УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЮ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

  • В. П. Волков Zaporizhzhia national university
  • Л. А. Горошкова Zaporizhzhia national university
  • Р. О. Карбівничий Zaporizhzhia national university
  • І. О. Карбівничий Zaporizhzhia national university

Аннотация

У роботі проведений аналіз ресурсів, що є основою для функціонування будь-яких складних систем. Доведено, що на особливу увагу заслуговує проблема ресурсного забезпечення процесу надання життєво важливих, соціально значущих товарів та послуг (благ), представлених як суспільні «клубні» блага. Використання теорії «клубних» благ дозволить створити умови для їх ефективного розвитку за масштабами та обсягами ресурсів задля задоволення потреб споживачів. Запропоновано механізм визначення оптимальної кількості членів соціально-економічних структур об’єднаних територіальних громад або об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, як споживачів клубного блага.  Запропонована математична модель життєвого циклу складної системи як періодичного коливання ресурсів з  використанням MS Excel (VBA). Визначено доцільність проведення організаційних змін здійснювати з використанням інтеграційних механізмів злиття, приєднання та поглинання зі створення асоціацій, що забезпечить максимізацію економічних показників складної системи за рахунок організаційних змін.

 

Ключові слова: ресурсне забезпечення, фінансові вимоги, складна система, теорія «клубних» благ, об’єднана територіальна громада, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-комунальне господарство

Литература

Література

Територіальна громада як базова ланка адмініст-ративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування [Текст]. − К.: НІСД, 2016. − 61 с.

Батанов, О.В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та озна-ки [Електронний ресурс]. / О.В. Батанов. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

Муркович, Л. Територіальна громада як суб’єкт місце-вого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Муркович. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

Молодожен, Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України [Текст] / Ю.Б. Молодожен // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. – 2006. – № 2. – С. 128-136.

Запатрина, И.В. Жилищно-коммунальная инфрастру-ктура: реформы и система их финансового обеспечения [Текст]: монография / И.В.Запатрина. – Киев.: Ин-т эк-ки и прогнозир., 2010. – 336 с.

Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи [Текст]: монографія / О.М.Тищенко, М.О.Кизим, Т.П.Юр’єва, С.Ю.Юр’єва, І.В.Покуца. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 368 с.

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: монографія / О.С. Поважний, О.П. Попов, І.В. Запатріна, В.П. Волков та ін. - Черкаси: Брама-Україна, ЧДТУ, 2011. – 436 с.

Управление ресурсами распределенных проектов и про-грамм [Текст]: монография / В.Н. Бурков, С.Д. Бушуев, А.М. Возный, А.Ю. Гайда, Т.Г. Григорян, А.А. Иванова, Н.Р. Кнырик, М.Э. Колесник, И.В. Кононенко, К.В. Кош-кин, А.А. Павлов, С.С. Рыжков, С.О.Слободян, Х. Танака, С.К. Чернов, А.С. Рыжов. - Николаев: Издатель Торубара, 2015. – 388 с.

Управління проектами [Текст]: навчальний посібник / Під ред. С.К. Чернова та В.В. Малого. – Миколаїв: НУК, – 2010. – 354 с.

Інформаційні технології та інновації в економіці, уп-равлінні проектами і програмами [Текст] : монографія / за заг. ред В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 402 с.

Бурков, В. Н. Механизмы управления проектами и про-граммами регионального и отраслевого развития [Текст]: монография / В. Н. Бурков, В. С. Блинцов, А. М. Возный, К. В. Кошкин, К. М. Михайлов, Ю. Н. Харитонов, С. К. Чернов, А. Н. Шамрай. – Николаев: видавництво Торубара, 2010. – 176 с.

Волков, В. П. Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві [Текст]: монографія / В. П. Волкова, Л.А.Горошкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 645 с.

Горошкова, Л.А. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад [Текст] / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, Г.В.Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.93-100.

Горошкова, Л.А. Створення та управління продоволь-чими ресурсами територіальної громади [Текст] / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, Р.О.Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.100-108.

Горошкова, Л.А. Проектне управління ціноутворення у житлово-комунальному господарстві [Текст] / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, І.О.Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.108-117.

