НОВАТОРСТВО В АРХІТЕКТУРІ БУДІВЕЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КИЄВА 1960-1980-Х РОКІВ ЯК РЕМІНІСЦЕНЦІЯ КОНСТРУКТИВІЗМУ 20-30-Х РОКІВ

  • М. О. Повар

Аннотация

У статті аналізується взаємозв’язок стильових особливостей та новаторських рішень громадських будівель Києва 1960-1980-х років з аналогічними будівлями 20-30-х років ХХ століття, проводяться паралелі розвитку вказаних хронологічних періодів, висувається і доводиться гіпотеза об’єднання обох періодів в один напрям з виділенням окремого стильового напрямку у вітчизняній архітектурі.

 

Ключові слова: конструктивізм, громадські будівлі, стильові особливості, функціоналізм, авангардний модернізм, індустріальне будівництво, новаторство.

Литература

Література

Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн. [Текст]: Кн. 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения. / С.О. Хан-Магомедов. - М.: Стройиздат. 1996. -709 с.

Советский энциклопедический словарь [Текст]./ Гл. ред. А. М. Прохоров – С 56, 3-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1985. – 1600 с. С. 620

Журавлев, А. М. Архитектура Советской России [Текст] / А.М. Журавлева, А.В. Иконников, А.Г. Рочегов. – М.: Стройиздат, 1987. – 447 с. С.71.

Всё о стилях в мировой архитектуре. Иллюстрированная энциклопедия. [Текст] / выпускающий редактор А. Шаронов. – Вильнюс, UAB « Bestiari», 2012. – 112 с., ил. С. 90.

Петро Макушенко. Архітектор Валеріан Микитович Риков [Електронний ресурс] // Архітектура. Історія. Публікації - Режим доступу:

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/makushenko/mak_rikov.html.

Смоленська Світлана Олексіївна. Архітектура авангардного модернізму в Україні: генеза та спадщина [Текст] : Дис. … докт арх. 18.00.01 / Смоленська Світлана Олексіївна. – Харків, 2017. – 447 с. – Бібліогр.: с. 381-444.

Журавлев, А. М.. Архитектура Советской России [Текст] / А.М. Журавлев, А.В. Иконников, А.Г. Рочегов. – М.: Стройиздат, 1987. – 447 с.

Журавлев, А. М.. Архитектура Советской России [Текст] / А.М. Журавлев, А.В. Иконников, А.Г. Рочегов. – М.: Стройиздат, 1987. – 256 с.

Искусство украинских шестидесятников [Текст] / сост. О. Балашова, Л. Герман. – К.: Основы, 2015. – 384 с. С.355.

Искусство украинских шестидесятников [Текст] / сост. О. Балашова, Л. Герман. – К.: Основы, 2015. – 384 с. С.355.

Искусство украинских шестидесятников [Текст] / сост. О. Балашова, Л. Герман. – К.: Основы, 2015. – 384 с. С.355, С.360.

References

Khan-Magomedov, SO. (1996). Architecture of the Soviet Avant-Garde: In 2 volumes: Vol. 1: Problems of Shaping. Masters and Trends, Stroyizdat, Moscow, 709.

Prokhorov, AM. (Ed. by) (1985). Soviet Encyclopedic Dictionary. 3rd ed, Sov. Encyclopedia, Moscow, 620.

Zhuravlev, AM, Ikonnikov, AV, Rochegov, AG. (1987). Architecture of the Soviet Russia, Stroyizdat, Moscow, 71.

Sharonov, A. (Ed. by) (2012). All about Styles in the World Architecture. Illustrated Encyclopedia. UAB Bestiari, Vilnius, 90.

Makoshenko, P. Architect Valerian Mykytovych Rykov. Architecture. History. Publications. Retrieved from http://www.alyoshin.ru/Files/publika/makushenko/mak_rikov.html.

Smolenska, SO. (2017). Architecture of Avant-Garde Modernism in Ukraine: Genesis and Legacy: Thesis... for Doctor in Architecture 18.00.01. Kharkiv, 447.

Zhuravlev, AM, Ikonnikov, AV, Rochegov, AG. (1987). Architecture of the Soviet Russia, Stroyizdat, Moscow, 447.

Zhuravlev, AM, Ikonnikov, AV, Rochegov, AG. (1987). Architecture of the Soviet Russia, Stroyizdat, Moscow, 256.

Balashova, O,. German, L. (2015). The Art of the Ukrainian Sixties. Kyiv Osnovy, 384.

Balashova, O,. German, L. (2015). The Art of the Ukrainian Sixties. Kyiv Osnovy, 384.

Balashova, O,. German, L. (2015). The Art of the Ukrainian Sixties. Kyiv Osnovy, 384.

Опубликован
2018-10-01