ABOUT THE FEATURES OF THE STATE INFORMATION EXCHANGE IN THE CASE OF EMERGENCY ENVIRONMENTAL SITUATIONS

  • О. Ilinskiy National University of Civil Defense of Ukraine
  • V. Loboichenko National University of Civil Defense of Ukraine
  • V. Kvasov Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems
  • Е. Varlamov Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems
  • J. Zakharchenko Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems
Keywords: emergency environmental situations, monitoring, information exchange, information interaction, environment

Abstract

The features of information support between different agencies in emergency situations in a number of countries, including in Ukraine, are investigated in the paper. Insufficient level of modern legal basis for ensuring information exchange between different agencies in case of emergency environmental situations is noted. There is a lack of common approaches to the role of emergency environmental situations in Ukraine's civil protection system. The necessity to investigate the distribution of responsibilities of the monitoring entities and their ability to conduct operational environmental monitoring to determine the information interaction between central, local and environmental authorities in monitoring emergency environmental situations was noted.

The organization of interaction of units  of the State Emergency Service of Ukraine with nature protection bodies in case of emergency environmental situations, organization of interaction between structural units of  Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine and central and local executive authorities is proposed. The scheme of information interaction of  Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine and the central and local executive authorities in conducting environmental monitoring in emergency environmental situations is proposed, which provides information through two channels - through regional state administrations and central executive authorities.

It takes into account the need for a joint exchange of information between the State Emergency Service of Ukraine and Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine for a timely response to potential and actual threats and the adoption of the relevant parts of the State Emergency Service of Ukraine measures for the prevention of emergencies and reduce their consequences.

The reliability of the results of processing the received information is ensured by the implementation of the requirements of the unified regulatory and methodological base of Ukraine for means of measuring equipment.

Author Biographies

О. Ilinskiy, National University of Civil Defense of Ukraine

Candidate of biological science, lecturer of Department of occupational, technogenic and environmental safety

V. Loboichenko, National University of Civil Defense of Ukraine

Candidate of chemical science, Senior Researcher, Associate professor of Department of occupational, technogenic and environmental safety

