ANALYSIS OF THE CONDITION OF HOUSING CONSTRUCTION IN THE KHARKIV REGION

Authors

  • T. Kolesnyk O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • O. Kolontaievskyi O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Keywords:

housing, housing construction, housing provision, construction rates, housing loans, сapital іnvestments.

Abstract

The purpose of the article is to analyze the state of housing construction in the Kharkiv region and identify factors influencing the dynamics of its development.

It is noted that the housing problem remains extremely relevant for the Kharkiv region where there is a large delayed demand for housing. Housing construction accelerates the growth of the gross domestic product of the region, employment of its population, growth of budget revenues. Factors influencing the amount of housing built are not constant and require periodic analysis.

Statistical data of housing construction in Kharkiv region are investigated. It is noted that the area of housing commissioned has decreased in recent years. In 2012, half of the total area of residential buildings commissioned in the Kharkiv region fell on the city of Kharkiv. The last three years the area of residential buildings built in other cities and towns of the region is 1730%.

The leaders in housing construction among the cities of regional significance in different years were: Lyubotyn (2014), Izyum (2015, 2019), Kupyansk (2016-2017) and Chuguiv (2018). Among the districts, the most active housing construction is carried out in Kharkiv and Derhachiv districts.

It is noted that the volume of construction work performed by enterprises of Kharkiv region in January-June 2020 amounted to 8.9% of the national volume, but the pace of construction of residential buildings decreased by 13%. The index of residential construction products for the first half of 2020 compared to the first half of 2019 amounted to 88%.

It is determined that the number of commissioned housing primarily on the amount of capital investment in the region and other factors influencing the dynamics of housing development, such as the socio-political situation in the country, the state of the economy, the availability of mortgage lending and others.

The housing programs operating in the Kharkiv region to provide the population with their own housing are considered.

Author Biographies

T. Kolesnyk, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD, Associate Professor

O. Kolontaievskyi, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD, Associate Professor

References

1. Sukhonos M. K. Analiz tekhnichnoho stanu zhytlovoho fondu Ukrainy ta propozytsii shchodo yoho otsinky / M. K. Sukhonos, T. H. Molodchenko, V. M. Prasol // Ekonomichnyi visnyk Donbasu. – 2014. – # 1. – S. 51-55. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_10.
2. Sadoviak M.S. Rynok zhytlovoho budivnytstva v Ukraini: suchasni tendentsii rozvytku. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Lviv, 2017. Vyp. 2 (124). S. 70–75.
3. Latysheva O. V. Budivelna haluz Ukrainy: suchasnyi stan ta yii rol u zabezpechenni staloho rozvytku natsionalnoi ekonomiky / O. V. Latysheva, A. D. Saiko // Ekonomichnyi visnyk Donbasu. – 2019. – # 2. – S. 66–73.
4. Mamonov K. A. Stan ta napriamy transformatsii budivelnykh pidpryiemstv na suchasnomu etapi ekonomichnykh peretvoren / K. A. Mamonov, Ye. V. Hrytskov // Komunalne hospodarstvo mist. Seriia : Ekonomichni nauky. – 2018. – Vyp. 143. – S. 31–33.
5. Kalinichenko L. L. Analiz tendentsii rozvytku budivelnoi haluzi ta budivelnoi produktsii Ukrainy / L. L. Kalinichenko, Yu. R. Sydorova // "Molodyi vchenyi", # 4.4 (44.4), 2017 r. – S. 64–67.
6. Serohina D. O. Stan rynku zhytlovoho budivnytstva Kharkivskoi oblasti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/27.pdf
7. Rakhman M. S. Strukturni zminy koniunktury rynku nerukhomosti Kharkivskoi oblasti [Elektronnyi resurs] /
M. S. Rakhman, V. V. Malko // Biznes Inform. - 2019. - # 10. - S. 136–143.
8. Zhytlove budivnytstvo u Kharkivskii oblasti u 2019 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://kh.ukrstat.gov.ua/download/express/2020/express_03_01.zip
9. Zhytlovyi fond za rehionamy u 2019 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zf/zf_reg/zf_reg19_eu.xls
10. Na Kharkivshchyni znyzylys tempy budivnytstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://x-vymir.com/ekonomika/na-harkivshhyni-znyzylys-tempy-budivnytstva-2/
11. Vyrobnytstvo budivelnoi produktsii u Kharkivskii oblasti u sichni-lypni 2020 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://kh.ukrstat.gov.ua/download/express/2020/express_09_03.zip
12. Kapitalni investytsii za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://kh.ukrstat.gov.ua/kapitalni-investytsii-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti-2010-2013

Published

2020-09-30

How to Cite

Kolesnyk, T., & Kolontaievskyi, O. (2020). ANALYSIS OF THE CONDITION OF HOUSING CONSTRUCTION IN THE KHARKIV REGION: Array. Municipal Economy of Cities, 5(158), 85–89. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5665