МІСТОБУДІВНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ ПРИЙОМИ ІНТЕГРАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ГРОМАДСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Аннотация

У статті визначені основні архітектурні прийоми розміщення солярних елементів для об’єднання їх в автономні сонячні електростанції (СЕС) існуючих комплексів. На прикладі Львівської обласної клінічної лікарні продемонстровано застосування методу динамічного моніторингу. Виявлено можливість інтегрувати сонячні батареї на сукупній площі 4541,2 м², що забезпечить до 12 % загального електроспоживання.

 

Ключові слова: енергозбереження, сонячні електростанції, архітектура, містобудування, енергоефективність, громадські будівлі, комплекси.

Литература

Література

Зінченко, А. "Зелена" революція в Україні: для всіх чи для обраних [Електронний ресурс] / А. Зінченко, О. Михайленко // Економічна правда. - 2018. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/16/634141/

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”[Електронний ресурс]. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80

З початку року виробництво електрики з альтернативних джерел в Україні зросло на 30% [Електронний ресурс]. – Народный Кореспондент, 2018. - Режим доступу: http://nk.org.ua/ekonomika/z-pochatku-roku-virobnitstvo-elektriki-z-alternativnih-djerel-v-ukrayini-zroslo-na-30-142995.

Почему солнечная энергия станет дешевле угля уже в течении 10 лет [Електронний ресурс]. – ЭкоТехника, 2017. - Режим доступу:

https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/1915-pochemu-solnechnaya-energiya-stanet-deshevle-uglya-uzhe-v-techenii-10-let.html

Архитектор Норман Фостер [Електронний ресурс]. – Интернет версия журнала Barlette, Май, 2009. - Режим доступу: http://barlette.ru/journal/article/557.html

Станиславская, Т. Вспомним как это было. Архитектурные тенденции 2017 года [Електронний ресурс] / Т. Станиславская // Royal Design, 2017. - Режим доступу: http://royaldesign.ua/ru/arhitekturnyie-tendentsii-2017.bXk7X/

Solar Forest By Neville Mars [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.igreenspot.com/solar-forest-by-neville-mars/

Heliatek [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.heliatek.com/en/heliatek

Nabonia, Emanuele, Malcangia, Antonio, Zhangb, Yi & Barzonc, Furio (2015) Defining The Energy Saving Potential of Architectural Design. Energy Procedia, 83, 140-146.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.12.204

Кащенко, Т. О. Проектні рішення енергоефективних будівель за конкурсною програмою "Solar Decathlon "KNUCA" [Електронний ресурс] / Т. О. Кащенко, Н. М. Шило // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 2013. - Вип. 91. - С. 189-195. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeoig_2013_91_34

Sergeychuk, O.V. (2013) Geometric aspects of design of windows for energy conservation. Retrieved from: https://www.science-community.org/ru/system/files/ SERGEYCHUK _full%20version_0.pdf

Шулдан, Л. О. Прийоми використання солярних елементів в будівлях історичного центру міста [Електронний ресурс] / Л. О. Шулдан, Саер Аднан Аль-Ахммаді // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2016. - Вип. 43(2). - С. 435-441. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2016_43(2)__74.

Szuĺdan, L. (1999). Osobliwości przeprowadzenia energetycznych badan’ pomników architektury na przykĺadzie Rady Miejskiej m. Lwowa. Materialy międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji “Energoоszczednosci sfer nieprodukcyjnego przeznaczenia”. Polska, Kraków, 31–36.

Шулдан, Л.О. Архітектура громадських будівель та проблеми енергозаощаджування [Електронний ресурс] / Л.О. Шулдан, М.О. Бродський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 674: Архітектура. – С. 335–340. - Режим доступу:

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/18600/1/45-335_340.pdf

Пугачов, Є.В. Моделювання річного ходу тривалості інсоляції похилої площини [Текст] / Є.В. Пугачов // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць, вип. 3(31). - Рівне: Видавництво НУВГП, 2005. - С.248-255.

