Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Ця стаття не була раніше опублікована, а також не представлена для розгляду та публікації в іншому журналі (інакше пояснити це в Примітках для Редактора).
  • Матеріал представлений у форматі OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання представлені у вигляді повних URL.
  • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогами Керівництва для Авторів, розташованому в розділі "Про нас".

Керівництво для авторів

 

Щоб подати статтю до друку,автор може скористатися одним із зручних йому способів:

  • Надіслати на електронну пошту: khg@kname.edu.ua
  • Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (Відкрита журнальна система)
  • Прийти до редакції за адресою м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, кімната 225 адміністративний корпус .

Необхідно надати слідуючі документи:
1. Текст статті, з виконанням усіх вимог до оформлення. 
2. Відомості про авторів. Дивіться зразок оформлення відомостей про автора нижче.
3. Рекомендацію до друку від доктора наук.

Після підтвердждення прийняття статті до друку на Ваш mail буде відправлена інформація щодо оплати оргвнеску у розмірі 65 грн. за сторінку тексту, оформленого згідно з вимогами, і шаблон ліцензійного договору, який необхідно заповнити. Після оплати необхідно відправити копію документа про сплату організаційного внеску. Файли, що відправляються на електронну пошту повинні називатися за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко. 

 Вимоги до набору тексту:

 Формат аркуша: А4 (21,0 см × 29,7 см).

 Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

 Шрифт статті: Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

 Обсяг рукопису: від 5 аркушів

 Мова статті: українська, англійська

 Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

 Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною.

 Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

 УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.

Вимоги до структури статті:

 Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом.

 На останньому аркуші статті після списку літератури наводяться відомості про авторів та переклад назви статі, прізвищ авторів, місця роботи (навчання), анотації та ключових слів на українську та англійську мови (крім основної мови статті) за зразком (10 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

 Зразок заповнення:

 Автор: ВАСЮЧЕНКО Іван Миколайович

 кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

 Харківський національний університет міського господарства  імені О.М. Бекетова

E-mail – kim@іс.ua

ID ORCID: ______________

 

ANALYSIS OF RISKS WHEN ENSURING INFORMATION SAFETY

 І. Vasjuchenko

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

 Original text of annotation. Not a translation.

 Keywords: list of keywords.

 

1.Вимоги до назви статті:

Не більше 10 слів,  не містить абревіатур,  строго відповідає змісту статті

2. Вимоги до анотацій українською мовою:

Не менше 1800 знаків, не містить абревіатур

Інформативність (не містити загальних слів)

Оригінальність (не калька російськомовної анотації)

Змістовність (відображає основний зміст статті і результати досліджень)  

Структурованість (слідує логіці опису результатів в статті).

3.Вимоги до анотації англійською мовою:

Не менше 1800 знаків,  не містить абревіатур

4.Вимоги до ключових слів

Не більше 10 слів (слів, а не словосполучень), не містять абревіатур, приводяться в називному відмінку, розділені комами

5.Вимоги до оформлення формул

Для набору формул використовується редактор формул MathType.

Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4).

Формули повинні бути пронумеровані.

Вирівнювання нумерації по правому краю.  

Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти смисловий знак: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома.

6.Вимоги до оформлення рисунків

Не допускаються кольорові та фонові рисунки (журнал друкується у чорно-білому кольорі).

Рисунки повинні бути представлені в форматі JPG.  

Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на малюнок виду рис. 1, рис. 2-4, рис. 5.

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 10).

Підпис рисунка має вигляд -  Рис. 1. Назва рисунка.

Якщо на рисунку представлені залежність або графік, то в підпису до малюнка повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.

Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 16,5 см).

7.Вимоги до оформлення таблиць

Перед таблицею у тексті обов'язково йде посилання на таблицю виду табл. 1, табл. 2-4, табл. 5.

Табличний заголовок (10 кегль) – обов’язковий.

Підпис таблиці має вигляд – Таблиця 1. Назва таблиці.

Не допускається вміст пустих клітинок в шапці таблиці.

Розташування таблиці строго вертикальне.

Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок,  необхідно вказати «Продовження таблиці 1», назву таблиці не потрібно!

8.Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2 - 6], [1, 2, 6].

Посилання повинні йти по порядку їх згадування в статті.  

На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково.

9.Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література

Список літератури виділяється підзаголовком “Література” та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Джерел повинно бути не менше 10.

У списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела.

У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів.

Відсоткове співвідношення самоцитування - не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи).

10.Вимоги до списку літератури англійською мовою (References)

Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською.

References оформлюється в АРА-стилі.

11.Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Для кожного з авторів (оформлюється українською та англійською мовами):

ПІБ повністю

Звання, посада

Кафедра

ВУЗ

Адреса ВУЗу  

 E-mail

 Контактний телефон

 Кількість публікацій в українських виданнях (приблизне) 

 Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизне)  

 Індекс Хірша (за наявності)

12.Вимоги до оформлення рекомендації до друку

Рекомендація до друку повинна містити:

1. Повна назва статті, посада автора статті, П.І.Б. автора.

2. Стислий опис проблеми, якій присвячена стаття.

3. Ступінь актуальності наданої статті.

4. Найбільш важливі аспекти, розкриті автором в статті.

5. Рекомендація до публікації.

6. Вчене звання, вчений ступінь, посада, місце роботи, П.І.Б. особи, що надає рекомендацію до друку, печатка, підпис.

Положення про конфіденційність

  Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому сайті журналу будуть використовуватися виключно у заявлених цілях журналу, та не будуть доступні для будь-якої іншої мети або будь-який третіх осіб.