ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕНОГО ОДЕСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ

Аннотация

У статті розглянуто складнощі, що виникають при прийнятті рішень щодо інженерного забезпечення відтворюваних об'єктів культурної спадщини з огляду на формування традиційного характеру середовища в історичних містах та наведено практичний досвід розробки відповідних розділів науково-проектної документації відтвореного видатного втраченого об’єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.

 

Ключові слова: історичне середовище, відтворення втраченого об'єкта культурної спадщини, інженерне забезпечення.

Литература

Література

Афінська хартія. Історична спадщина міст (пп. 65-70). Містобудівний маніфест, складений Ле Корбюзьє, прийнятий четвертим конгресом CIAM, 1933 р. Афіни. http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya#heritage (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія), 1964 р. Венеція, II Міжнародний конгрес архітекторів і технічних спеціалістів у галузі нерухомих історичних пам'яток. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757 (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія) 1987 р., Вашингтон. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, 2000 р. Рига. Регіональна конференція за участю делегацій Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України, спільно з колегами з ICCROM (Міжнародного дослідницького центру охорони та реставрації культурних цінностей), Канади, США й Великобританії. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури сімнадцята сесія, 1972 р. Париж. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів. Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури, дев'ятнадцята сесія, 1976 р. Найробі. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Міжнародний центр вивчення, збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM), 17 грудня 2017 р. https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018 (дата звернення 13.02. 2018 р.).

Огляд Європейської комісії по культурній спадщині та її ролі в сприйнятті європейців http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150 (дата звернення 13.02. 2018 р.)

Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України [Текст]: Монографія/ В.В. Вечерський – Київ: ЕСЕ, 2002 – 593 с.: іл.

Лосицький Ю.Г. До питання відтворення втрачених пам’яток архітектури [Текст]: сб. науч. тр. / Ю.Г. Лосицький– АНТ – К.: 1999. - №1. С. 25-27.

Мещеряков В.М. Відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору [Текст]: Монографія/ В.М. Мещеряков – Одеса: Фенікс, 2017 – 464 с.: іл.

Орленко М.І. Проблема реставрації і відтворення в сучасному світі. // НВБ. – 2016. - №2(84). – С. 132-135.

Петрик В.М. Відтворення втраченої історичної забудови на вулиці Федорова у Львові / В. Петрик, Ю. Лукомський, М. Єзерський // Вісник «Укрзахідпроектреставрація». – № 19/2009. – С. 216–230.

Сафонова Т.Р. Доцільність втілення проектів по використанню збережених фрагментів пам’яток в урбодизайні, на фоні світового розвитку / Т. Р. Сафонова // Вісник ХДАДМ, 2012. – № 15. – С. 32-35.

Шарлай О.В. Середовищний підхід до питання збереження індивідуальності архітектурного вигляду історичного міста на прикладі Харкова. // НВБ. – 2016. - №1(83). – С. 35-38

References

The Charter of Athens. The historical heritage of cities (pages 65-70). The town-planning manifesto created by Le Corbusier, adopted by the fourth CIAM congress in Athens, 1933. http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya#heritage (date of reference February 13, 2018).

International Charter of Protection and Reconstruction of Landmarks and Outstanding Cities (Venetian Charter), 1964, Venice, II International Congress of Architects and Technical Specialists in the Field of historical objects. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757 (date of reference February 13, 2018).

International Charter of the Protection of Historical Cities (Washington Charter) 1987, Washington. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv (date of reference February 13, 2018).

Riga Charter on the Authenticity and Historical Reconstruction of the Cultural Heritage, 2000, Riga. Regional conference with the participation of the delegations from Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus and Ukraine, together with colleagues from International Research Center for the Protection and Restoration of Valuable Cultural Property (Canada, USA and Great Britain). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv (date of reference February 13, 2018).

Convention of the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, United Nations General Conference of Education, Science and Culture, Seventeenth Session, 1972, Paris. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv (date of reference February 13, 2018).

Recommendation on preservation and the modern role of historical ensembles. United Nations Educational General Conference of Scientific and Cultural Organization, Nineteenth Session, 1976, Nairobi. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv (date of reference February 13, 2018).

International Center of the Study, Conservation and Recovery of Cultural Property, December 17th, 2017 https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018 (date of reference February 13, 2018).

The Review of the European Commission of Cultural Heritage and its role in the perception of Europeans http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150 (date of reference February 13, 2018).

Vechersky V.V. The Lost objects of architectural heritage of Ukraine [Text]: Monograph / V.V. Vechersky – Kyiv: ECE, 2002 – 593 pp: il.

Lositsky Y.G. On the topic of re-creation of lost architectural objects [Text]: The Scientific research digest / Y.G. Lositsky – ANT – K.: 1999. – № 1. pp 25-27.

Meshcheriakov V.M. The re-creation of the Odessa Transfiguration Cathedral [Text]: Monograph / V.M. Meshcheriakov – Odessa: Phoenix, 2017 – 464 p.: il.

Orlenko M.I. The problem of reconstruction and re-creation in the modern world. // SBC – 2016 – No. 2 (84). – pp 132-135.

Petrik V.M. The reconstruction of the lost historical buildings on Fedorov Street in Lviv / V. Petrik, Y. Lukomsky, M. Yezersky // Bulletin "Ukrzakhidproektrestavratsiya". – No. 19/2009. – pp 216-230.

Safonova T.R. The expediency of implementing the projects of the usage of preserved fragments of monuments in city design, in the background of world development / T. R. Safonova // Bulletin of KSADA, 2012. – No. 15. – pp 32-35.

Sharlay O.V. An environmental approach to the preservation of the individuality of the architectural look of the historical city on the example of Kharkiv. // SBC – 2016 – No. 1 (83). – pp 35-38.

Опубликован
2018-07-27