V. Kvasov, Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems

Candidate of technical science, Senior Researcher

Е. Varlamov, Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems

Candidate of technical science, Senior Researcher, Head of Sector

J. Zakharchenko, Ukranian Scientific and Research Institute of Ecological Problems

Graduate student

References

1. Donbass - na poroge ekologicheskoi katastrofy. In Novosti OON. Retrieved from https://news.un.org/ru/story/ 2018/11/1342192.
2. Tsentr Razumkova, K. (2019). Viyna na Donbasi: realiyi i perspektyvy vrehulyuvannya. (robocha versiya analitychnoyi dopovidi).
3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya polozhennya pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillya» vid 30.03.98 r. №391. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 391-98-%D0%BF.
4. Varlamov, Y. M., Kvasov, V. A., Bruk, V. V., Bereshko, I. M. (2016) Monitorynh navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. Kontseptualʹni polozhennya y shlyakhy realizatsiyi: Monohrafiya – KH. : Nats. aerokosm. un-t im. M. YE. Zhukovsʹkoho «Khark. aviats. in-t», 188.
5. Ministerstvo ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv. (2017). Ekolohichnyy monitorynh dovkillya. Retrieved from https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html.
6. Dyrektyva 2007/2/EU Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady Yevropy shchodo stvorennya infrastruktury prostorovoyi informatsiyi EU vid 14 bereznya 2007 r. (2007). (INSPIRE).
7. National Incident Management System. Third Edition (2017, October). FEMA. 133. Retrieved from https://www.fema.gov/media-library-data/ 1508151197225-ced8c60378c3936adb92c1a3ee6f6564/FINAL_NIMS_2017.pdf
8. National Incident Management System. (2020). Retrieved from https://www.fema.gov/national-incident-management-system.
9. Australasian Fire Authority Council (2004). The Australasian Inter-service Incident Management System. A Management System for any Emergency. 3 d. ed.. 103. Retrieved from https://training.fema.gov/hiedu/docs/cem/ comparative%20em%20-%20session%2021%20-%20handout %2021-1%20aiims%20manual.pdf
10. Australasian Inter-Service Incident Management System. In Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Australasian_Inter-Service_ Incident_Management_ System.
11. Sobol, O.M. (2014). Normatyvno-pravove rehulyuvannya monitorynhu nadzvychaynykh sytuatsiy v Ukrayini. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya, 1, 130-135. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNUCZUDU _2014_1_21
12. KND 211.0.1.101-02. Polozhennya pro poryadok informatsiynoyi vzayemodiyi orhaniv Minekoresursiv Ukrayiny ta inshykh sub'yektiv systemy monitorynhu dovkillya pry zdiysnenni rezhymnykh sposterezhenʹ za stanom dovkillya. – Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0323556-02.
13. Nakaz MNS Ukrayiny (2003). «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro monitorynh potentsiyno nebezpechnykh ob'yektiv» vid 06.11.2003 r. № 425. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1238-03.
14. Kodeks tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.
15. Tyutyunyk, V.V., Kaluhin, V.D. (2016). Metodolohiya syntezu systemy monitorynhu nadzvychaynykh cytuatsiy za osnovnymy kharakterystykamy zasobiv zvʺyazku ta peredachi informatsiyi. Prykladnaya radyoélektronyka, 15, 2. 110 – 115.
16. Kaluhin, V.D., Tyutyunyk, V.V., Chornohor, L.F., Shevchenko, R.I. (2013). Rozrobka naukovo-tekhnichnykh osnov dlya stvorennya systemy monitorynhu, poperedzhennya ta likvidatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakteru ta zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky. Systemy obrobky informatsiyi., 9 (116), 204 – 216.
17. Andronov, V.A., Divizinyuk, M.M., Kaluhin, V.D. (2019). Rozvytok naukovo-konstruktorsʹkykh osnov stvorennya kompleksnoyi systemy monitorynhu nadzvychaynykh sytuatsiy v Ukrayini. Zapobihannya nadzvychaynym sytuatsiyam i yikh likvidatsiya. Materialy naukovo-praktychnoho seminaru. Kharkiv: Natsionalʹnyy universytet tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. 4-8.
18. Unifikatsiya naukovo-metodychnoho zabezpechennya pytanʹ tsyvilʹnoho zakhystu zdobuvachiv vyshchoyi osvity yurydychnykh spetsialʹnostey zakladiv vyshchoyi osvity Ukrayiny: monohrafiya (2019). Za zah. red. profesora YU.D. Drevalya, vidpovidalʹnyy za vypusk dotsent O. D. Malʹko Kharkiv : NUTSZU, 246.