Куцевич, В. В. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Куцевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2014. - Вип. 35. - С. 376-384. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_35_56 дата звернення 24.04.2018.

Черкес, Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть [Текст]: навч. посібник. – 2-ге вид. / Б.С.Черкес, С. М. Лінда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 384 с.

Лінда, С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд [Текст]: навч. посібник / С. М. Лінда. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 608 с.

Яковлева, В.А. Влияние возобновляемых источников энергии на стилистику современной архитектуры [Текст] /В.А. Яковлева // Сборник статей по материалам научно-практической конференции «Проблемы искусства в 21 веке: задача школы. - СПб, 2010. - С. 335 – 339.

Mont-Cenis Academy [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bipv.ch/index.php/en/administration-s-en/item/590-montcenis

Мургул, В.А. Возможности использования солнечной энергии для энергосбережения жилых зданий исторической застройки Санкт-Петербурга и улучшения качества городской среды [Електронний ресурс] / В.А. Мургул // AMIT. – 2013. – №1(22). – Режим доступа: www.marhi.ru/AMIT/2013/1kvart13/murgul/murgul.pdf

Табунщиков, Ю. А. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий [Електронний ресурс] / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач // Энергосбережение. – 2002. – № 7. – С. 18–24. – Режим доступа: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=143

Michler Andrew. Heliotrope: The World’s First Energy Positive Solar Home [Електронний ресурс]. – 2013. - Режим доступу: https://inhabitat.com/heliotrope-the-worlds-first-energy-positive-solar-home/

Heinstein, Patrick, Ballif, Christophe & Perret-Aebi, Laure-Emmanuelle (2013). Building Integrated Photovoltaics (BIPV): Review, Potentials, Barriers and Myths, 3(2), 125–156. DOI: https://doi.org/10.1515/green-2013-0020

Marché International Support Office. Zero-Energy Architecture in Switzerland. (2009). DETAIL Green, 32-39. Retrieved from:

http://iris.nyit.edu/~tholler/research/Marche.pdf

Влияние ориентации, угла наклона и затенения на приём солнечных лучей [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.profik.com.ua/2010/11/22/vliyanie-orientatsii-ugla-i-zateneniya/

References

Zinchenko, A., Mikhylenko, O. (2018). "Green" revolution in Ukraine: for all or for the elect. Ekonomichna Pravda. Retrieved from

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/16/634141/ [in Ukrainian]

On Approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness". (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 18, 605. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80. [in Ukrainian]

Since the beginning of the year, the production of electricity from alternative sources in Ukraine has increased by 30%. (2018). People's Correspondent. Retrieved from http://nk.org.ua/ekonomika/z-pochatku-roku-virobnitstvo-elektriki-z-alternativnih-djerel-v-ukrayini-zroslo-na-30-142995. [in Ukrainian]

Why will solar energy become cheaper than coal within 10 years. (2017). EkoTekhnika. Retrieved from

http://nk.org.ua/ekonomika/z-pochatku-roku-virobnitstvo-elektriki-z-alternativnih-djerel-v-ukrayini-zroslo-na-30-142995. [in Russian]

Architect Norman Foster. (2009). Internet version of the magazine Barlette. Retrieved from

http://barlette.ru/journal/article/557.html. [in Russian]

Stanislavskaya, T. (2017). Remember how it was. Architectural Trends in 2017. Royal Design. Retrieved from http://royaldesign.ua/ru/arhitekturnyie-tendentsii-2017.bXk7X/. [in Russian]

Solar Forest By Neville Mars. (n.d.). Retrieved from http://www.igreenspot.com/solar-forest-by-neville-mars/

Heliatek. (n.d.). Retrieved from

http://www.heliatek.com/en/heliatek

Emanuele Nabonia, Antonio Malcangia, Yi Zhangb, Furio Barzonc (2015). Defining The Energy Saving Potential of Architectural Design. Energy Procedia, 83, 140-146. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.12.204

