TO THE ISSUE OF MODERNIZATION OF PASSENGER CAR BODIES

Authors

  • І. Martynov Ukrainian State University of Railway Transport
  • Yu. Kalabukhin Ukrainian State University of Railway Transport
  • А. Trufanova Ukrainian State University of Railway Transport
  • S. Martynov Ukrainian State University of Railway Transport
  • І. Ostapenko Ukrainian State University of Railway Transport

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-189-199

Keywords:

passenger car, body, resource, wear, modernization, economic effect

Abstract

Passenger cars owned by JSC "Ukrzaliznytsia" have practically exhausted their resource. Improving the efficiency of railways requires the use of new innovative technical solutions.

The article analyzes the technical condition of the bodies of passenger cars that have worked out their resource. A total of 540 wagons of different years of construction were inspected.

In the course of the analysis, the results of inspections of the metal structures of cars were divided into five conditional groups depending on the service life. At the same time, the nominal values of the thicknesses of the structural elements of the car and the actual values were compared.

The authors determined the intensity of the increase in wear of various elements of the body. It has been established that the lower trim, the roof slope and the lower part of the side wall have the greatest wear.

It is proposed to use aluminum alloys for the modernization of passenger car bodies. The advantage of such a technical solution is an increase in the corrosion resistance of the body. This significantly increases the durability of the wagons and reduces the tare weight of the car.

The reduction of tare allows to reduce the specific resistance to train movement, reduce fuel and electricity costs for train traction, and the operating costs of railway transport for energy consumption.

To reduce operating costs using the basic provisions of the locomotive traction theory, calculations were made to determine the energy consumption for the movement of a passenger train according to the profile conditions of the real section of the regional branch of the Southern Railway by diesel and electric locomotive traction with the base variant and the variant of passenger cars with reduced tare weight) in composition of the train. In the calculations, it was considered that for the movement of passenger trains, a diesel locomotive of the TEP70 series is used for diesel traction, and for an AC electric locomotive of the ChS4 series.

It has been established that the annual savings in energy costs for the traction of passenger trains when using passenger cars with a reduced tare weight is about 1 million UAH.

Author Biographies

І. Martynov, Ukrainian State University of Railway Transport

Dr. Sci. (Engin.), Full Professor, Head at the Department of Wagon engineering and product quality

Yu. Kalabukhin, Ukrainian State University of Railway Transport

Dr. Sci. (Engin.), Full Professor, Professor at the Department of marketing, business activity and economic theory

А. Trufanova, Ukrainian State University of Railway Transport

PhD (Engin.), Assistant Professor, Assistant Professor at the Department of Wagon engineering and product quality

S. Martynov, Ukrainian State University of Railway Transport

Postgraduate student at the Department of Operation and repair of rolling stock

І. Ostapenko, Ukrainian State University of Railway Transport

Postgraduate student at the Department of Wagon engineering and product quality

References

Samsonkin V. M. (2004) Pro pidvyshennia efektyvnosti pasazhurskikh vagoniv na zaliznychnomy transporti. Zaliznychnyy transport Ukrayiny. № 1, pp. 43-45.

Samsonkin V. M. et al. (2009) Osnovy reorhanizatsii pasazhyrskoho kompleksu zaliznychnoho transportu. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. № 25, pp. 78-81.

Bozhok N. O. et al. (2014) Сurrent state investigation of passanger cars. Problemi ekonomìki transportu. № 8. pp.78-87. https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40830

Loboyko L. M. et al. (2007) Stan vahonnoho parku ta vahonoremontnoyi bazy v Ukrayini. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu". № 19, pp. 176-182.

Martynov, I., Trufanova, A., Pavlenko, Y., Serhiienko, M. (2018) Analysis of the technical condition of passenger wagons. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies, 45 (1321), 41–46, doi: 10.20998/2413- 4295.2018.45.06

Shykunov O. A. et al. (2012) Doslidzhennya hranychnoho stanu pasazhyrsʹkykh vahoniv. Vahonnyy park. № 12. pp. 4-6.

Yezhov Yu. et al. (2018) Kapitalʹno-vidnovlyuvalʹnyy remont pasazhyrsʹkykh vahoniv lokomotyvnoyi tyahy yak zasib zabezpechennya zaliznytsʹ reykovym rukhomym skladom. Zbirnyk naukovykh prats "Reikovyi rukhomyi sklad" № 17. pp. 51-61.