19. Bobalo, YU. YA., Danyk, YU. H., Komarova, L. O., Luk‘yanov, O. O., Maksymovych, V. M., Pysarchuk, O. O., Strykhalyuk, B. M. (2015). Monitorynh ob‘yektiv v umovakh apriornoyi nevyznachenosti dzherel informatsiyi : [monohrafiya] – Lʹviv,– 360.
20. Isayenko, V.M., Madzhd, S.M. (2019). Teoretychna kontseptsiya formuvannya ekoloho-nebezpechnykh ryzykiv v protsesi rozvytku tekhnopryrodnykh vodnykh ekosystem. Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 1 (114), 121–127.
21. Kropotov, P.P., Byehun, V.V., Hrechaninov, V.F. (2015). Stvorennya suchasnoyi systemy monitorynhu bezpeky – aktualʹna derzhavna ta naukova zadacha. Systemy obrobky informatsiyi, 11(136), 199-206.
22. Smilka, V. A. (2019). Pidsystemy mistobudivnoho monitorynhu zemelʹ naselenykh punktiv. Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho. Kremenchuk: KrNU, 2/2019 (115), 110–116.
23. Loboichenko, V.M., Ilinskiy, O.V. (2019). Shchodo problematyky derzhavnoho upravlinnya nadzvychaynymy ekolohichnymy sytuatsiyamy. Derzhavne upravlinnya u sferi tsyvilʹnoho zakhystu: nauka, osvita, praktyka : materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 17 – 18 travnya 2019 r./ za zah. red. V. P. Sadkovoho. – KH. : Vyd-vo NUTSZU, 135 – 138.
24. Natsionalnyy klasyfikator Ukrayiny (2010). «Klasyfikator nadzvychaynykh sytuatsiy» DK 019:2010. – Retrieved from http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/ 6/546/Attaches/ 20110211klassifikator.pdf.
25. Zakon Ukrayiny (2000). «Pro zonu nadzvychaynoyi ekolohichnoyi sytuatsiyi» vid 13.07.2000 r. № 1908-III. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/TM010118.html.
26. Buc, Yu. V., Krainiyk, О. V. (2014). Districting of Kharkiv area after possible ecological risk from origin of hazard on objects of the increased danger. Man and environment. Issues of neoecology, 1-2(21), 85-91. Retrieved from http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/viewFile/ 35674/31913.
27. Otsinka ekolohichnoyi shkody ta priorytety vidnovlennya dovkillya na skhodi Ukrayiny. (2017).– K.:ВАІТЕ, - 88.
28. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (2015). «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo enerhetyky ta zakhystu dovkillya Ukrayiny» vid 21 sichnya 2015 roku № 32. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/32-2015-%D0%BF.
29. Zvit pro NDR (2018). za temoyu № 10/2.1-18 «Rozroblennya proektu poryadku provedennya monitorynhu ta informatsiynoho obminu mizh strukturnymy pidrozdilamy Minpryrody ta tsentralʹnymy orhanamy vykonavchoyi vlady, diyalʹnistʹ yakykh spryamovuyetʹsya ta koordynuyetʹsya Kabinetom Ministriv Ukrayiny cherez ministra ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny, pid chas vynyknennya nadzvychaynykh sytuatsiy (ostatochnyy)» Naukovyy kerivnyk NDR, A. V. Hrytsenko. № derzhreyestratsiyi 0118U000513. 110.
30. Nakaz Ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny (2011). «Pro zatverdzhennya Poryadku vzayemodiyi Ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny z tsentralʹnymy orhanamy vykonavchoyi vlady, diyalʹnistʹ yakykh spryamovuyetʹsya i koordynuyetʹsya Kabinetom Ministriv Ukrayiny cherez Ministra ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny» vid 10.10.2011 r. № 380. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1265-11.
31. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (2019). 14 serpnya 2019 r. № 750 «Deyaki pytannya Derzhavnoyi pryrodookhoronnoyi sluzhby Ukrayiny». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/750-2019-%D0%BF.
32. Loboichenko, V., Strelec, V. (2018). The natural waters and aqueous solutions express-identification as element of determination of possible emergency situation. Water and Energy International, 61/RNI, 9, 43-51.
33. Loboichenko, V. (2020). Formation of a method for the prerequisites identification of the expansion of emergencies due to the accumulation of harmful substances at chemical objects. Municipal economy of cities, 1, 154. 298-305. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-298-305.
34. Lysychenko, H.V. (2001). Osoblyvosti orhanizatsiyi kryzovoho monitorynhu dlya modelyuvannya naslidkiv nadzvychaynykh sytuatsiy. Zb. nauk. pratsʹ IPME NAN Ukrayiny, 13. – K.: 153-160.
Published
2020-07-01
How to Cite
IlinskiyО., LoboichenkoV., KvasovV., VarlamovЕ., & ZakharchenkoJ. (2020). ABOUT THE FEATURES OF THE STATE INFORMATION EXCHANGE IN THE CASE OF EMERGENCY ENVIRONMENTAL SITUATIONS. Municipal Economy of Cities, 3(156), 170-179. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5616