СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Аннотация

У статті розглядаються шляхи забезпечення ефеткиного розселення населення шляхом аналізу умов розвитку та урбанізації різних регіонів країни. Надаються рекомендації щодо побулови ефективної моделі розселення з урахуванням соціально-економічних чинників з метою забезпечення сталого регіонального розвитку.

 

Ключові слова: урбанізація, розселення, містобудування, територія

Литература

Література

Geyer, H.S., Kontuly, T. A (1993) Theoretical Foundation of the Concept of Differential Urbanization. International Regional Science Review, 5(2), 157-177.

Семенов, В. Т. Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты [Текст]: монография / В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 339 с

Gibbs, J. (1963) The Evolution of Population Concentration. Economic Geography, 2, 119-129.

Безлюбченко, О.С. Урбаністика [Текст]: навч. посібник / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 273 с.

Вагин, В.В. Городская соціологія [Текст]: учебное пособие для муниципальных управляючих / В.В. Вагин. – М.: Московский общественный научный фонд,2000.–169 с.

Верменич, Я. Урбанізаційні процеси в УРСР як об’єкт дослідження у системі локальної історії [Текст] / Я. Верменич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16(1). – С. 253-268

References

Geyer, H.S., Kontuly, T. A (1993) Theoretical Foundation of the Concept of Differential Urbanization. International Regional Science Review, 5(2), 157-177.

Semenov, V. T. & Shtompel, N. E. (2014) Sustainable development of megacities. Urban aspects, 339.

Gibbs, J. (1963) The Evolution of Population Concentration. Economic Geography, 2, 119-129.

Bezlyubchenko, O.S. & Zavalniy , O.V. (2013) Urbanistics, 273.

Vahyn, V.V. (2000) Urban Sociology. A Tutorial for Municipal Managers, 169.

Vermenich, Ya. (2007) Urbanization processes in the Ukrainian SSR as an object of research in the system of local history. Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches: Intervet. save sciences Ave, 16(1), 253-268.

Опубликован
2018-07-27