ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ ФОНТАНІВ НА СВЕРДЛОВИНАХ

  • С. В. Василенко Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Branch Office of PJSC “Ukrgazvydobuvannia”
  • І. М. Розенфельд Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Branch Office of PJSC “Ukrgazvydobuvannia”
  • В. І. Коцаба Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Branch Office of PJSC “Ukrgazvydobuvannia”
  • В. Б. Воловецький Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Branch Office of PJSC “Ukrgazvydobuvannia”
  • О. М. Щирба Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Branch Office of PJSC “Ukrgazvydobuvannia”

Аннотация

Стаття ознайомлює з розробленими Українським науково-дослідним інститутом природних газів стандартами організації України (СОУ). Виконання різних видів робіт на свердловинах ПАТ "Укргазвидобування" здійснюється з дотриманням вимог нормативних документів. У цих нормативних документах викладено послідовність виконання робіт при спорудженні, експлуатації та капітальному і поточному ремонті свердловин із використанням підземного та наземного обладнання, зокрема: насосно-компресорних труб, колонних головок, корінних засувок тощо. Відповідно до нормативних документів, розроблених фахівцями інституту, на практиці, працівникам філій ПАТ "Укргазвидобування" вдається організовувати і безпечно виконувати різні види робіт на свердловинах із дотриманням при цьому фонтанної безпеки.

 

Ключові слова: свердловина, наземне та підземне обладнання, відкритий фонтан, аварійні роботи.

Литература

Література

СОУ 11.2-30019775-158:2009 [Текст] Порядок експлу-атації, зберігання, транспортування, відбракування і списання НКТ.

Розенфельд, І.М. Новий регламент з експлуатації насо-сно-компресорних труб [Текст] / І.М. Розенфельд, Н.М. Коцаба, А.В. Дьомін, Н.С. Вакуленко // Питання розвитку газової промисловості України: збірник наукових праць.– Харків: УкрНДІгаз, 2010. – Вип. ХХХVІII. – С. 139–141.

СОУ 09.1 – 30019775-238:2014 [Текст] Порядок експлуата-ції, зберігання, транспортування, відбракування й списан-ня колонних головок.

СОУ 09.1 – 30019775-239:2014 [Текст] Порядок експлуата-ції, зберігання, транспортування, відбракування й списан-ня фонтанних арматур.

СОУ 09.1 – 30019775-056:2015 [Текст] Монтаж і експлуа-тація противикидного обладнання при проведенні капіта-льного ремонту свердловин.

СОУ 09.1-30019775-245:2015 [Текст] Свердловини на нафту і газ. Попередження газонафтоводопроявів і відк-ритих фонтанів під час спорудження і капітального ремонту свердловин

СОУ 09.1 – 30019775-268:2016 [Текст] Свердловини на наф-ту і газу. Порядок заміни негерметичних корінних засувок фонтанної арматури із частковим глушінням свердловин.

Василенко С.В. Нормативний документ із заміни негер-метичних корінних засувок [Текст] / С.В. Василенко, М.В. Смотрова, А.В. Дьомін, А.В. Гнітко, Н.М. Коцаба // Пи-тання розвитку газової промисловості України: науково-виробничий збірник.– Харків: УкрНДІгаз, 2017. – Вип. ХLV. – С. 140–146.

СОУ 09.1-30019775-224:2016 [Текст] Свердловини на нафту і газ. Профілактична робота з попередження виникнення флюїдопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів та аварій. Організація і методика проведення.

СОУ 09.1-30019775-286:2017 [Текст] Свердловини на нафту і газ. Організація безпечного ведення робіт під час ліквідації відкритих фонтанів.

References

SOU 11.2-30019775-158:2009 (n.d.) Procedures for the operation, storage, transportation, inspection and discarding of tubing.

Rozenfeld, I.M., Kotsaba, N.M., Diomin, A.V., Vakulenko, N.S. (2010) New regulation on tubing operation. Issues of gas industry development in Ukraine: collection of scientific works. Issue ХХХVІII, 139–141.

SOU 09.1 – 30019775-238:2014 (n.d.) Procedures for the opera-tion, storage, transportation, inspection and discarding of tubing heads.

SOU 09.1 – 30019775-239:2014 (n.d.) Procedures for the opera-tion, storage, transportation, inspection and discarding of well-head equipment.

SOU 09.1 – 30019775-056:2015 (n.d.) Installation and operation of blowout prevention equipment during well overhaul.

SOU 09.1-30019775-245:2015 (n.d.) Oil and gas wells. Prevention of gas and oil shows and blowouts during well construction and overhaul.

SOU 09.1 – 30019775-268:2016 (n.d.) Oil and gas wells. Re-placement procedure of leaking wellhead master valves with partial killing of the well.

Vasylenko, S.V., Smotrova, M.V., Diomin, A.V., Hnitko, A.V., Kotsaba, N.M. (2017) Regulatory document for the replacement of leaking wellhead master valves. Issues of gas industry development in Ukraine: collection of scientific works. Issue ХLV, 140–146.

SOU 09.1-30019775-224:2016 (n.d.) Oil and gas wells. Preventive procedures for fluid kicks, gas and oil blowouts and accidents. Organization and implementation methodology.

SOU 09.1-30019775-286:2017 (n.d.) Oil and gas wells. Organization of safe operations during well blowout control.

Опубликован
2018-10-01