ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Аннотация

Розглянуто перспективи застосування екологічного маркування, як дієвого інструменту екологічного маркетингу. Визначено сутність, мету, основні принципи та критерії сертифікації екологічно чистої та безпечної для здоров’я людини та довкілля продукції. Наведено загальну характеристику типів екологічного маркування та найбільш відомих екологічних знаків. Проведено аналіз особливостей впровадження екологічного маркування в Україні.

 

Ключові слова: екологічне маркування, екологічна сертифікація, екологічна безпека товарів і послуг.

Литература

Література

Постанова Кабінету Міністрів України № 529 від 18 травня 2011 р. «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-п.

Міністерство екології та природних ресурсів України. Офіційний сайт [Електроний ресурс]. – Режим доступу:

https://menr.gov.ua/content/ekologichne-markuvannya.html.

Global Ecolabelling Network (GEN (n.d.)). Official site. Retrieved from

https://globalecolabelling.net.

A guide to environmental labels – for Procurement Practitioners of the United Nations System (n.d.). UNOPS. Retrieved from

https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf.

Global ecolabelling network (gen) information paper: introduction to ecolabelling (n.d.). Retrieved from

https://globalecolabelling.net/assets/Uploads/intro-to-ecolabelling.pdf.

Study on different types of Environmental Labelling (ISO Type II and III Labels): Proposal for an Environmental Labelling Strategy (n.d.). Retrieved from

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/reports/erm.pdf.

Ecolabel Index (n.d.). Retrieved from

http://www.ecolabelindex.com.

Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета». Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecolabel.org.ua/.

Берзіна, С. В. Екологічна сертифікація та маркування : Методичний довідник [Текст] / С. В. Берзіна, Д. Ю. Капотя, Г. С. Бузан. – К. : вид-во Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 114 с.

Гавенко, С. Ф. Особливості екологічного маркування [Текст] / С. Ф. Гавенко, О. Д. Конюхов // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Технічні науки. – 2015. – № 1. – С. 59-64.

Sörqvist, P., Marsh, J. E., Holmgren, M., Hulme, R., Haga, A., Seager, P. B. (2016). Effects of labeling a product eco-friendly and genetically modified: A cross-cultural comparison for estimates of taste, willingness to pay and health consequences. Food Quality and Preference, 50, 65-70.

References

The Cabinet of Ministers of Ukraine number 529 of May 18, 2011 "On Approval of the Technical Regulation on Environmental Labelling" (n.d.). Retrieved from

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-п.

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (n.d.). Official site. Retrieved from

https://menr.gov.ua/content/ekologichne-markuvannya.html.

Global Ecolabelling Network (GEN (n.d.)). Official site. Retrieved from

https://globalecolabelling.net.

A guide to environmental labels – for Procurement Practitioners of the United Nations System (n.d.). UNOPS. Retrieved from

https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf.

Global ecolabelling network (gen) information paper: introduction to ecolabelling (n.d.). Retrieved from

https://globalecolabelling.net/assets/Uploads/intro-to-ecolabelling.pdf.

Study on different types of Environmental Labelling (ISO Type II and III Labels): Proposal for an Environmental Labelling Strategy (n.d.). Retrieved from

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/reports/erm.pdf.

Ecolabel Index (n.d.). Retrieved from

http://www.ecolabelindex.com.

Center for Environmental Certification and Labeling of the NGO "Living Planet". (n.d.). Official site. Retrieved from

http://www.ecolabel.org.ua/.

Berzina, S. V., Kapotia, D. Yu., Buzan, G. S. (2017). Environmental certification and labelling. Methodical directory.

Havenko, S. F., Konyukhov, O. D. (2015). Features of Environmental labelling. Scientific Notes [Ukrainian Academy of Printing]. Series: Engineering, 1, 59-64.

Sörqvist, P., Marsh, J. E., Holmgren, M., Hulme, R., Haga, A., Seager, P. B. (2016). Effects of labeling a product eco-friendly and genetically modified: A cross-cultural comparison for estimates of taste, willingness to pay and health consequences. Food Quality and Preference, 50, 65-70.

Опубликован
2018-10-01