Barash Yu. S. (2006) Stratehiya ratsionalʹnoho onovlennya pasazhyrsʹkoho vahonnoho parku v umovakh de-fitsytu investytsiy. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu". № 10. pp.130-140.

Ostapyuk B. Ya. (2004) Podovzhennya terminu eksplua-tatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu". № 4. pp.165-173.

Loboyko L. M. (2006) Problemy i perspektivy pasazhirskogo vagonostroyeniya v Ukraine. Zaliznychnyy transport Ukrayiny. № 3, pp. 3-9.

EN 12663-2:2010, Railway applications, Structural requirements of railway vehicle bodies, Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons), 2010.

J.S. Kim, S.J. Lee, K.B. Shin, (2007) Manufacturing and structural safety evaluation of a composite train carbody, Composite Structures. № 78(4). pp.468-476.

Danʹko М. І. et al. (2009) Metodolohiya ta rezulʹtaty otsinky tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv roboty mahistralʹnykh lokomotyviv pry pasazhyrsʹkykh perevezennyakh. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi zaliznychnoho transportu. № 102. pp. 191-201.

Yerʹomina M. O. (2009) Udoskonalennya metodu rozrakhunku ekspluatatsiynykh vytrat pasazhyrsʹkykh zaliznychnykh perevezen. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky. т. VI, № 254. pp. 1401-1405.

Kalabukhin YU.YE. et al. (2013) Urakhuvannya sotsialʹnoyi skladovoyi efektyvnosti tekhniko-orhanizatsiynykh zakhodiv pasazhyrsʹkykh perevezenʹ zaliznychnoho transportu. Efektyvna ekonomika. №3. pp. 27-35.

Barash Yu. S. (2011) Teoretychno-metodychnyy pidkhid do vyznachennya konkurentospromozhnosti posluh, shcho nadayutʹsya pasazhyrsʹkymy vydamy transportu. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana, Problemi ekonomìki transportu. № 38. pp. 233-237.

Matusevych О. О. (2013) Zasoby pidvyshchennya efektyvnosti zaliznychnykh pasazhyrsʹkykh perevezenʹ ta metody yikh realizatsiyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ser. "Ekonomika i upravlinnya". № 23-24. p. 142-149.

Matusevіch А. А. (2013) Сost technical and economic indexes and efficiency of rail passengers transportation. Problemі ekonomikі transportu. № 5. pp. 72-79. https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19477

Donchenko A. V. et al. (2008) Metodyka tekhnichnoho diahnostuvannya pasazhyrsʹkykh vahoniv, shcho vysluzhyly pryznachenyy termin, z metoyu yoho prodovzhennya CL-07. UkrNDIV. Кyiv. p. 63.

Gevorkyan E. S. (2015) Novi materialy ta yikh oderzhannya: pidruchnyk. Kharkov: Disa+.344 p.

Kalabukhin YU.YE. (2010) Udoskonalennya metodolohiyi vyznachennya tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv funktsionuvannya tyahovoho rukhomoho skladu z urakhuvannyam zhyttyevoho tsyklu: dys. …. d-ra tekhnichnykh nauk: 05.22.07. Kharkov: UkrDAZT. 420 p.

Kalabukhin YU.YE. (2011) Rezulʹtaty doslidzhennya vplyvu ekspluatatsiynykh faktoriv na tyahovo-enerhetychni pokaznyky vykorystannya teplovoznoyi tyahy u vantazhnomu rusi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi zaliznychnoho transportu. № 122. pp. 66-75.

Kalabukhin YU.YE. (2009) Metodolohiya ta rezulʹtaty otsinky tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv roboty mahistralʹnoho lokomotyva pry peremishchenni vantazhnoho poyizdu. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. Dalya. №2(132). pp. 157-163.

Published

2023-05-26

How to Cite

Martynov І., Kalabukhin Ю., Trufanova А., Martynov С., & Ostapenko Я. (2023). TO THE ISSUE OF MODERNIZATION OF PASSENGER CAR BODIES. Municipal Economy of Cities, 3(177), 189–199. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-189-199