Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги та документи до подачі статті:  Примірник статті в електронному варіанті.  Дві рецензії відскановані в PDF (див. Вимоги до рецензії), підписані докторами наук та з печаткою, що завіряє їх підпис (це вчені, які рекомендують статтю до друку).  Ліцензійний договір. Підпис автора (авторів) повинен бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету.  Окремо в електронному вигляді (файл List_avtor.xls) подається інформація українською та англійською мовами: назва статті, анотація до статті, відомості про авторів (у тому числі обов’язково вказуються контактний телефон та електрона адреса одного з авторів).

Після того як Ви подасте статтю в електронному вигляді, вона буде відправлена на рецензування. * Процедура рецензування означає перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (детальніше). Після цього Ви отримуєте відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити відкоригований варіант в редакцію по електронній пошті. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування. Після того як стаття пройшла рецензування, вона вирушає на редагування. ** Процедура редагування означає перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами. Після цього Ви отримуєте відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити відкоригований варіант в редакцію по електронній пошті. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів та здійснити оплату (скан-копія платіжного документу надсилається на електронну адресу редакції). Разом з електронним варіантом статті до редакції окремим файлом надсилається інформація українською та англійською мовами: назва статті, анотація до статті, відомості про авторів (у тому числі обов’язково вказуються контактний телефон та електрона адреса одного з авторів). *** Інформація для рецензування та редагування надсилається корректору збірника Дроботовій Євгенії (контактний телефон: +38(063) 138-57-35; (057) 707-33-21) на електронну адресу редакції khg@kname.edu.ua

1. Вимоги до набору тексту:

Формат аркуша: А4 (21,0 см × 29,7 см). Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см. Шрифт статті: Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1. Обсяг рукопису: не менше 5 аркушів Мова статті: українська, англійська Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами. Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною. Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск). УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.Схема оформлення статті:

УДК (кегль - 12 пт)
<– пустий рядок – 10 пт
А.А. Іванов,1 Б.Б. Петров2 (кегль - 12 пт)
<– пустий рядок – 8 пт 1Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна 2Національний університет оборони України, Київ, Україна (кегль – 12 пт, накреслення – курсив) <– пустий рядок – 12 пт НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ - 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ - "НАПІВЖИРНЕ"; ПО ЦЕНТРУ) <– пустий рядок – 10 пт Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – від 35 до 50 слів): кегль – 10 пт; накреслення – "курсив", відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною). <– пустий рядок – 9 пт Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті (кегль – 10 пт; накреслення – "курсив", вирівнювання – за шириною). <– пустий рядок – 12 пт


2. Вимоги до структури статті:

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; 3) формулювання мети статті (постановка завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст статті повинен бути розбитим на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом. На останньому аркуші статті після списку літератури наводяться відомості про рецензента, авторів та переклад назви статі, прізвищ авторів, основного місця роботи, анотації та ключових слів на українську або англійську мову (в залежності від основної мови статті) за зразком (10 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

Зразок заповнення: Рецензент: д-р техн. наук проф. А.А. Середенко, Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Україна.

Автор: ВАСЮЧЕНКО Іван Миколайович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова E-mail – kim@іс.ua ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-3112-1942

ANALYSIS OF RISKS WHEN ENSURING INFORMATION SAFETY І. Vasjuchenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Original text of annotation. Not a translation. Keywords: list of keywords.
3. Вимоги до назви статті:

Не більше 10 слів Не містить абревіатур Строго відповідає змісту статті

4. Вимоги до анотації українською мовою

Не менше 35 слів Не більше 50 слів Не містить абревіатур

5. Вимоги до ключових слів

Не більше 10 слів (слів, а не словосполучень) Не містять абревіатур Приводяться в іменному відмінку Розділені комами

6. Вимоги до оформлення формул

Для набору формул використовується редактор формул MathType. Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4). Формули повинні бути пронумеровані. Вирівнювання нумерації по правому краю. Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти смисловий знак: якщо далі йде нова пропозиція, то точка; якщо далі йде роз'яснення, то кома.

7. Вимоги до оформлення рисунків

Не допускаються кольорові та фонові рисунки. Рисунки повинні бути представлені в форматі JPG. Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на малюнок виду рис. 1, рис. 2-4, рис. 5. Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 10). Підпис рисунка має вигляд - Рис. 1. Назва рисунка. Якщо на рисунку представлені залежність або графік, то в підпису до малюнка повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат. Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 16,5 см).

8. Вимоги до оформлення таблиць

Перед таблицею у тексті обов'язково йде посилання на таблицю виду табл. 1, табл. 2-4, табл. 5. Табличний заголовок (10 кегль) – обов’язковий. Підпис таблиці має вигляд – Таблиця 1. Назва таблиці. Не допускається вміст пустих клітинок в шапці таблиці. Розташування таблиці строго вертикальне.

Зразок
Таблиця 1 Назва таблиці


9. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

Посилання на літературні джерела мають вигляд [1]. Посилання повинні йти по порядку їх згадування в статті. На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково.

10. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література

Список літератури виділяється підзаголовком “Література” (кегль – 10 пт, напівжирний, зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами) та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Джерел повинно бути не менше 10. У списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела. У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів. Відсоткове співвідношення самоцитування - не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи).

11. Вимоги до анотацій англійською мовою

Обсяг становить не менш як 1800 знаків (приблизно 300-400 слів), включаючи ключові слова Інформативність (не містити загальних слів) Оригінальність (не бути калькою російськомовної анотації) Змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень) Структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті)

12. Вимоги до списку літератури англійською мовою (References)

Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА

Зразок Література: 7. Гусєва, Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах [Текст] / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. - 2013. - №3(36). - С. 203-206. References: 7. Guseva, Yu. Yu., Grebenikova, O.V., Pan, M.P. (2013). Information support of monitoring process in the projects and programs management at the industrial enterprises. Collected papers of Kharkiv University of Air Force, 3(36), 203-206.

13. Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Заповнюється в окремому файлі-шаблоні «List_avtor.xls» Для кожного з авторів (оформлюється українською та англійською мовами): ПІБ повністю Звання, посада Кафедра ВУЗ Адреса ВУЗу E-mail Контактний телефон Кількість публікацій в українських виданнях (приблизне) Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизне) Індекс Хірша (за наявності) ID ORCID
14. Вимоги до оформлення рецензії

Рецензія повинна містити: 1. Повна назва статті, посада автора статті, П.І.Б. автора. 2. Стислий опис проблеми, якій присвячена стаття. 3. Ступінь актуальності наданої статті. 4. Найбільш важливі аспекти, розкриті автором в статті. 5. Рекомендація до публікації. 6. Вчене звання, вчений ступінь, посада, місце роботи, П.І.Б. рецензента, печатка, підпис.

15. Оплата публікації статті

Оплата за публікацію статті становить з розрахунку - 55 грн. за сторінку, вказаного розміру та оформлену за Вимогами, що подається для публікації (після етапу рецензування та редагування).
Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:  автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні;  автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;  необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження;  автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі;  співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні. Кількість співавторів повинна не перевищувати трьох осіб. Але якщо перевищує, то обсяг роботи повинен відповідати кількості долучених осіб (на кожну особу — сторінка друкованого матеріалу) та має бути представлене обґрунтування кількості авторів;  якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.