FORMATION OF INDICATORS SYSTEM FOR DIAGNOSING THE DEVELOPMENT OF CRISIS PHENOMENA IN THE ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

Authors

  • М. Berest Simon Kuznets Kharkov National University of Economics
  • О. Коiuda O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • H.G. Sobolieva O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Keywords:

diagnostics of crisis phenomena, assessment of bankruptcy probability, financial indicators

Abstract

Approaches to identifying gradations of crisis development at an enterprise are generalized. A comparative analysis of the coefficient composition of methods for assessing the likelihood of bankruptcy of enterprises, developed by foreign and Ukrainian scientists. The key analytical directions of diagnostics are highlighted, the economic content of the indicators used is disclosed. A refined complex of financial coefficients is proposed for assessing crisis phenomena in the activities of an enterprise.

Author Biographies

М. Berest, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

Candidate of Economic Sciences, PhD Associate Professor of the Department

О. Коiuda, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate of Economic Sciences, PhD Associate Professor of the Department

H.G. Sobolieva, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate of Economic Sciences, PhD Associate Professor of the Department

References

1. State Statistics Service of Ukraine. URL:http:www.ukrstat.gov.ua
2. Blank, I.A (2006). Antikrizisnoe finansovoe upravlenie predpriyatiem / I.A. Blank– Kiev :El'ga, Nika-Centr, 672 р.
3. Kopilyuk O.І., Shtangret A.M., Fіnansova sanacіya ta bankrutstvo pіdpriemstv, Kiїv, Ukraїna: Centr navchal'noї lіteraturi, 2005.
4. Mel'nik O.G. Sistemi dіagnostiki dіyal'nostі mashinobudіvnih pіdpriemstv: polіkriterіal'na koncepcіya ta іnstrumentarіj, L'vіv, Ukraїna: Vidavnictvo Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtekhnіka», 2010.
5. Tereshchenko O.O. Antikrizove fіnansove upravlіnnyana pіdpriemstvom : monografіya / O.O. Tereshchenko. – 2-ge vid., bez zmіn. – Kiїv : KNEU, 2006. – 268 р.
6. Cherep A.V. Formuvannya strategії antikrizovogo upravlіnnya pіdpriemstvami mashinobuduvannya Zaporіz'koї oblastі / A.V. Cherep, A.І. Pavlenko // Vіsnik socіal'no-ekonomіchnih doslіdzhen'. – 2018. - № 1 (65). – р. 161–173.
7. Golovach K.S. Formuvannya mekhanіzmu antikrizovogo upravlіnnya u sіl's'kogospodars'kih pіdpriemstvah: dis. Na zdobuttya nauk. Stupenya kand. ekon. nauk : 08.00.04 / K.S. Golovach; Zhitomirs'kij nacіonal'nij agroekologіchnij unіversitet. – Zhitomir, 2016. – 204 р.
8. Mel'nichenko O.O. Ocіnka krizovogo stanu pіdpriemstva / O.O. Mel'nichenko. // Vіsnik nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtekhnіka» : Zbіrnik naukovih prac'. – 2016. – № 851, Serіya : Menedzhment ta pіdpriemnictvo Ukraїni: etapi stanovlennya і problemi rozvitku. –Р. 62–68.
9. Metody ocenki veroyatnosti bankrotstva predpriyatiya : ucheb. posobie / I.I. Mazurova, N.P. Belozerova, T.M. Leonova, M.M. Podshivalova. – SPb. : Izd-vo SPbGUEF, 2012. – 53 р.
10. Matvіjchuk A.V. Modelyuvannya fіnansovoї stіjkostі pіdpriemstv іz zastosuvannyam teorіj nechіtkoї logіki, nejronnihmerezh і diskrimіnantnogo analіzu / A. V. Matvіjchuk // Vіsnik NAN Ukraїni. – 2010. – № 9. – Р. 24–46.
11. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro viznachennya bankami Ukraїni rozmіru kreditnogo riziku za aktivnimi bankіvs'kimi operacіyami : Postanova Nacіonal'nogo banku Ukraїni vіd 30.06.2016 r. № 351 (zіzmіnami, vnesenimi, zgіdno z Postanovoyu NBU vіd 16.01.2017 № 5). URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ v0351500-16
12. Berest M.M. Formuvannya sistemi pokaznikіv monіtoringu rozvitku krizovihyavishchna pіdpriуmstvі / M.M. Berest // Vіsnik ekonomіki transport і promislovostі. – 2014. –Vip. 45. – S. 54–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_12

Downloads

Published

2020-11-27

How to Cite

Berest М., Коiuda О., & Sobolieva, H. (2020). FORMATION OF INDICATORS SYSTEM FOR DIAGNOSING THE DEVELOPMENT OF CRISIS PHENOMENA IN THE ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE: Array. Municipal Economy of Cities, 7(160), 11–17. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5697