Kashchenko, T. O., Shylo, N. M. (2013). Project Solutions for Energy Efficient Buildings under the Competition Program "Solar Decathlon "KNUCA". Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika, 91. 189-195. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeoig_2013_91_34. [in Ukrainian]

Sergeychuk, O. V. (2013). Geometric aspects of design of windows for energy conservation. Retrieved from https://www.science-community.org/ru/system/files/SERGEYCHUK_full%20version_0.pdf

Shuldan, L. O., Saer Adnan Al-Akhmmadi. (2016). Receptions for the use of solar elements in the buildings of the historic city center. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 43(2). 435-441. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2016_43(2)__74.

[in Ukrainian]

Szuĺdan, L. (1999). Osobliwości przeprowadzenia energetycznych badan’ pomników architektury na przykĺadzie Rady Miejskiej m. Lwowa. Materialy międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji “Energoоszczednosci sfer nieprodukcyjnego przeznaczenia”. Polska, Kraków, 31–36.

Shuldan, L.O., Brodskyy, M.O. (2010). Architecture of Public Buildings and Energy Saving Problems. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 674: Arkhitektura, 335–340. Retrieved from

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/18600/1/45-335_340.pdf. [in Ukrainian]

Puhachov, YE.V. (2005). Modeling of the annual course of insolation of the inclined plane. Visnyk NUVHP. Zb. nauk. prats, 3(31), 248-255. [in Ukrainian]

Kutsevych, V. V. (2014). Architectural typology of public buildings and structures. Modern Development Trends. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 35, 376-384. Retrieved from

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_35_56. [in Ukrainian]

Cherkes, B. S., Linda, S.M. (2014). Architecture of the present: the last third of the twentieth century - the beginning of the XXI century: teach. manual. (2rded.). Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. [in Ukrainian]

Linda, S.M. (2010). Architectural Design of Public Buildings and Structures: Teaching. manual. Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic National University. [in Ukrainian]

Yakovleva, V.A. (2010). The influence of renewable energy sources on the stylistics of modern architecture. Sbornik statey po materialam nauchno-prakticheskoy konferentsii «Problemy iskusstva v 21 veke: zadacha shkoly. SPb, 335 – 339. [in Russian]

Mont-Cenis Academy (n.d.). Retrieved from http://www.bipv.ch/index.php/en/administration-s-en/item/590-montcenis

Murgul, V. (2014). Features of energy efficient upgrade of historic buildings (illustrated with the example of SaintPetersburg). Journal of Applied Engineering Science, 12 (1), 1-10. Retrieved from

www.marhi.ru/AMIT/2013/1kvart13/murgul/murgul.pdf. [in Russian]

Tabunshchikov, YU. A. (2002). Scientific foundations of designing energy-efficient buildings. Energosberezheniye, 7, 18–24. Retrieved from

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=143. [in Russian]

Michler, Andrew (2013). Heliotrope: The World’s First Energy Positive Solar Home. Retrieved from https://inhabitat.com/heliotrope-the-worlds-first-energy-positive-solar-home/

Heinstein, Patrick, Ballif, Christophe & Perret-Aebi, Laure-Emmanuelle (2013). Building Integrated Photovoltaics (BIPV): Review, Potentials, Barriers and Myths. 3(2), 125–156. DOI: https://doi.org/10.1515/green-2013-0020

Marché International Support Office. Zero-Energy Architecture in Switzerland. (2009). DETAIL Green, 32-39. Retrieved from

http://iris.nyit.edu/~tholler/research/Marche.pdf

Effect of orientation, angle of inclination and shading on the reception of sunlight]. (n.d.). Retrieved from http://www.profik.com.ua/2010/11/22/vliyanie-orientatsii-ugla-i-zateneniya/. [in Russian]

Опубликован
2018-07-27