, 96-110.

Dekhtyarenko, Yu.F., Drapikovsky, O.I. & Ivanova, I.B. (1997). Regulation of land relations in the city - K.: Funda-mentals, 144.

Mamonov, K. A, Shipulin,V. D.& Radzinskaya, Yu. B. (2014). Creation of spatial data for monetary valuation of land and real estate: monograph. Kharkiv: HUPPS, 54-58, 166-183.

Martin, A. G. (n.d.) Modern classification of land parcels of intended purpose. Retrieved from: https: http://zsu.org.ua/

Palekha, Yu.M. (2006). Economic-geographical aspects of the formation of the cost of territories of settlements. Scientific publication, 324.

Radzinskaya, Yu.B. (2017). Theoretical approaches to determining the investment attractiveness of urban land. Urban management of cities.Technical sciences and architecture, 137, 25-30.

Blank, I. A. (2001). Investment Management: training course, 448.

Basalay, S. I. & Horuzh, L. I. (n.d.) Accounting as a tool to increase the investment attractiveness of agro-industrial corporations in the transition economies. Retrieved from: http://knigi1.dissers.ru/books/ library2 / 2782-4.php.

Drich, A. (2010). Main ways to achieve investment attrac-tiveness of Ukraine. Bulletin of the NBU, 4, 40-41.

Kreynina, M. N. (1994). Analysis of the financial condition and investment attractiveness of joint-stock companies in industry, construction and trade. Moscow: Business and Ser-vice; MV Center, 456.

Methodology of Integral Assessment of Investment Attrac-tiveness of Enterprises and Organizations (1998). Order of the Agency for the Prevention of Bankruptcy of November 23, 22. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show / z0214-98.

Fedorov, R. & Osovets, O. (2013). How to attract foreign direct investment: practice. manual. K.: UNDP, 128.

Gnatkovych, O. D. (n.d.) Directions of attraction of in-vestments in the land of agricultural enterprises. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon//2011_2_2/153-156.pdf.

Riiy, I. (n.d.) Estimation of investment attractiveness of agricultural lands of Lviv Oblast. Retrieved from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&.

Naumenko, I. V. (2014). Innovation-investment strategy for the development of the material and technical base of agriculture in the Kharkiv region. Scientific Bulletin of the Kherson State University, 4, 42-47.

Skrypnyk, Yu..V. (2016). Rating and analytical estimation of investment attractiveness of agricultural enterprise. Eco-nomics and Society. Retrieved from:

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/82.pdf

Опубликован
2018-07-27