ПОЛОЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВИМОГИ ЄС ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Аннотация

Наведено результати вивчення основних положень концепції сталого розвитку та вимог ЄС щодо забезпечення екологічної безпеки систем водовідведення в населених пунктах. Визначені рекомендації міжнародних самітів з проблем сталого розвитку. Запропоновано метод вибору найкращих технологій екобезпечного водовідведення в населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних об'єктах, як важливої складової еколого-соціальної безпеки населених пунктів України.

 

Ключові слова: сталий розвиток, екологічно небезпечне водокористування, екологічна безпека, евтрофні водні об’єкти

Литература

Література

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2015 році [Електронний ресурс]. // Мінрегіон. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/10/Natsionalna-dopovid-za-2015.pdf (дата звернення 07.08.2018).

Порядок денний на ХХІ століття [Текст]. Прийнято на Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Інститут сталого розвитку. – Київ: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» [Текст], від 12.01.2015 № 5/2015. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Дмитрієва, О.О. Екологічно безпечне водокористування у населених пунктах України [Текст] / О.О. Дмитрієва. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 459 с.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254/к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 15.05.2018).

Горяна, І. В. Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів. [Текст] / І.В. Горяна // Економічний аналіз: зб. наук. праць. - Тернопіль, 2013. - Том 14. № 1. - С. 59—63.

Дмитрієва, О.О. Еколого-соціальне оцінювання стану евтрофованих водних об’єктів [Текст] / О.О. Дмитрієва, І.В. Хоренжая // Экология и промышленность. – 2016. – № 1(46). – C. 105 – 110.

Саати, Т.Л. Принятие решений: Метод анализа иерархий [Текст]: пер. с англ. / Т. Л. Саати ; Переводчик Р. Г. Вачнадзе . – М. : Радио и связь, 1993 . – 314 с.

Дмитриева, Е.А. Модель соответствия законодательной базы Украины и Директив ЕС в области биоразнообразия [Електронний ресурс] / Е. А. Дмитриева, В. В. Браткевич, Н. А. Телюра // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектури. - 2016. - Вип. 132. - С. 80-87. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_132_15

Bratkevych, V. Разработка методики имплементации директив Европейского Союза в законодательную базу Украины в области биоразнообразия [Електронний ресурс] / Vyacheslav Bratkevych, Elena Dmitrieva, Irina Koldoba, Nataliya Teliura // ScienceRise. – 2017. – T. 3, N 1. - С. 43-51. – Режим доступа: DOI: 10.15587/2313-8416.2017.95581.

Аніщенко Л.Я. Оцінка пріоритетності варіантів здійснення планованої діяльності за критеріями екологічної безпеки / Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов, Л.А. Пісня // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. –№ 4. – С. 22-28.

Щерба, С.П. Філософія [Електронний ресурс]: навч. Посібник / С.П. Щерба, В.К. Щедрін,О.А. Заглада. - Київ: МАУП, 2004. - 216 с. Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-215.html (дата звернення 17.05.2018).

Reference

National report on the quality of drinking water and the state of drinking water supply in Ukraine in 2015 (n.d.) Minregion. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/10/Natsionalna-dopovid-za-2015.pdf

Agenda for the 21st Century (2000). Institute for Sustainable Development. Kyiv: Intelsfera, 360.

«On the Strategy of Sustainable Development Ukraine-2020» (2015) Decree of the President of Ukraine 12.01.2015 № 5/2015. Retrieved from:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Dmitrieva, O. A. (2008). Sustainable water use in settlements of Ukraine. Kyiv: Council of Productive Forces of Ukraine, 459.

The Constitution of Ukraine (1996), 30, 141. Retrieved from:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Goryana, I.V. (2013) Formation of a methodology for assessing the sustainability of regional development. Economic analysis: Sb. sciences works. Ternopil, 14(1),59-63.

Dmitrieva, O., Khorenzhaya, I. (2016). Ekologo-sotsialnne otsinyuvannya will become evtrofovanyh water ob'ektiv. Ecology and Industry, 1 (46), 105-110.

Saaty, T. (1993). Adoption decisions. The method of analysis yerarhyy. Moscow: Radio i svyaz, 278.

Dmitrieva, E., Bratkevich, V., Teliura, N. (2016). Model of compliance of the legislative base of Ukraine and EU Directives in the field of biodiversity. Communal economy of cities. Series: Engineering and Architecture, 132,80-87 Retrieved from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_132_15

Bratkevych, V., Dmitrieva, E., Koldoba, I., & Teliura, N. (2017). Development of a methodology for the implementation of European Union directives in the legislative framework of Ukraine in the field of biodiversity. ScienceRise, 3(1), 43-51.

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2017.95581

Anischenko, L.Y. Sverdlov, B.S., Pisnya, L.A. (2009). Estimation of the priority of the options for the planned activity according to the criteria of environmental safety. The East European Journal of Advanced Technology. 4, 22 – 28.

Shcherba, S.P., Shchedrin, V.K., Zaglad, O.A. (2004). Philosophy: teach. manual. Kyiv, MAUP, 216. Retrieved from: http://politics.ellib.org.ua/pages-215.html

Опубликован
2018-10-01