ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

  • О. В. Кондращенко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • М. Л. Мироненко O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv http://orcid.org/0000-0002-0266-4463
  • Д. В. Шаульський O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • О. А. Дудін Ukrainian state Academy of railway transport

Аннотация

Метою статті є розгляд способів отримання тривимірної інформації за допомогою фотограмметрії для вирішення різноманітних задач, пов’язаних з високою точністю вимірювань, а саме в землеустрої, проектуванні, будівництві і експлуатації інженерних споруд, в моніторингу за станом архітектурних ансамблів, реставрації пам’яток архітектури тощо.

 

Ключові слова: цифрова фотограмметрія, кадастр, землеустрій, 3D-модель, цифрова фотограмметрична станція, містобудування, аерофотозйомка, безпілотний літальний апарат.

Литература

Література

Дорожинський, О. Л. Фотограмметрія [Текст] / О. Л. Дорожинський, Р. Тукай. – Львів: Видавництво Націона-льного університету «Львівська політехніка», 2003. – 214 с.

Дорожинський, О. Л. Цифрова фотограмметрія – сучасний стан та чинники її розвитку [Текст] / О.Л. До-рожинський – // Геодезія, картографія і аерофотозні-мання. – Львів, 2005. С. 136–143.

Дорожинський, О. Л.Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні ХХІІІ конгресу ISPRS [Текст] / О. Л. Дорожинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. - Західне геодезичне то-вариство Українського товариства геодезії і картогра-фії, Національний університет "Львівська політехніка" – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Ви-пуск 1 (29). – С. 12–14.

Левицький, В. Г., Удосконалення методики аналітичної обробки знімків, отриманих неметричними цифровими камерами при виконанні фотограмметричної зйомки [Текст] / В. Г. Левицький. – Вісник ЖДТУ / Технічні науки – 2008. – № 1 (44). – С. 100–105.

Толстохатько, В. А., Конспект лекцій з курсу «Фото-грамметрія та дистанційне зондування». Модуль 1: «Фотограмметрія» для студентів 3 курсу денної та за-очної форм навчання за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» [Текст] / В. А. Толстоха-тько, В. О. Пеньков; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 91 с.

РАКУРС программные решения в области геоинфор-матики, цифровой фотограмметрии и дистанционного зондирования [Електронний ресурс] / PHOTOMOD 6.3 // Комплект документации по PHOTOMOD 6.3 (PDF – Режим доступу : http://www.racurs.ru/index.php?page=148

Папп, Л. Киш. Применение фотограмметрии в архите-ктуре [Електронний ресурс] / Л. Киш Папп // Кафедра Фотограмметрии Института Геодезии. – Буда-пешт:1978. – С. 119 – 137. – Режим доступу: https://pp.bme.hu/ci/article/download/4102/3207/.

References

Dorozhynsky, O. L., & Tukay, R. (2003). Photogrammetry. Publishing House of the National University "Lviv Polytech-nic", 7-24.

Dorozhynsky, O. L. (2005). Digital photogrammetry – the present state and factors of its development. Geodesy, cartog-raphy and aerial photography, 136-143.

Dorozhynsky, O. L. (2015). Photogrammetry and remote sensing on the eve of the XXIII Congress of. Collection of scientific works of the Western geodesic society of the Ukraini-an Society of Geodesy and Cartography, 12-14.

Levytsky, V.G.(2008). Improvement of the method of ana-lytical processing of images obtained by nonmetric digital cam-eras when performing photogrammetric surveying. Journal of Zhytomyr State Technological University, 100-105.

Tolstohatko, V. A., & Penkov, V. O. (2013). Summary of lectures on the course "Photogrammetry and remote sensing". Module 1: "Phonogrammetry" for students of 3 courses of full-time and part-time study in the direction 6.080101 "Geodesy, cartography and land management", 7-12.

Documentation Kit for PHOTOMOD 6.3. (n.d.). http://www.racurs.ru. Retrieved from

http://www.racurs.ru/index.php? page = 148.

Papp, L. Kish (1978). Application of Photogrammetry in Architecture. Department of Photogrammetry of the Institute of Geodesy. 119-137. Retrieved from

https://pp.bme.hu/ci/article/download/4102/3207/.

Опубликован
2018-10-01