АКВАРЕЛЬ ЯК МОБІЛЬНА ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Д. Ю. Вінтаєв O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Н. С. Вінтаєва O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Архітектура як вид мистецтва – це особлива форма художнього мислення, що потребує вміння виражати творчі ідеї у візуальному вигляді.. Для вирішення професійних завдань і втілення творчих задумів архітектора необхідно володіти знаннями і вміннями як рисунку, так і живопису. Завдяки мобільним якостям, акварельний живопис сформував особливе значення в процесі архітектурного навчання.

 

Ключові слова: архітектура, акварельний живопис, мобільна техніка, мистецтво, середовище

Литература

Література

Злобин, В.И. Изобразительная деятельность – средст-во познаия пространственной среды.[Текст] / В.И. Зло-бин – Х.: Основа,1991. – 88 с.

Долт, Ф. Французская акварель ХІХ века. .[Текст] / Франсуа Долт– М.: Искусство, 1981. – 178с.

Акварель .[Текст]: Большая советская энциклопедия : [в 30 т.]; гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Сове-тская энциклопедия, 1969—1978.

Вазари, Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых жи-вописцев, ваятелей и зодчих .[Текст]: Т.1 /Дж. Вазари – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 560с.

Современная советская акварель .[Текст] / Автор вступ. ст. В. И. Володин, составитель Н. А. Володина. - М., Советский художник, 1983.-3 с.

Горбенко, А.А. Акварельная живопись для архитекто-ров. .[Текст] / А.А. Горбенко. - Киев: Будівельник, 1982. – 128с.

Волков, Н.Н. Цвет в живописи. .[Текст] / Н.Н. Волков – М.: Искусство, 1984. – 320с.

References

Zlobin, V. (1991). Pictorial activity is a means of spatial poznaija Wednesday. -H.: Osnova, 88.

Dolt, Francois. (1981). French watercolours of the ХІХ century. – Moscow: Iskusstvo,178.

Watercolor. (n.d.) Тhe Great Soviet encyclopedia 30 tons. Сhief editor A. M. Prokhorov.M. Soviet encyclopedia, 1969—1978.

Vazari, Dzh. (2001). A biography of the most famous painters, sculptors and architects: vol. 1. – M.: ASTrel: AST, 560.

Soviet contemporary watercolor. (1983). The author joined. article V. I. Volodin, the originator of N. A. Vo-lodin. M., Soviet art, 3.

Gorbenko , A. (1982). Akvarelnaâ painting for arhitektorov. Kyiv: Builder, 128.

Volkov, N.N. (1984). Colour in painting. -Moscow: Is-kusstvo, 320.

Опубликован
2018-07-27