ВПИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ

  • Т. В. Анопрієнко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Проаналізовані питання проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, розглянута інформаційна база, яка сьогодні використовується для проведення робіт з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, особливо під час проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Проаналізована інформаційна база з експертної грошової оцінки земельних ділянок, згідно методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, наведені аспекти формування вартості земель та показники порівняння для земельних ділянок – сільськогосподарських угідь.

 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя, земельна ділянка, експертна грошова оцінка.

Литература

Література

Про Державний земельний кадастр: закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/¬T113613.html – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

European Environment Agency (2016). The direct and indirect impacts of EU policies on land. EEA Report, 8/2016, 118.

Методичні основи грошової оцінки земель в Україні [Текст]: навч. посібн. / Ю. Ф. Дегтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха – Київ : Профі, 2007. – 624 с., 8 іл.

Мартин, А. Актуалізація показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Текст] / А. Мартин // Землевпорядний вісник. − № 6. − 2011. – С. 32-37.

Мартин, А. Г. Оновлення методичних засад нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. [Електронний ресурс] / А.Г. Мартин. – Режим доступу: http://zsu.org.ua/andrij-martin/9220-onovlennya- – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

Сухомлін, Л. В. Концептуальні питання грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах становлення ринку земель. [Електронний ресурс] / Л.В. Сухомлін. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/-Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2011_12/pdf/22.pdf. – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

Нів’євський, О. Скільки коштує українська земля? Очікувана вартість земель с/г призначення після зняття мораторію. [Текст] / О. Нів’євський, С. Кандул − Консультативна робота AgPP № 32, − Німецько-Український Аграрний Діалог, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. − Київ. − 2011. – 23 c.

Войтенко, С. П. Моніторинг земельного ринку [Текст] / С. П. Войтенко, Ю. В. Кравченко // Містобудування та територіальне планування. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 36. – С. 59 – 62.

Кравченко, Ю. В. Аналіз стану інформаційних ресурсів оціночної діяльності [Текст] / Ю. В. Кравченко // Містобудування та територіальне планування. – Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 30. – С. 155 – 160.

Закон України «Про оцінку земель». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/-laws/show/1378-15 – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: постанова Кабінету міністрів України від 23.03.1995 № 213 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.¬gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF. – 10.04.2016 р. – Загол. з екрану.

Анопрієнко, Т. В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок [Текст] / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – №1 (138). – С. 94-99.

Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки [Текст] / Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – № 2 (139). – С. 76-82.

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/-laws/show/831-2016-п/print1445585528568958 – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

Сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / Г. В. Костюков, Т. В. Анопрієнко // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2018. – № 140, С. 46-52.

Методика експертної грошової земельних ділянок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 – 10.04.2018 р. – Загол. з екрану.

References

The law of Ukraine «On State Land Cadastre» (n.d.). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/-T113613.html

European Environment Agency (2016). The direct and indirect impacts of EU policies on land. EEA Report, 8/2016, 118.

Degtyarenko, Yu. F., Lihogrud, M. G., Mancevich, Yu. M., & Paleha, Yu. M. (2007). Methodological basis for monetary evaluation of land in Ukraine. Kiev, Ukraine : Profi, 624.

Martin, A. (2011). Updating indicators normative monetary evaluation of agricultural land. The land management Bulletin. Kyiv, Ukraine : 6, 32-37.

Martin, A. (2013). Update the methodological foundations of normative monetary evaluation of lands of agricultural purpose. Land Union of Ukraine. Retrieved from http://zsu.org.ua/andrij-martin/9220-onovlennya.

Suhomlin, L. V. (2000). Valuation of real estate and rents in modern conditions. Proceedings from EMOSRAK’2000 : The all-Ukrainian conference of young scientists-agrarians «Economics, management, education in the system of reforming of agro-industrial complex», 112-114.

Nivievsky, O., & Kandul, S. (2011). How much does Ukrainian land? The expected cost of land with/x destination after the lifting of the moratorium. Advisory work AgPP No. 321. Kyiv, Ukraine : German-Ukrainian Agrarian Dialogue, Institute for economic research and policy consulting, 23.

Voitenko, S. P. (2010). Monitoring of the land market. Urban planning and territorial planowany. Kyiv, Ukraine : KNUBA: 36, 59-62.

Kravchenko, Yu. V. (2008). Analysis of the state information resources evaluation activities. Urban planning and territorial planowany. Kyiv, Ukraine : KNUBA: 30, 155-160.

The law of Ukraine «On valuation of lands» (n.d.). Retrieved from http://zakon5.¬rada.gov.ua/laws/show/1378-15

On Methodology of normative monetary valuation of agricultural land and settlements: a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from March 23, 1995 № 213. (n.d.). Retrieved from http://zako№4.rada.¬gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF

Anoprienko, T. V., Kucherenko, E. I. (2016). Analysis of the current state cadastral valuation of land plots. System of information processing, 1 (138), 94-99.

Anoprienko, T. V., Kucherenko, E. I., Tvoroshenko, I. S. (2016). Modeling and evaluation of states of complex objects using formal logic. System of information processing, 2 (139), 76-82.

The Methodology of normative monetary evaluation of lands of agricultural purpose (n.d.). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/¬laws/show/831-2016-п/print1445585528568958

Anoprienko, T. V., Kostiukov, G.V. (2018). Modern status of information providing money estimation of land of agricultural purpose in Ukraine. Communal economy of cities, 140, 46-52.

Methodology of normative monetary evaluation of lands of agricultural purpose (n.d.). Retrieved from

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п

Land Code of Ukraine. (2018, April 10). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Опубликован
2018-07-27