СТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО МІСТА

Аннотация

Значний обсяг та різноаспектність матеріалу, стосовно проблем розвитку міста в постіндустріальний період та придатність його для пристосування під вимоги сучасного соціуму, потребує вироблення певної систематики і аналізу стосовно балансу переважаючих тем і переліку актуальних напрямків розвитку  містобудування.  

 

Ключові слова: постіндустріальна епоха ХХІ ст., еволюція урбаністики, комунікативні технології, сучасний соціум.

Литература

Література

Ectp-ceu.eu (2003) The New Athens Charter 2003. Retrieved from

http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=85.

Половина світового багатства перебуває в руках 1% населення [Електронний ресурс]. - 2015. Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1403797-polovina-svitovogo-bagatstva-perebuvae-v-rukah-1-naselennya [Відвіданий: 12 Січ. 2017]

Reid, B. (1985) The New Urbanism as a Way of Life. Winnipeg: University of Manitoba.

Тоффлер, Е. Третя хвиля. [Текст] / Е. Тоффлер. - Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2000.

Тоффлер, Е. (2003). Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила. [Текст] / Е. Тоффлер. - Харків: Акта, 2003.

McLuhan, M. (1968). War and Peace in the Global Village. N.Y.: Bantam.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man.N.Y.: McGraw Hill.

McLuhan, M. (1977). City as Classroom: Understanding Language and Media. Hamilton: The Book Society of Canada Limited.

Bell, D.(1973). The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. N.Y.: Basic Books.

Гальчинський, А. Логіка саморозвитку економіки завжди розумна [Електронний ресурс] / А. Гальчинський // Forbes Україна. – 2015. – Режим доступу:

http://forbes.net.ua/ua/nation/1407771-anatolij-galchinskij-logika-samorozvitku-ekonomiki-zavzhdi-rozumna [Відвіданий 2 Лют. 2017]

Гальчинський, А. Світ розвертається ліворуч - у бік людини. [Електронний ресурс] / А. Гальчинський // Дзер-кало тижня. - 2016. – Режим доступу:

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-svit-rozvertayetsya-livoruch-u-bik-lyudini-_.html. [Відвіданий 2 Лют. 2017]

Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton: Princeton University Press.

References

Ectp-ceu.eu (2003) The New Athens Charter 2003. Retrieved from

http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=85.

Half of the svitovogo bagatelstva perebuvaє in the hands of 1% of the population (2015). Retrieved from http://forbes.net.ua/ua/news/1403797-polovina-svitovogo-bagatstva-perebuvae-v-rukah-1-naselennya.

Reid, B. (1985) The New Urbanism as a Way of Life. Winnipeg: University of Manitoba.

Toffler, E. (2000). Third wave. Publishing House "Vsesvit".

Toffler, E. (2003). New Power Paradigm. Knowledge, wealth and power. Kharkiv: Act.

McLuhan, M. (1968). War and Peace in the Global Village. N.Y.: Bantam.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man.N.Y.: McGraw Hill.

McLuhan, M. (1977). City as Classroom: Understanding Language and Media. Hamilton: The Book Society of Canada Limited.

Bell, D.(1973). The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. N.Y.: Basic Books.

Halchynskyi, A. (2015). The logic of self-development of the economy is always reasonable. Forbes Ukraine. Retrieved from: http://forbes.net.ua/ua/nation/1407771-anatolij-galchinskij- logika-samorozvitku-ekonomiki-zavzhdi-rozumna.

Halchynskyi, A. (2016). The world unfolds to the left - in the direction of man. Mirror of the week. Retrieved from: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-svit-rozvertayetsya-livoruch-u-bik-lyudini-_.html.

Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton: Princeton University Press.

Опубликован
2018-07-27