Горошкова, Л. А. Оцінка стабільності системи управ-ління територіями в Україні [Текст] / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, Г.В.Коваленко // Вісник Приазовського дер-жавного технічного університету. Серія: Економічні нау-ки. – 2017. – Вип. 33. - С. 357-366.

Горошкова, Л. А. Особливості управління самофі-нансуванням територіальної громади [Текст] / Л.А.Горошкова Л. А., В.П.Волков, Г.В.Коваленко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 33. - С. 366 – 375.

Горошкова, Л. А. Дерево моделей управління грошо-вими потоками територіальної громади [Текст] / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, Г.В.Коваленко // Вісник При-азовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 33. - С.375 – 383.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Украї-ні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-вр.

Конституція України [Текст]: прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 63 с.

References

Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report (2016). К.: NISI, 61.

Batanov, ОV (2008) A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute. Retrieved from:

http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

Murkovich, LA (2010) territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects. Retrieved from:

http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

Molodozhen, YB (2006) Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine. University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university, 2, 128-136.

Zapatrina, IV (2010) A housing-municipal infrastructure: reforms and system of their financial maintenance: the monography. Кiev.: Institute of economy and forecasting, 336.

Тischenko, ОМ, Кizhim, МО, Yureva, ТP, Yurevа, SY, Pokuchа, IV (2008) Reforming a housing-municipal services: the theory, practice, prospect: the monography. Kharkiv.: “ІNZHЕК”, 368.

Povazhny, ОS, Popov, ОP, Zаpatrina, IV, Volkov, VP (2011). Scientific bases of reforming and development of a housing-municipal services: the monography. Chеrkasy: Brama-Ukraine, ChDТY, 436.

Burkov, VN, Bushuev, SD, Vozny, АМ, Gaida, АYu, Grigiryan, ТG, Ivanova, АА, Knirik, NR, Коlesnik, МE, Коnonenko, IV, Коshkin, КV, Pavlov, АА, Рizhkov, SS, Slo-bodyan, SО, Таnaka, Kh, Chernov, SК, Rizhov, АS. (2015) Resource management of the distributed projects and program. Nikolaev: vidavnictvo Torubara, 388.

Chernov, SК, Маliy, VV. (2010). Management of the pro-jects. Nikolaev: National university of shipbuilding, 354.

Тіmofeev, VО, Chumachenko, ІV. (2016) Information technologies and innovation in economy, in management by the projects and programs: the monography. Kharkov: KhNUR, 402.

Burkov, VN, Blincov, VS, Voznyj, AM, Koshkin, KV, Mihajlov, K M, Haritonov, Ju N, Chernov, SK, Shamraj, AN (2010). Management mechanisms by projects and programs of regional and branch development. Nikolaev: vidavnictvo Torubara, 176.

Volkov, VР, Goroshkova, LА (2013) Logistics of the real estate in a housing-municipal services: the monography. Zaporozhye: ZNU, 645.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Коvalenko, GV (2017) Management of financial flows of the programs of creation of territorial communities. Management of the projects and development of manufacture, 1 (61), 93-100.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Каrbivnichyi, RО (2017) Creation and management of food resources of a territorial community. Management of the projects and development of manufacture, 1 (61), 100-108.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Каrbivnichyi, IО (2017) Design management of the prise in a hausing andmunicipal services. Management of the projects and development of manufacture, 1(61), 108-117.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Коvalenko, GV (2017) An estimation of stability of a control system of territories in Ukraine. Bulletin Priazоvskyi state technical university. A series: economic sciences, 33, 357-366.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Коvalenko, GV (2017) Features of management of self-financing of a territorial community. Bulletin Priazоvskyi state technical university. A series: economic sciences, 33, 366 - 375.

Goroshkova, LA, Volkov, VP, Коvalenko, GV (2017) A tree of models of management of money flows of a territorial community. Bulletin Priazоvskyi state technical university. A series: economic sciences, 33, 375 - 383.

Law of Ukraine «About local self-management in Ukraine». Retrieved from:

http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-вр.

Constitution of Ukraine: accepted on 5 session Supreme the Ukraines of June 28, 1996. К.: Are glad: right. 63.

Опубликован
2018-10-01