ДІАПАЗОНИ ПАСАЖИРОПОТОКУ ВИНЯТКОВОГО ТА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АВТОБУСІВ РІЗНОГО КЛАСУ ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ

  • Д. П. Понкратов O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Статтю присвячено вирішенню питань визначення виняткових діапазонів пасажиропотоку на найбільш завантаженому перегоні маршруту, за яких доцільно використовувати тільки транспортні засоби певного класу пасажиромісткості та альтернативних діапазонів для яких слід вирішувати завдання вибору пасажиромісткості транспортних засобів з декількох альтернативних класів місткості. Виявлено, що межі, як виняткових, так й альтернативних діапазонів змінюються залежно від прийнятих обмежень на ступінь заповнення салону транспортних засобів.

 

Ключові слова: міські пасажирські перевезення, пасажиропотік, пасажиромісткість автобусу, ступінь заповнення салону транспортного засобу, маршрутний інтервал.

Литература

Література

Пассажирские автомобильные перевозки [Текст] / под. ред. Н. Б. Островского. – М.: Транспорт, 1986. – 220 с.

Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов [Текст] / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин, С. А. Ширяев; под ред. В. А. Гудкова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 448 с.

Спирин, И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками [Текст] / И. В. Спирин. – М.: Академия, 2010. – 400 с.

Jansson, J. O. (1980) A simple bus line model for optimization of service frequency and bus size. Journal of Transport Economics and Policy, 53-80.

Ruisanchez, F., dell'Olio, L., Ibeas, A. (2012) Design of a tabu search algorithm for assigning optimal bus sizes and frequencies in urban transport services. Journal of Advanced Transportation, 46(4), 366-377.

Антошвили, М. Е. Оптимизация городских автобусных перевозок [Текст] / М. Е. Антошвили, С. Ю. Либерман, И. В. Спирин. – М.: Транспорт, 1985. – 102 с.

Jara-Díaz, S., Gschwender, A. (2003) Towards a general microeconomic model for the operation of public transport. Transport Reviews, 23(4), 453-469.

Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок [Текст] / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. А. Юдин. – М.: Высш. школа, 1980. – 535 с.

Доля, В. К. Пасажирські перевезення [Текст] / В. К. Доля. – Х.: Форт, 2010. – 504 с.

Li Z., Hensher D. A. (2013) Crowding in public transport: a review of objective and subjective measures. Journal of Public Transportation, 16 (2), 107 – 134.

Мун, Э. Е. Организация перевозок пассажиров маршрутными такси [Текст] / Э. Е. Мун, А. Д. Рубец. – М.: Транспорт, 1986. – 136 с.

Понкратов, Д. П. Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом [Текст] / Д. П. Понкратов, К. В. Доля // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: збірник наукових праць. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2017. – № 866. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – С. 216-220.

Referenсes

Ostrovskiy, N. B. (1986) Passenger automobile transportation, 220.

Gudkov, V. A. (2006) Passenger automobile transportation, 448.

Spirin, I. V. (2010) Engineering and management of passenger automobile transportation, 400.

Jansson, J. O. (1980) A simple bus line model for optimization of service frequency and bus size. Journal of Transport Economics and Policy, 53-80.

Ruisanchez, F., dell'Olio, L., Ibeas, A. (2012) Design of a tabu search algorithm for assigning optimal bus sizes and frequencies in urban transport services. Journal of Advanced Transportation, 46(4), 366-377.

Antoshvili, M. E., Liberman, S. Yu., Spirin, I. V. (1985) Optimization of urban bus transportation, 102.

Jara-Díaz, S., Gschwender, A. (2003) Towards a general microeconomic model for the operation of public transport. Transport Reviews, 23(4), 453-469.

Efremov, I. S., Kobozev, V. M., Yudin, V. A. (1980) The theory of urban passenger transportation, 535.

Dolya, V.K. (2011) Passenger transportation, 504.

Li Z., Hensher D. A. (2013) Crowding in public transport: a review of objective and subjective measures. Journal of Public Transportation, 16 (2), 107 – 134.

Moon, E. E., Rubez, A. D. (1986) Operating of passenger transportation by shuttle taxis, 136.

Ponkratov, D. P., Dolya, K. V. (2017) The system of restrictions on the parameters of passenger transportation by public transport. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic": a collection of scientific works, 866, 216-220.

Опубликован
2018-10-01