Про журнал

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ми раді вітати Вас на сайті науково-технічного збірника "КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТ" (КГМ), який було засновано у 1992 році Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.
(1992 р. - 2011 р. - Коммунальное хозяйство городов;
з 2011 р. - Комунальне господарство міст)

Комунальне господарство міст - рецензований науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації статей, що володіють науковою новизною і є результатом завершених досліджень проблемного або науково-практичного характеру.

Комунальне господарство міст визнаний ВАК України фаховим з категорії Б з технічних та економічних наук (згідно наказів МОН України № 1301 від 15.10.2019 та № 1643 від 28.12.2019).

Збірник розрахований на наукових працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста.

ПОЛІТИКА

Метою науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" є висвітлення відкриттів в області реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства, архітектурно-містобудівного розвитку, систем життєзабезпечення міст, актуальних питань екології та санітарної очистки міст, проблем енергоефективності та енергозбереження в міському господарстві, актуальних питань розвитку міського транспорту та інформативних технологій, економіки та управління в міському господарстві, економічних та соціальних аспектів удосконалення господарських механізмів.
Для вирішення основного завдання – публікація наукових статей з метою поширення актуальної та корисної інформації – наукові роботи представлені в наступних напрямках:
 1. серія: економічні науки:
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
 
        2.  серія: технічні науки та архітектура:
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
183 Технології захисту навколишнього середовища
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
261 Пожежна безпека
263 Цивільна безпека
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Процедура рецензування означає перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (детальніше).
На ознаки плагіату наукові статті перевірено за допомогою сервісу Unicheck. Більш детальна інформація про сервіс Unicheck знаходиться за посиланням
http://ua.unicheck.com/for-education/.
Метою рецензування є підвищення якості наукових статей, що публікуються у науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст", за допомогою оцінки поданих матеріалів висококваліфікованими експертами. 
Аналіз та оцінка статті здійснюється шляхом подвійного сліпого рецензування (англ. Double-blind peer review), коли анонімними залишаються і автор і рецензент.       
Кожен наданий для публікації рукопис оцінюється за наступними критеріями: - відповідність тематики матеріалу специфіці видання; - відповідність назви статті змісту дослідження; -чи була досягнута мета дослідження; - відповідність тексту статті визначеній структурі (згідно Вимог до оформлення статей); - якість проаналізованої літератури; - чи написаний матеріал науковою мовою.
Після перевірки автор отримує відповідь, чи пройшла стаття процедуру рецензування. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити нову версію рукопису. Як правило, оцінка рукописів триває від одного до трьох тижнів з дати їх отримання.

У своїй діяльності редакція науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу
 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).   Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.
Етичні зобов’язання авторів
 1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.
   
ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
Статті науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» знаходяться у відкритому доступі. Під «відкритим доступом» мається на увазі доступність повних тестів в Інтернеті для всіх користувачів, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані у програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні.
Відкритий доступ у нашому випадку реалізується наступним чином: публікація в науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст", що знаходяться у відкритому доступі. При цьому всі витрати на створення видання та організації доступу несе автор статті та засновник збірника, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.
Вартість публікації статей у науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст" складає 55 грн. за сторінку. Максимальна вартість публікації - 935 грн.
Усі випуски збірників доступні у відкритому доступі на сайті науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» у розділі «Архіви» (http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/issue/archive), а також у цифровому репозиторії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://eprints.kname.edu.ua). Репозиторій відкритого доступу надає інструменти, вже доступні безкоштовно, для конвертування вкладів, зроблених у форматі PDF, в машинозчитувані формати, такі як XML.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CC BY-NC-ND 4.0 (із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Без Похідних 4.0 Міжнародна), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
За даною ліцензією:
Можна вільно:
Поширювати — копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі
Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки ви дотримуєтесь умов ліцензії.
На наступних умовах:
Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
Без Похідних — Якщо ви реміксуєте, трансформуєте матеріал, засновуєте свій твір на матеріалі, ви не можете розповсюджувати модифікований матеріал.
Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ
1. серія: технічні науки та архітектура - 4 рази на рік;
2. серія: економічні науки - 3 рази на рік.

ІНДЕКСАЦІЯ ЗБІРНИКА
Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст" індексується в таких наукометричних базах:
 1. Google Scholar
 2. WorldCat (OAIster)
 3. Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 4. Index Copernicus International (ICV 2018 = 63,87)
Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст" має серійний реєстр - ISSN (print & online).

Кожній статті науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" надається ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Для того щоб опублікувати статтю у науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст" необхідно написати і оформити матеріал згідно з Вимогами до оформлення статей.