МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ В АЕРОТЕНКУ-ВИТИСКУВАЧІ З БІОЦЕНОЗОМ, ЗАКРІПЛЕНОМУ НА ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

Аннотация

Представлені результати теоретичних досліджень процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенках-витискувачах, що містять додаткове завантаження з біоценозом, закріпленим на циліндричних елементах. Дослідження проведені за допомогою математичного моделювання. Враховується вплив кисневого режиму. Оцінено вплив вмісту органічних забруднень та кисню на процес біологічного окислення у біоплівці для елементів циліндричної та прямокутної форми.

 

Ключові слова: стічні води, аеротенк-витискувач, циліндричні елементи, закріплений біоценоз, органічні забруднення, математична модель.

Литература

Література

Von Sperling, M., (2007). Biological wastewater treatment series. Vol 5: Activated sludge and aerobic biofilm reactors. London: IWA Publishing, 328.

Gebara, F. (1999). Activated sludge biofilm waste water treatment system. Wat. Res., 13(1), 230-238.

Олійник, О. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зва-женим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом [Текст] / О. Олійник, Т. Айрапетян // Доповіді НАНУ. – К., 2015. – №5. - С. 55-59.

Henze, M., M. Van Loosdrecht, M.C., Ekama, G.A., Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment. Iwa Publishing, London, 511.

Святенко, А.І. Дослідження зміни ефективності очи-щення стічних вод в аеротенках під впливом різних чинни-ків [Текст] / А.І. Святенко, Н.М. Дяденко, Т.Г. Нечипоре-нко-Шабуніна // Екологічна безпека. – 2011. - №11. – С. 64–66.

Liao, Q., Tian, X., Chen, R., Zhu, X. (2007). Mathematical model for gas liquid two-phase flow and biodegradation of a low concentration volatile organic compound (VOC) in a trickling biofilter. Internal. J. of Heat and Mass Transfer, 1–13.

Wanner, O., Ebert, N.I., Rittman, B.E. (2006). Matematical modeling of biofilms. Scientificand Technical report, 18, 208.

Kolpakova, О. (2015). Theoretical studies and calculations of wastewater treatment in trickling biofilters MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences, Lublin-Rzeszow, 17(8), 165-173.

Oleynik, A., Airapetian, Т. (2017) Оxygen regime in re-search on the work of plugflow aeration tanks with fixed bio-masses. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/10 (88), 4-12.

Айрапетян, Т.С. Визначення раціональних параметрів аеротенків-витискувачів з закріпленим біоценозом та врахуванням кисневого режиму [Текст] / Т.С. Айрапетян // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравлі-ки. - К.: КНУБА, 2017. - Вип. 28.– С. 12-18.

References

Von Sperling, M., (2007). Biological wastewater treatment series. Vol 5: Activated sludge and aerobic biofilm reactors. London: IWA Publishing, 328.

Gebara, F. (1999). Activated sludge biofilm waste water treatment system. Wat. Res., 13(1), 230-238.

Oleynik, A., Airapetian, T. (2015). Modelling of the waste water treatment from the organic contaminations in the bioreactors-aerotanks with suspended (free flowing) and fixed biocenosis. Reports of the National Academy of the Sciences of the Ukraine, 5, 56-61 (in Ukrainian).

Henze, M., M. Van Loosdrecht, M.C., Ekama, G.A., Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment. Iwa Publishing, London, 511.

Svyatenko, A., Dyadenko,N., Nechiporenko-Shabunina, T. (2011). Research of change of efficiency of sewage treatment in aerotanks under the influence of different factors. Ecological safety, 1, 64–66.

Liao, Q., Tian, X., Chen, R., Zhu, X. (2007). Mathematical model for gas liquid two-phase flow and biodegradation of a low concentration volatile organic compound (VOC) in a trickling biofilter. Internal. J. of Heat and Mass Transfer, 1–13.

Wanner, O., Ebert, N.I., Rittman, B.E. (2006). Matematical modeling of biofilms. Scientificand Technical report, 18, 208.

Kolpakova, О. (2015). Theoretical studies and calculations of wastewater treatment in trickling biofilters MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences, Lublin-Rzeszow, 17(8), 165-173.

Oleynik, A., Airapetian, Т. (2017) Оxygen regime in re-search on the work of plugflow aeration tanks with fixed bio-masses. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/10 (88), 4-12.

Airapetian, Т. (2017) Determination of rational parameters of aerotanks- displacers with fixed biocenosis and taking into account the oxygen regime. Problems of water supply, sewerage and hydraulic. Kyiv, KNUCA, 28, 12-18.

Опубликован
2018-07-27