TYPICAL FEATURES OF DEGRADING PRODUCTION TERRITORIES THAT MAY BE SUBJECT TO RESTORATION IN TODAY'S REALITIES

Authors

  • А. Rudenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-42-46

Keywords:

urbanization, post-industrial society, degradation, industrial areas, restoration, industrial hub

Abstract

The countries of the world, in particular Ukraine, face the global problem of degraded territories in the urban structure, in particular, production ones in the process of changing technological eras and the formation of post-industrial relations. For a long time, typical cities of Ukraine were industrial, therefore the appearance of degrading production territories in their structures is quite obvious and requires correction of the functional and planning structure of cities, especially the production component of the economic complex, which needs restoration.

Taking into account world experience and regional features, the study examines the city of Sumy, which has a typical economic complex with a predominant production component. In the article, the author considers the typological features of degraded industrial areas in the urban fabric, which can serve as a basis for making decisions about restoration in modern conditions.

The author distinguishes two main types of degraded production areas in the structure of the city: when the industrial zone is located in the middle of the agricultural zone and when a separate degraded industrial zone is located in the structure of an industrial node, district, zone. The main types are distinguished according to the state of their degradation. Three main existing approaches to restoration of degraded territories are also highlighted.

Therefore, after analyzing the current state of degrading production areas in the structure of a large city, using the example of the city of Sumy, the author notes that the existing problem requires scientifically based solutions for their restoration, and at the legislative level, there are all the necessary prerequisites for the further formation of industrial zones of the city. In turn, the identified typologies can play a decisive role in making further decisions regarding the reconstruction of degrading production areas in the city structure.

Author Biography

А. Rudenko, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

assistant at the Department of Architecture of Buildings and Structures

References

Boldachev A. V. (2007). Novatsii. Suzhdeniya v rusle evolyutsionnoy paradigmy. Spb.: Izd-vo S.-Peterburg. un-ta, 256.

Ladygina I.V. (2019). Rozselennya yak skladna systema. Innovatsiini tekhnolohii v arkhitekturi i dyzaini. Kolektyvna monohrafiia. In V.P. Sopov, V.P. Mironenko (Eds.). Kharkiv, KhNUCEA.

Danylov S.M. (2018). Information and accumulative matrix the analysis of the functioning and development of the city as an open dynamic system. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 91(1), 54-60. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2018‒91‒1‒54‒60

Panchenko T.F., Storozhuk S.S. (2016). Zarubizhna praktyka vprovadzhennya novykh rekreatsiynykh funktsiy na depresyvnykh hospodarsʹkykh terytoriyakh. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny, 31, 66-75.

Ivanov-Kostetskyi S.O. (2011) Pryntsypy arkhitekturno-funktsionalʹnoyi reabilitatsiyi istorychnykh promyslovykh budivelʹ ta sporud. (Candidate’s thesis) Lviv Polytechnic National University, Lviv, 192.

Malova A.(2017). Industrial centers as an environment of multifunctional architectural spaces formation. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 90(4), 48-53.

Nekrylova G. S. (2017). Protses refunktsionalizatsiyi yak odyn iz shlyakhiv rozvytku suchasnoho mista. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 88(2), 45-49.

Melnychuk O.S. (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv: Holovna redaktsiya «Ukrayinsʹka radyansʹka entsyklopediya», 1, 776.

Ladigina I. V. (2015). Strukturno-planuvalʹni aspekty formuvannya «novoyi industrializatsiyi» v Kharkivsʹkiy oblasniy systemi rozselennya. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny. 29, 143-157.

Verkhovna Rada of Ukraine (2015, June 28). Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro okhoronu kulʹturnoyi spadshchyny». Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, №5, 114. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-15#Text.

Rudenko A.O. (2019). World experience of restoration to restore defence production territories. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 96(2/1), 105-109. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒105‒109

Rudenko A.O. (2019). Restoration of degradating territories as a current treaty today. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 98(4), 147-153. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒147‒153

Verkhovna Rada of Ukraine (2002, February 7). Zakon Ukrayiny «Pro Heneralʹnu skhemu planuvannya terytoriyi Ukrayiny». Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, №30, 204. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14#Text.

Ladіgina I.V., Rudenko A.O. (2017). Features of reconstruction of degradiated production territories in structure of a large city (on the example of Sum). Scientific Bulletin of Civil Engineering, 93(3), 71-79. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2018‒93‒3‒71‒79

Ekonomichnyy i kulʹturnyy rozvytok Sum naprykintsi ХІХ stolittya. Retrieved from: http://ukrssr.com.ua/sumska/ekonomichniy-i-kulturniy-rozvitok-sum-naprikintsi-xix-stolittya

Stratehichnyy plan ekonomichnoho rozvytku m. Sumy. Retrieved from: https://smr.gov.ua/uk/misto/2016-03-14-08-11-32/strategichnij-plan-ekonomichnogo-rozvitku-m-sumi-usaid/1787-strategichnij-plan-ekonomichnogo-rozvitku-m-sumi-usaid.html

Department of Urban Planning and Architecture (2012). Skhema planuvannya terytoriyi Sumsʹkoyi oblasti. DP NDPI Mistobuduvannya, Kyiv.

Department of Urban Planning and Architecture (2012). Vnesennya zmin do heneralʹnoho planu m. Sumy. DP NDPI Mistobuduvannya, Kyiv.

Published

2023-05-26

How to Cite

Rudenko А. (2023). TYPICAL FEATURES OF DEGRADING PRODUCTION TERRITORIES THAT MAY BE SUBJECT TO RESTORATION IN TODAY’S REALITIES. Municipal Economy of Cities, 3(177), 42–46. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-42-46